Společnost


OKNOSTUDIO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#10019Provedení montáže v rozporu s normou ČSN 74 6077

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.03.2016, před 4 lety

Martin Němčanský

Znění stížnosti

Dobrý den

U této fy jsme si objednali , výměnu platového okna a vstupních dveří. Fy poslala nabídku a smlouvu. jsem uživatelé , neznalí norem a postupu montáže. Proto jsem si také Fy objednali s předpokladem, že odborná Fy ví jak se montáž provádí aby splňovala platnou legislativu. Bohužel jsme až dodatečně zjistili (cca 3 dny od montáže) ,že nebyla dodržena platná Norma o provedení montáže ČSN 74 6077, která jednoznačně ukládá požadavky a technologický postup pro montáž a ošetření spáry a stavebního otvoru. Okno i dveře byly jen usazeny a zapěnovány. Bohužel tato norma vznikal právě proto, že tento způsob montáže je naprosto nedostačující a když není spára ošetřena proti kondenzaci vody a vlhkosti pak, vznikají vážné problémy s plísněmi a vlhnoucí omítkou kolem ostění.

Viz: http://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-okna-dvere/11293-montaz-oken-konecne-s-vlastni-provadeci-normou-csn-74-6077

Námi požadovaná oprava nebyla, akceptována a k nápravě nedošlo.

Nejde mi o zpochybnění platnosti smlouvy, ale to, že Fy provádí a nabízí provedení práce, která není v souladu s platnou normou a legislativou .

Pokud je toto v pořádku, pak by ale znamenalo že si zákazník před provedením jakékoli práce, bude muset prostudovat
Veškeré normy jestli odborná Fy vše provádí tak jak má.
Což jak uznáte není možné.

Je to stejné, jako kdyby např., elektro fy provedla elektroinstalaci v rozporu s normou. Po požáru by se pak zjistilo , že použili špatný typ kabelů a argumentovali tím, že jim to zákazník schválil ve smlouvě. Jistě každý nezná všechny předpisy a normy, aby u každé Fy která bude provádět práci , mohl posoudit, jestli jimi nabízená práce a materiál odpovídají normám a legislativě .Pak by odborné fy neměli svůj význam.

Děkuji za názor a řešení


Požadované řešení

Prosím o informaci názoru a řešení na

mn.martin@outlook.com

děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2016 09:46, před 4 lety

Stavby tak musí splňovat minimální požadavky, které zákonodárce stanovil, aby byla zajištěna bezpečnost těchto staveb. Tyto požadavky jsou upraveny v obecně závazných předpisech (nařízení EU, zákony, vyhlášky, …). Společnost tedy musí postupovat v souladu s platnou legislativou. České technické normy (ČSN) ale nejsou obecně závazné dle § 4 zákona o technických požadavcích na výrobky. Nejsou tudíž obecnými právními předpisy, které mohou ukládat povinnosti. Tyto normy mohou být závazné teprve tehdy, pokud na ně odkáže nějaký právní předpis nebo například pokud byla závaznost normy sjednána ve smlouvě. ČSN 74 6077 není závazná (prozatím žádný právní předpis na ni neodkazuje), jedná se o obecné doporučení, jak by měli stavebníci postupovat při montáži oken a dveří.

Má-li však spotřebitel pochybnosti, že montáž (smlouva o dílo) byla provedena řádně, a je přesvědčen, že dílo je vadné, může uplatnit u zhotovitele reklamaci. Spotřebitel má povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
21.3.2016 12:55, před 4 lety

Dobrý den vážený pane Němčanský, vážený Dteste, vážení spotřebitelé.

Jako jednatele společnosti OKNOSTUDIO, s.r.o., je moji povinností reagovat na stížnost, která byla zveřejněna naším zákazníkem.
Každý zákazník, který se rozhodne využít služeb naší společnosti, dostane maximum informací prostřednictvím našeho profesionálního týmu, na jehož kvalitě si zcela zakládáme. Naše společnost je obecně v podvědomí jako dodavatel kvalitních výrobků, profesionálních služeb a odborného servisu. Již z této podstaty, přetrvávající již od roku 2007, dbáme na to, abyste vy, naši zákazníci byli spokojeni.

- Pan Němčanský nebyl osobně přítomen při odborné konzultaci na kanceláři, při zaměření technickým pracovníkem na stavbě a konzultaci ale ani při podpisu Smlouvy. V prvním návrhu cenové nabídky samozřejmě na ošetření připojovací spáry dle normy bylo upozorněno. Ve Smlouvě o dílo již uvedeno nebylo, protože zde byla použita klauzule o odmítnutí zákazníkem tohoto typu montáže (viz níže). Tedy není pravdivé tvrzení, že firma provádí práce, které nejsou v souladu s platnou normou a legislativou.
- Jako solidní společnost uvádíme v naší Smlouvě o dílo výrazný odstavec, kde se zákazník seznamuje s normami, vztahujícími se k řešení připojovací spáry a montáží výplní stavebních otvorů obecně a vzhledem k nezávaznosti těchto norem, má možnost řešení tohoto detailu ovlivnit – tedy jej chtít, či nikoli, přesto, že jej doporučujeme.
- Pan Němčanský podepsal bez výhrad Smlouvu o dílo, stejně tak o pár týdnů později předávací protokol.
- na základě telefonické stížnosti a vysvětlení si situace s obchodníkem byla panu Němčanskému nabídnuta možnost ošetření připojovací spáry dodatečně, pouze za cenu materiálu, toto odmítl s tím, že pokud tuto práci neuděláme zdarma včetně materiálu, bude si dále stěžovat, což se také stalo. Není tedy pravdou, že požadované doplnění nebylo akceptováno. Bylo, pouze pan Němčanský nechtěl za dodatečně objednaný a dodaný materiál a práci hradit. Cenově zvýhodněná nabídka na dodatečný materiál a práci samozřejmě stále trvá.

Dtest konstatuje stav, jaký je a s tímto výsledkem jsme ztotožněni. Přesto, že norma není závazná ale doporučující, svým zákazníkům tento způsob montáže vždy navrhujeme s plným vysvětlením problematiky. Pokud se však zákazník rozhodne tento způsob nevyužít, resp. jej odmítne, jako v případě pana Němčanského, nejsme schopni nikoho nutit.
Je mi líto, že ze strany pana Němčanského vzniklo nedorozumění, nicméně snaha z naší strany mu pomoci zde byla. Stejně jako spotřebitel se brání nekalým praktikám některých firem, musí se i kvalitní a dobře fungující společnost, nebo třeba drobný živnostník také bránit vůči občasným výpadům, obzvláště na tak silném médiu jako je internet.

Ing. Martin Rakušan, jednatel společnosti OKNOSTUDIO, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2016 08:51, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.