Společnost


STABIL ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#14007Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.12.2016, před 18 dny

Renata Polomska

Znění stížnosti

Dobrý den 15.12 volali manželovi s firmy Stabilenergy,že mu pošlou vyhodny ceník plynu .Představili se jako firma od které plyn bereme.manžel souhlasil ,aby poslali ceník,ale ne stím ,že k firmě přestupuje.Dne 23.12 přišla nová smlouva k podpisu.Když chtěl volat nikdo tam nebyl.Jak se muže v dnešní době kdokoliv dostat k Vašemu rodnému číslu a telefonický lidí oblbovat.Dne 29.12 poslal doporučený dopis ,kde odstoupil od smlouvy.


Produkt

Chci odstoupit od smlouvy


Požadované řešení

Měli by smlouvu zrušit


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2016 06:22, před 18 dny

Smlouvu je možné sjednat v jakékoliv formě (např. prostřednictvím telefonu), neujednají-li si smluvní strany v závazku něco jiného nebo nestanoví-li formu zákon. Ze zákona neplyne povinnost, aby smlouva o dodávkách energií byla uzavřena písemně. Společnost však musí být schopna prokázat, že smlouva byla opravdu sjednána (například prostřednictvím záznamu telefonického hovoru).

Má-li spotřebitel pochybnosti o sjednání smluvního závazku, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Odstoupit od smlouvy může spotřebitel podle § 11a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v případě smlouvy o dodávce energií, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem (přes telefon), ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Jestliže tedy od uzavření smlouvy neuplynulo více než čtrnáct dní, může od ní odstoupit, nejlépe zasláním písemného odstoupení od smlouvy.

Jestliže již od uzavření smlouvy uplynulo více než čtrnáct dní, energetický zákon v § 11a odst. 3 dává možnost zákazníkovi bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, kterou uzavřel v postavení spotřebitele telefonicky, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba je 15 dní a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Energetický regulační úřad vydal 28. dubna 2016 stanovisko, že lhůta pro podání výpovědi smlouvy uzavřené na dálku či s podomním obchodníkem běží ode dne uzavření smlouvy, i když energetický zákon výslovně neuvádí počátek lhůty pro podání výpovědi. Lhůta tedy končí 15. den po zahájení dodávky. Dodavatel v tomto případě nemůže vůči spotřebiteli uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení smlouvy.

Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem (použití agresivní či klamavé obchodní praktiky), je vhodné obrátit se na tento úřad.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2017 10:30, před 14 dny

Od společnosti jsme obdrželi následující vyjádření:

"U uvedeného zákazníka k dnešnímu dni neevidujeme žádné odstoupení/výpověď. Od zákazníka dnes přišel email se žádostí o zrušení smlouvy, kdy bylo zákazníkovi odpovězeno jak má postupovat v případě, že chce smlouvu zrušit."

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Renata Polomska

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.1.2017 09:55, před 12 dny

Hodnocení: