Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#10113Odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2016, před 4 lety

Roman Kysel

Znění stížnosti

Dne 4.12.2015 jsem koupil od firmy AROL s.r.o mobilni telefon Sony Xperia Z1.Bohužel jsem musel telefon reklamovat z důvodu problému se signálem.Telefon jsem dle instrukcí na webu arol.cz poslal poštou na danou adresu firmy Arol. Dne 6.1.2016 jsem emailem obdržel potvrzení že telefon byl přijat na reklamaci.
Dne 8.2.2016 (tedy po 32 dnech od přijetí reklamace) jsem volal na číslo uvedené na stránkách firmy Arol s dotazem na moji reklamaci. Dostal jsem informaci ,že telefon je stále u technika a dosud není opraven a možná bude opraven za týden. Vzhledem k tomu že telefon nebyl opraven v zákonné lhůtě 30 dnů jsem 8.2.2016 odstoupil od kupní smlouvy (emailem i dop. dopisem) a požádal o vrácení peněz. Bohužel firma AROL a.r.o nechce svoje pochybení uznat a peníze mi dosud nevrátila. (poskytl jsem jí veškeré emaily - email z 6.1 - přijetí reklamace, emaily ze 17.2. - info o vyřešení reklamace a nahrávku tel. hovoru z 8.2.2016 ze které je patrné že se ptám na moji reklamaci a dostávám informaci že telefon není stále opraven).


Produkt

telefon Sony Xperia Z1 Compact černý,


Požadované řešení

vrácení celé kupní částky zpět na můj účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2016 08:42, před 4 lety

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci řádně a včas, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit. Třiceti denní lhůta na vyřízení reklamace včetně opravy věci počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla uplatněna reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Další informace k tomuto tématu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

30 ti denní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace. Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu sídla společnosti (dle obchodního rejstříku se jedná o tuto adresu Aradea s.r.o., Praha 4, Braník, Branická 213/53), nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení) a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně písemného odůvodnění zamítnutí reklamace. Za porušení této zákonné povinnosti může být společnosti udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2016 19:57, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.