Společnost


E.ON Česká republika, s. r. o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#3996Nezákonný postup při ukončení smluvního stavu - elektrická energie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.08.2014, před 4 lety

Radim Gold

Znění stížnosti

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., poskytuje zákazníkům nepravdivé údaje o jejich právech a povinnostech, čímž je zcela záměrně uvádí v omyl. Současně zákazníkům nelegálním způsobem brání v možnosti změny dodavatele služeb.

Konkrétním důkazem klamání spotřebitele je, dle mého přesvědčení neoprávněné zamítnutí podané výpovědi (výpověď podána prostřednictvím zplnomocněné společnosti Europe Easy Energy a.s., v květnu 2014) ze strany společnosti E.ON s odvoláním, že poslední den výpovědní lhůty připadá na neděli, a z toho důvodu je podaná výpověď neplatná. Ve věci je možné doložit písemnou korespondenci a vyjádření této společnosti.

Nejen, že společnost E.ON záměrně zaměňuje pravidla pro počítání času výpovědní lhůty a výpovědní doby, nýbrž současně si ve svém vyjádření protiřečí, kdy současně pojednává o výpovědní době a vzápětí se účelově odkazuje na pojem výpovědní lhůta.

Rád bych připomněl, že dle obecných pravidel pro počítání času (§ 605 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jako NOZ) a na základě uzavřené smlouvy se společností E.ON s přihlédnutím k přiloženým obchodním podmínkám byla výpověď podána v květnu 2014 tak, že výpovědní doba uplyne dne 31. 8. 2014 (bez ohledu, zdali se jedná o sobotu, neděli či svátek) a smluvní závazek k tomuto okamžiku zaniká.

Lhůtou se rozumí časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu. Nově je např. striktně používán pojem promlčecí lhůta.

Dobou se naopak rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního následku zvláště projevit vůli. Typickým příkladem je výpovědní doba či záruční doba.

Praktický důsledek má rozlišení lhůty a doby v případě počítání času. Pokud totiž připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pro dobu ale to samé neplatí. To znamená, že pokud připadne poslední den doby na sobotu, neděli nebo svátek, zůstává tento den posledním dnem sjednané doby.

S ohledem na intertemporální ustanovení NOZ platila obdobná pravidla pro počítání času a rozlišování lhůty a doby rovněž dle zákona č. 40/1964 Sb., což bylo rovněž potvrzeno i judikaturou Ústavního soudu ČR.

Nad rámec stížnosti marginálně uvádím, že i kdyby společnost E.ON trvala, zcela proti dikci a smyslu platné právní úpravy, na tvrzení, že se jedná o výpovědní lhůtu, její uplynutí až ke dni 1. 9. 2014 (což je následující den po neděli 31. 8. 2014) nemá žádný vliv na platnost podání takové výpovědi. V případných pochybnostech se pak má za to, že daný pojem je třeba vykládat k tíži strany, která jej v jednání užila jako první - viz všeobecné obchodní podmínky.

Závěrem k tomuto konstatuji, že výpověď je jednostranné adresované právní jednání a ke své platnosti (perfekci) nepotřebuje její akceptaci ze strany adresáta.


Požadované řešení

uznání platnosti výpovědi a potvrzení jejího přijetí

zdržení se pro futuro nekalousoutěžního, klamavého a nezákonného jednání erga omnes (tj. vůči dalším zákazníkům).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2014 15:41, před 4 lety

Výpoveď je jednostranné právní jednání, které směřuje k ukončení smluvního vztahu. S výpovědí je většinou spojena výpovědní doba. V takovém případě smluvní vztah zaniká uplynutím výpovědní doby nezávisle na vůli druhé účastníka, pokud jsou splněny ostatní podmínky platné výpovědi.
Z povahy věci se jedná o dobu, protože právní jednání bylo již učiněno a nyní se nevyžaduje od účastníka žádný aktivní postup. Uplynutím samotné doby vztah zaniká.
Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce.
Za rozhodnou skutečnost je v tomto případě považován poslední den v měsíci, ve kterém je podána výpověď, protože tento den je posledním dnem pro podání výpovědi. Pokud byla výpověď podána v květnu tohoto roku, rozhodným dnem je 31.5. V souladu s pravidly počítání času uplyne výpovědní doba ke dni 31.8. ve 23:59.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2015 16:55, před 3 lety

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.