Společnost


Westerfield Int. AG

Počet nahlášených stížností:738
Z toho za letošní rok:79
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#8704Účtování poštovného a balného za zásilku, kterou jsem nechal vrátit oodesílateli

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2015, před 4 lety

Josef Chaloupka

Znění stížnosti

Zhruba před měsícem jsem byl telefonicky osloven, zda nechci vyzkoušet pánské spodní prádlo vyrobené ve Švýcarsku. Paní v telefonu mě sdělila, že uhradím pouze poštovné a balné. Když jsem si na internetu zjistil o jakou firmu kráčí, chtěl jsem ihned na čísle z kterého bylo voláno od objednání odstoupit, ale bohužel se mi z telefonu ozvalo, že volané číslo neexistuje.
Když po nějakém čase přišla obyčejná zásilka od této firmy, paní doručovatelce jsem oznámil, že chci, aby zásilku vrátila odesilateli, že se jedná o podvodnou firmu. Asi před týdnem dorazila doporučená zásilka a paní doručovatelka se mě zeptala, zda ji chci opět vrátit a odnesla ji sebou zpět. Dnes jsem od této firmy obdržel fakturu (č.7597784) s vyčíslením ceny za poštovné a balné(149.- Kč) a poplatek z prodlení (59.- Kč) celkem 208.- Kč.


Produkt

Nebyl převzat a byl poslán odesílateli zpět.


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že mě nebylo umožněno odstoupit od telefonické objednávky, na což mám určitě právo, žádám o zrušení povinnosti uhradit výše uvedenou fakturu.
Zároveň žádám o zrušení "smlouvy" a výmaz mých údajů z agendy této firmy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2015 13:48, před 4 lety

Aby spotřebitel předešel budoucím sporům a nátlakům vymáhací společnosti, doporučujeme vždy počkat, až balíček přijde a spolu s ním doporučeně a s dodejkou odeslat odstoupení od kupní smlouvy uzavřené po telefonu na adresu společnosti Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2. Odstoupení od smlouvy učiněné po telefonu by bylo sice závazné, ale mohl by nastat problém s prokazatelností takového právního jednání, rovněž když přijde balíček se zbožím, je povinností zaslat jej společnosti zpět, a to opět prokazatelně z důvodů předběžné opatrnosti. Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky je tedy žádoucí učinit vždy prokazatelným způsobem, tedy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou.

Švýcarská společnost Westerfield International AG nabízí výrobky a sjednává smlouvy prostřednictvím telefonu a spotřebitel v takovém případě uzavírá smlouvu distančním způsobem, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (po telefonu) podle § 1824 a násl. občanského zákoníku.

Zdarma bývá jen první zásilka, za následné zásilky už společnost požaduje platbu. Souhlas se zasíláním zboží si podnikatel nahrává. Společnost Westerfield souhlas se zasláním balíčku považuje za souhlas se smlouvou o zasílání zboží na dobu neurčitou. Obecně každou smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit, a to výpovědí. Stačí tedy jednoduchý dopis, "Vypovídám smlouvu o zasílání zboží, která byla uzavřena telefonicky dne atd., samozřejmě s uvedením jména a příjmení, adresy spotřebitele pro dostatečnou identifikaci osoby, vše opatřeno vlastnoručním podpisem. Nepřeji si již žádné nabídky od Vaší společnosti, současně tedy žádám o výmaz veškerých osobních údajů z Vaší databáze."

V případě služby pravidelného zasílání zboží může spotřebitel odstoupit od každé jednotlivé zásilky, nepřeje-li si však již dostávat žádné zboží, je třeba ukončit celou smlouvu výše uvedeným způsobem na základě podané výpovědi.

Doporučujeme spotřebiteli odeslat na adresu společnosti Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2, doporučený dopis s dodejkou z důvodu prokazatelnosti pro případ sporu, ve kterém podává výpověď smlouvy uzavřené po telefonu a požádá, aby nebyly zasílány balíčky se zbožím a jeho osobní údaje byly vyřazeny z evidence společnosti. Po podání písemné výpovědi smlouvy by neměla společnost zasílat již žádné zboží. Jednalo by se o neobjednané plnění dle § 1838 občanského zákoníku. V takovém případě nemá spotřebitel povinnost zboží platit, zároveň ho však ani nemusí vracet, jelikož se dostává do pozice poctivého věřitele.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Instrukcí, že spotřebitel má odstupování od smlouvy, výpověď smlouvy adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele, který má na území České republiky zázemí a kontaktní pracoviště, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné, než je nezbytně nutné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2015 14:50, před 4 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi následující vyjádření:

"Dne 16.12.15 volala z tel. č. 246052987 paní (firma Westerfield) a v reakci na můj dopis ze 14.12.15 se mi omluvila a sdělila, že platit nic nemusím a případné další zásilky ať nepřijímám. V uvedeném dopise jsem uvedl, že na uzavřené "distanční" objednávce jsem byl omezen v možnosti distančně smlouvu ve stanoveném termínu zrušit. Děkuji Vám za projevenou ochotu tuto situaci se mnou též řešit."

Na základě této skutečnosti stížnost uzavíráme, neboť bylo dosaženo požadovaného řešení.