Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#10174Odstoupení od smlouvy - vrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.03.2016, před 4 lety

Jiří Linhart

Znění stížnosti

3.11.2015 nákup mob.tel. - 2.12.2015 odeslán telefon na reklamaci - po měsíci jsem se dožadoval informaci o svém telefonu a po několika
telefonických a internetových urgencí mi byl 19.2.2016 - 2,5měsíce zaslán neopravený telefon s informací běžné opotřebení(po 1měsíčním užívání).Přitom délku opravy odůvodňovali složitostí závady.Nakonec jsem se dozvěděl že jsem si telefon již 2x nevyzvedl - samozřejmě další lež která se dá na poště dokázat.Žádám vrácení peněz kdy tato firma nedodržela ( i podle tel.informací na Dtestu)smluvní podmínky.Telefon jsem zatím neposlal jelikož na stránkách recenzí na tuto firmu jsem se dozvěděl že tak příjdu i o telefon. Prosím o radu jak postupovat díky


Produkt

mobilní telefon Sony Xperia Z1 Compact


Požadované řešení

na nárok vrácení peněz mi bylo zděleno -
Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ustanovení § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na vědomí, že ve společnosti AROL s.r.o. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v rámci společnosti AROL s.r.o.. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ustanovení ;m § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2016 14:57, před 4 lety

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci řádně a včas, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit. Třiceti denní lhůta na vyřízení reklamace včetně opravy věci počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla uplatněna reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Další informace k tomuto tématu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

30 ti denní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace. Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu sídla společnosti (dle obchodního rejstříku se jedná o tuto adresu Aradea s.r.o., Praha 4, Braník, Branická 213/53), nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení) a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Bylo-li odstoupeno od smlouvy, ruší se smlouva od počátku a společnost je povinna spotřebiteli vydat přijaté peněžní prostředky. Pokud společnost nevrátí peněžní prostředky ani ve lhůtě, kterou jí spotřebitel stanovil, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Je tedy vhodné společnost vyzvat k vydání majetkového prospěchu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2016 20:20, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.