Podmínky

dTest, o.p.s. (dále jen „dTest“) poskytuje službu VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz v oblasti spotřebitelského práva za dále uvedených podmínek.

Při využití služby mějte na paměti následující:

dTest není správním, soudním ani rozhodčím orgánem. Současně není kompetentní jakkoli sankcionovat porušení zákona nebo vymáhat jednotlivé pohledávky. Výklad právních předpisů není závazným stanoviskem ani pro jednu zúčastněnou stranu. Zároveň se podáním stížnosti nestaví ani nepřerušují promlčecí lhůty. 

Průběh řešení stížnosti: 

 1. Na portálu www.vasestiznosti.cz může podat spotřebitel stížnost na jednání podnikajícího subjektu. Možnost podat stížnost má každý spotřebitel. Podání stížnosti a pomoc při řešení problému jsou zdarma.
 2. Při podání stížnosti je zásadní dostatečně identifikovat stěžovatele i subjekt, na který je stížnost podána. Zároveň je vhodné v textu stížnosti co nejpřesněji vymezit základ problému a uvést předešlou komunikaci s obchodníkem. Stěžovatel odpovídá za pravdivost uvedených informací. Je zakázáno užívat vulgární výrazy v textu či názvu stížnosti.
 3. Po podání stížnosti dTest připojí svoje stanovisko obsahující stručné shrnutí právního stavu. Takové vyjádření odráží skutkový stav věci popsaný stěžovatelem a může se v průběhu řešení stížnosti měnit.
 4. Zároveň po podání stížnosti dTest kontaktuje podnikatelský subjekt, na který byla stížnost podána. Budou mu předány nezbytné údaje, aby měl obchodník možnost vyjádřit se ke stížnosti. I přes uvedení podrobných informací stěžovatelem se nemusí podařit subjekt kontaktovat.
 5. Po odeslání kontaktních informací obchodníkovi bude nutné vyčkat na jeho reakci. V případě, že zareaguje, má spotřebitel možnost opět vložit svůj komentář nebo zažádat o další vyjádření dTest. Pokud podnikající subjekt nezareaguje, bude stížnost uzavřena a spotřebitel může obchodníka ohodnotit.
 6. Spotřebitel má právo řešení stížnosti kdykoli ukončit. dTest si vyhrazuje právo do sporu kdykoli vstoupit, odstranit nevhodné příspěvky a uzavřít stížnost.
 7. dTest neodpovídá za výsledek řešení sporu ani za jeho průběh.

Ochrana soukromí a osobní údaje:

dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760, postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy.

 1. Registrací na portálu www.vasestiznosti.cz vyslovujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle podmínek uvedených níže. Souhlasíte, že Vás sdružení může kdykoli v dané věci kontaktovat. Zároveň souhlasíte, že bude kontaktován podnikatelský subjekt, kterému budou sděleny informace o podání vaší stížnosti.
 2. dTest, o.p.s. zpracovává osobní údaje stěžovatelů k zajištění účelu poradenství a zároveň ke zvyšování úrovně ochrany spotřebitele a informovanosti o ní. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu, avšak nejdéle do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  Zvyšováním úrovně ochrany spotřebitele se mj. rozumí shromažďování kontaktů spotřebitelů poškozených konkrétním podnikatelským subjektem v zájmu umožnění dalšího, např. hromadného řešení daného problému (medializace, podnět dozorovým orgánům, podání trestního oznámení apod.). Vaše osobní údaje však vždy budou poskytnuty dalšímu subjektu (médiím, dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení, advokátní kancelář apod.) pouze v případech, kdy s tím předem vyslovíte souhlas, či pokud bude mít sdružení tuto povinnost ze zákona.
 3. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti se službou VašeStížnosti.cz o stěžovatelích, obvykle zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a specifikaci případu.
 4. V souladu s ustanovením §§ 5, 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů tímto všechny zájemce či zájemkyně, kteří poskytnou dTest, o.p.s. své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:
  • Máte právo na informace, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat, komu mohou být údaje zpřístupněny. přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu.
  • Pokud zjistíte nebo se domníváte, že z naší strany došlo ke zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, můžete požadovat:
   1. požádat nás o vysvětlení
   2. požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • V případě, že Vám nebude dle výše uvedeného vyhověno, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v rámci zákona o ochraně osobních údajů dozorovým orgánem.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv nás prosím kontaktujte přes e-mailovou adresu: dtest@dtest.cz či na adrese sdružení uvedené výše.