Podmínky

Ochrana osobních údajů

Služba podpory při řešení spotřebitelských sporů (VašeStížnosti.cz), kterou spotřebitelům poskytuje spotřebitelská organizace dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760, (dále jen „správce“) je poskytována na žádost stěžovatele. Mezi stěžovatelem a spotřebitelskou organizací dTest, o.p.s. vzniká řádným vyplněním a odesláním webového formuláře smlouva, jejímž předmětem ze strany stěžovatele je poskytnutí úplných a pravdivých informací k stížnosti. Ze strany spotřebitelské organizace dTest, o.p.s., je předmětem smlouvy posouzení stížnosti z hlediska spotřebitelského práva, zveřejnění stížnosti na dobu neurčitou, informování stěžovatele a veřejnosti o řešení stížnosti, informování stěžovatele o činnosti správce a případné spojení spotřebitele s jinou osobou, která by mohla napomoci pro spotřebitele příznivému vyřešení stížnosti.

Při plnění smlouvy jsou správcem zpracovávány osobní údaje stěžovatele a stěžovatelem označené fyzické osoby, pokud je obchodníkem fyzická osoba. Správce poskytuje subjektům údajů následující informace o zpracování osobních údajů v rámci služby VašeStížnosti.cz:

Účel zpracování Podpora stěžovatele při řešení spotřebitelských stížností, vzdělávání spotřebitelů a podnikatelů na příkladech řešených stížností, informování veřejnosti o typických spotřebitelských stížnostech a o přístupu k jejich řešení ze strany podnikatelů, informování stěžovatelů o činnosti správce, spolupráce stěžovatele s médii ve vztahu k podané stížnosti
Kategorie subjektů údajů Stěžovatelé, odpovědné osoby u podnikatele, případně OSVČ
Doba uchování osobních údajů 15 let
Zdroje osobních údajů Stěžovatelé, přes formulář na webových stránkách, podnikatelé formou e-mailu, případně přímo prostřednictvím webového rozhraní
Rozsah zpracování jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, nahodilé údaje, které se dále nezpracovávají
Právní titul pro zpracování Zpracování na základě smlouvy a při plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)
Prostředky zpracování osobních údajů Elektronicky
Přístup k údajům má Poradci, právníci (zaměstnanci)
Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd. NE
Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů Zveřejnění části spotřebitelských problémů na webu vasestiznosti.cz s omezenými osobními údaji (jméno a příjmení).
Předávání osobních údajů do jiných států NE
Kopírování osobních dokladů NE
Přístup do informačních systémů jiných správců Osobní údaje podnikatelů z ARESu

Správce informuje subjekty údajů, že tito mají právo:

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo na přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování osobních údajů;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají; dále s přihlédnutím k účelům zpracování, právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymaže, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování, případně při odstoupení spotřebitele od smlouvy;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • na přenositelnost osobních údajů do obdobné služby.

Subjekty údajů mají právo podat na správce stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže mají dojem, že jsou porušována jejich práva. Kontakt je uveden na www.uoou.cz.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontaktování správce použijte e-mailovou adresu osobni.udaje@dtest.cz či adresu správce uvedenou výše.