Podmínky

dTest, o.p.s. (dále jen „dTest“) poskytuje službu VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz v oblasti spotřebitelského práva za dále uvedených podmínek.

Při využití služby mějte na paměti následující:
dTest není správním, soudním ani rozhodčím orgánem. Současně není kompetentní jakkoli sankcionovat porušení zákona nebo vymáhat jednotlivé pohledávky. Výklad právních předpisů není závazným stanoviskem ani pro jednu zúčastněnou stranu. Zároveň se podáním stížnosti nestaví ani nepřerušují promlčecí lhůty.

Průběh řešení stížnosti:

 1. Na portálu www.vasestiznosti.cz může podat spotřebitel stížnost na jednání podnikajícího subjektu. Možnost podat stížnost má každý spotřebitel. Podání stížnosti a pomoc při řešení problému jsou zdarma.
 2. Při podání stížnosti je zásadní dostatečně identifikovat stěžovatele i subjekt, na který je stížnost podána. Zároveň je vhodné v textu stížnosti co nejpřesněji vymezit základ problému a uvést předešlou komunikaci s obchodníkem. Stěžovatel odpovídá za pravdivost uvedených informací. Je zakázáno užívat vulgární výrazy v textu či názvu stížnosti.
 3. Po podání stížnosti dTest připojí svoje stanovisko obsahující stručné shrnutí právního stavu. Takové vyjádření odráží skutkový stav věci popsaný stěžovatelem a může se v průběhu řešení stížnosti měnit.
 4. Zároveň po podání stížnosti dTest kontaktuje podnikatelský subjekt, na který byla stížnost podána. Budou mu předány nezbytné údaje, aby měl obchodník možnost vyjádřit se ke stížnosti. I přes uvedení podrobných informací stěžovatelem se nemusí podařit subjekt kontaktovat.
 5. Po odeslání kontaktních informací obchodníkovi bude nutné vyčkat na jeho reakci. V případě, že zareaguje, má spotřebitel možnost opět vložit svůj komentář nebo zažádat o další vyjádření dTest. Pokud podnikající subjekt nezareaguje, bude stížnost uzavřena a spotřebitel může obchodníka ohodnotit.
 6. Spotřebitel má právo řešení stížnosti kdykoli ukončit. dTest si vyhrazuje právo do sporu kdykoli vstoupit, odstranit nevhodné příspěvky a uzavřít stížnost.
 7. dTest neodpovídá za výsledek řešení sporu ani za jeho průběh.

Ochrana osobních údajů

Služba podpory při řešení spotřebitelských sporů (VašeStížnosti.cz), kterou spotřebitelům poskytuje spotřebitelská organizace dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760, (dále jen „správce“) je poskytována na žádost stěžovatele. Mezi stěžovatelem a spotřebitelskou organizací dTest, o.p.s. vzniká řádným vyplněním a odesláním webového formuláře smlouva, jejímž předmětem ze strany stěžovatele je poskytnutí úplných a pravdivých informací k stížnosti. Ze strany spotřebitelské organizace dTest, o.p.s., je předmětem smlouvy posouzení stížnosti z hlediska spotřebitelského práva, zveřejnění stížnosti na dobu neurčitou, informování stěžovatele a veřejnosti o řešení stížnosti, informování stěžovatele o činnosti správce a případné spojení spotřebitele s jinou osobou, která by mohla napomoci pro spotřebitele příznivému vyřešení stížnosti.

Při plnění smlouvy jsou správcem zpracovávány osobní údaje stěžovatele a stěžovatelem označené fyzické osoby, pokud je obchodníkem fyzická osoba. Správce poskytuje subjektům údajů následující informace o zpracování osobních údajů v rámci služby VašeStížnosti.cz:

Účel zpracování Podpora stěžovatele při řešení spotřebitelských stížností, vzdělávání spotřebitelů a podnikatelů na příkladech řešených stížností, informování veřejnosti o typických spotřebitelských stížnostech a o přístupu k jejich řešení ze strany podnikatelů, informování stěžovatelů o činnosti správce, spolupráce stěžovatele s médii ve vztahu k podané stížnosti
Kategorie subjektů údajů Stěžovatelé, odpovědné osoby u podnikatele, případně OSVČ
Doba uchování osobních údajů 15 let
Zdroje osobních údajů Stěžovatelé, přes formulář na webových stránkách, podnikatelé formou e-mailu, případně přímo prostřednictvím webového rozhraní
Rozsah zpracování jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, nahodilé údaje, které se dále nezpracovávají
Právní titul pro zpracování Zpracování na základě smlouvy a při plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)
Prostředky zpracování osobních údajů Elektronicky
Přístup k údajům má Poradci, právníci (zaměstnanci)
Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd. NE
Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů Zveřejnění části spotřebitelských problémů na webu vasestiznosti.cz s omezenými osobními údaji (jméno a příjmení).
Předávání osobních údajů do jiných států NE
Kopírování osobních dokladů NE
Přístup do informačních systémů jiných správců Osobní údaje podnikatelů z ARESu

Správce informuje subjekty údajů, že tito mají právo:

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo na přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování osobních údajů;
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají; dále s přihlédnutím k účelům zpracování, právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymaže, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování, případně při odstoupení spotřebitele od smlouvy;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů do obdobné služby.

Subjekty údajů mají právo podat na správce stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže mají dojem, že jsou porušována jejich práva. Kontakt je uveden na www.uoou.cz.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontaktování správce použijte e-mailovou adresu osobni.udaje@dtest.cz či adresu správce uvedenou výše.