Společnost


Alfita invest s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#10112Reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2016, před 5 lety

Zdeněk Šišpela

Znění stížnosti

Dobrý den. Dne 2.4.2015 jsem od společnosti Alfita zakoupil 2ks paměťových SD kare 32 GB. Jedna z karet bohužel nefungovala, proto jsem jí společně s okopírovaným dokladem o koupi a vyplněným reklamačním protokolem, který společnost požadovala zaslal 15.10.2015 doporučeně zpět na reklamaci. Od té doby jsem společnosti Alfita poslal 9 emailů. Na některé vůbec nereagovali, na některé odepsali "zboží vám bude tento týden odesláno", nebo "balíček bude zítra odeslán". Do dnešního dne se tak bohužel nestalo.


Produkt

Paměťová SD karta 32 GB + Adaptér


Požadované řešení

Nové zboží, nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2016 08:50, před 5 lety

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci řádně a včas, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebyla sjednána prokazatelně lhůta pro vyřízení reklamace delší. Pokud tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit. Třiceti denní lhůta na vyřízení reklamace včetně opravy věci počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla uplatněna reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Další informace k tomuto tématu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

30 ti denní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace. Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu sídla společnosti (dle obchodního rejstříku se jedná o tuto adresu Alfita invest s.r.o., Praha 4, Braník, V podhájí 1186/14), nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení) a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně písemného odůvodnění zamítnutí reklamace. Za porušení této zákonné povinnosti může být společnosti udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2016 20:57, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.