Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:110
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#29597Neuznana reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
09.01.2019, před rokem

Jiří Zelený

Znění stížnosti

19.9.2018 jsem koupil štípačku Powerlog 8t na prodejně Mountfield v Boskovicích.26.11.2018 jsem reklamoval tamtéž závadu ovládacího ramene. 17.12.2018 přišel email se zamítnutím reklamace-vada způsobena zákazníkem-a návrhem na opravu za 1435,-Kč mnou hrazenou.Ač jsem věc chtěl vyřídit dříve, na servisu prodejny bylo otevřeno až 3.1.2019, kdy jsme provedli zápis do protokolu o mém nesouhlasu se zamítnutím(zboží v té době na prodejně nebylo)reklamace.4.1.2019 mi telefonicky nabídli slevu na opravě 30%,kterou jsem odmítl.8.1.2019 při jednání na servisu prodejny zboží na prodejně nebylo, doporučili mi obrátit se přímo emailem na Mountfield a.s.To jsem dnes 9.1.2019 učinil.Telefonicky jsem mluvil s pracovníkem dtestu, který mi svými radami velmi pomohl v orientaci v problému.dekuji za vyřízení. Zelený tel. 724 221 014


Produkt

Štípačka Powerlog 8 t, výr. číslo 1813897 2018


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, z důvodu nedodržení doby pro vyřízení reklamace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2019 11:41, před rokem

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelkou nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Překročení lhůty k vyřízení reklamace je rovněž správním deliktem, za který může společnosti Česká obchodní inspekce udělit sankci. Podání podnětu je možné zde:https://www.coi.cz/podatelna/

Reakce společnosti

Publikováno
18.1.2019 12:15, před rokem

Ke stížnosti pana Zeleného týkající se reklamace štípačky Powerlog 8 t naše společnost sděluje následné informace. Předmětná reklamace byla přijata dne 26. 11. 2018 a vyřízena vydáním zamítavého stanoviska, které bylo zákazníkovi zasláno písemnou formou - e-mailem dne 26. 11. 2018. Tuto skutečnost uvádí i zákazník ve své stížnosti. Je tedy zcela evidentní, že reklamace byla vyřízena včas a v souladu s ustanoveními § 19, zákona č. 634/1892 Sb., o ochraně spotřebitele. Doplňujeme, že stroj nemá vadu výrobního nebo materiálového charakteru, ale byl bohužel hrubě mechanicky poškozen v důsledku nevhodné manipulace obsluhující osobou. S přihlédnutím k faktu, že poškození stroje je nepříjemnou záležitostí mrzutou pro obě strany, naše společnost panu Zelenému s přihlédnutím k jeho zákaznické minulosti poskytla individuální vstřícnou slevu z nabízeného rozpočtu opravy ve výši 30%, které bohužel nevyužil. Jeho stroj je i nadále připraven k vyzvednutí v prostorách servisu, což do dnešního dne z nám neznámých důvodů nečiní. Mimo rozhodnutí o reklamaci pan Zelený obdržel písemné vyjádření na jeho stížnost zaslanou naší společnosti dne 9. 1. 2019 hned v den následný, nicméně svůj stroj stále ponechává v prostorách servisu a jeho uskladněním nám tak vznikají další náklady. V závěru konstatujeme, že vyjádření dTestu, které pan Zelený obdržel, je s ohledem na uvedená fakta zcela chybné a uvádějící spotřebitele ve zbytečný omyl.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2019 16:05, před rokem

Dovolíme si upřesnit některé okolnosti, z nichž jsme vycházeli při zpracování našeho původního vyjádření. Spotřebitel ve stížnosti neuvádí, že o zamítavém stanovisku byl vyrozuměn tentýž den, jako podával reklamaci, nýbrž že zamítavé stanovisko obdržel 17. 12. 2018. Dále spotřebitel uvedl, že na servisu prodejny bylo otevřeno teprve 3. 1. 2019, v kterýžto den ale daný produkt k vyzvednutí nebyl. Stejně tak nebyl podle vyjádření spotřebitele k vyzvednutí ani 8. 1. 2019.

Ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uvádí, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Spotřebiteli musí být ve lhůtě 30 dnů umožněno, aby si daný produkt mohl vyzvednout na stejném místě, na kterém právo uplatnit reklamaci využil (pokud nebylo jiné domluvy se spotřebitelem). V případě, že mu to není umožněno, jednalo by se o porušení tohoto ustanovení, a to i v případě, že podaná reklamace byla neoprávněná. Samotné vyjádření zaslané spotřebiteli o stavu reklamace tak není možno bez dalšího považovat jako vyřízení reklamace ve smyslu ustanovení § 19 zákona o ochraně spotřebitele.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2019 09:11, před rokem

Společnost nám zaslala upřesňující informaci s tím, že v jejich příspěvku došlo k překlepu. Reklamace dle společnosti tedy nebyla vyřízena dne 26. 11. 2018 (tentýž den, kdy byla podána), ale až 17. 12. 2018, jak uvádí spotřebitel. Zbytek vyjádření společnosti i našeho zůstává beze změn.

Stížnost opět přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl reagovat.


Jiří Zelený

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.1.2019 15:18, před rokem

Dobrý den, děkuji za vyjádření a pomoc. Jsem rád, že došlo k opravě údaje ze strany prodejce chtěl jsem na nepravdive uvedené datum oznámení o vyřízení reklamace reagovat.V každém případě mi, jak píšete ve vyjádření, nebylo umožněno si vyzvednout produkt na stejném místě, na kterém jsem využil práva uplatnit reklamaci. Ato ani 3.1.2019 ani 7.1.2019 při mých návštěvách na provozovně, neboť tam zboží nebylo.A tak dle vašeho vyjádření mi zboží do 30. dnů nevrátili. Získávám už pocit,že Mountfield, tedy prodejce,vynakládá snahu, ne se dohodnout,respektive vyhovět mému zákonnému nároku(stále ještě si jím nejsem tak jistý) ale dotlacit mě do situace,kdy už budu znechuceny těmito "tahanicemi" a nebudu ochotný jít do soudního sporu,protože na to zkrátka nemám dostatek peněz a ani energie.
Zboží je již na prodejně jak píší,telefonicky jsem se domlouval na jeho vyzvednutí v nejbližší možné době jak mi to zaměstnání dovolí. Což bude zítra, t.j.22.1.2019.Bude neopravene,takže si domů odvezu nefunkční produkt. Podotýkám, že poštou jsem zaslal odstoupení od smlouvy, které byla doručeno 17.1.2019. Žádné údaje ani skutečnosti nezamlcuji!!!Pro případné upřesnění čehokoli můj telefon je 724 221 014. Děkuji za pomoc i odpověď. Zelený J

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2019 09:35, před rokem

Vzhledem k informační úplnosti našeho předchozího vyjádření a reakci zákazníka už jen v krátkosti uvádíme následné. Reklamace byla vyřízena řádným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě 30 dní vydáním zamítavého stanoviska, což je ostatně patrné z rozdílu obou uvedených dat. Fakt, že s rozhodnutím byl zákazník ve lhůtě seznámen, ostatně i sám potvrzuje a je doložitelný. Podstatou celé věci je však zásadní skutečnost, že pan Zelený svým nevhodným přístupem ke stroji jej poškodil, což je nesporné. Navzdory tomu mu naše společnost jako vstřícný krok nabídla individuální obchodní řešení v podobě 30% slevy z nabízeného rozpočtu opravy. Nabídky nevyužil a nadále bez vyzvednutí stroj ponechal v prostorách servisu. Pan Zelený navzdory všemu za svou vinou poškozený výrobek požaduje vrácení celé pořizovací částky. Takové jednání hodnotíme jako přinejmenším účelové a vzhledem k našemu korektnímu jednání i za velmi mrzuté.
Celou záležitost vzhledem k jejímu vývoji tímto naše společnost považuje za definitivně uzavřenou a nebude se jí nadále zabývat. Navzdory přístupu pana Zeleného ale naše nabídka v podobě jednorázové individuální slevy na opravu i nadále trvá a může jí využít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2019 16:45, před rokem

Vzhledem k tomu, že společnost uvádí, že považuje záležitost za definitivně uzavřenou a nebude se jí dále zabývat, nám nezbývá, než stížnost uzavřít, protože je naše služba založena na principu dobrovolnosti.

Dovolíme si ale konstatovat, že společnost se ve svých komentářích nevyjádřila k tomu, že výrobek nebyl připraven k vyzvednutí na prodejně, kde spotřebitel reklamoval, i když se tam spotřebitel dostavil po uplynutí třicetidenní lhůty k vyřízení reklamace. Zde pochopitelně záleží na tom, zda nejde o pouhé "slovíčkaření" a servis není umístěn v místě prodejny. Pokud by tomu tak bylo, potom je argumentace tím, že zboží nebylo možné na prodejně vyzvednout na pováženou. V případě, kdy je servis umístěn jinde, takže zboží není možné vyzvednout tam, kde byla uplatněna reklamace, se nejedná o řádně vyřízenou reklamaci, protože i v případě zamítnuté reklamace, musí být spotřebiteli umožněno, aby si zboží do 30 dnů od uplatnění reklamace převzal, což plyne z § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.