Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

91%
9%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#10409Neoprávněné vymáhání pohledávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 27 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
09.04.2016, před 5 lety

Kateřina Horáková

Znění stížnosti

Otec si objednal přes Readers Digest před vánocemi 2015 minci v hodnotě 290,- Kč na základě malého letáku vloženého do časopisu a to od firmy Česká mincovna. Zásilka došla přes PPL nebo DHL (už si nevzpomíná) s tím, že podepsal převzetí zásilky a zaplatil ji na základě faktury k zásilce přiložené po té, co ji rozbalil. Bohužel byla v zásilce ještě jedna mince navíc v hodnotě přes 1000,- Kč kterou též uhradil, ač si ji neobjednal. V lednu pak začaly chodit do jeho schránky dopisy od stejné firmy, ve kterých byly mince, tyto zásilky však vracel na poštu a neotevíral je (celkem dva dopisy). Od února chodí od firmy Alektum inkasso s.r.o. upomínky k zaplacení zásilek (převzali pohledávku od české mincovny), které nepřevzal a tudíž nezaplatil a poslední je předžalobní upomínka - pokus o smír, kdy firma vyhrožuje, že pokud nezaplatí, bude po něm tuto pohledávku vymáhat soudní cestou nebo rozhodčím řízením a následnou exekucí. otec navštívil kancelář ombudsmana, českou obchodní inspekci, českou advokátní komoru, krajský soud, policii čr a všude mu poradili, že na tyto výhružné dopisy nemá reagovat.


Produkt

mince pozlacená Karel IV. slevněná před vánoci


Požadované řešení

chtěli bychom dosáhnout zastavení vymáhání pohledávky, která z našeho úhlu pohledu je neoprávněná z důvodu nepřevzetí dalších zásilek od firmy česká mincovna.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.4.2016 11:47, před 5 lety

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právní titulu po něm částku požaduje (např. postoupení pohledávky od společnosti Česká mincovna). Pokud došlo k postoupení pohledávky společností Česká mincovna, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM INKASSO, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky, v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu zboží, které od společnosti (Česká mincovna) prokazatelně objednal. Záleží tedy na znění přijaté nabídky, jakým způsobem bylo specifikováno objednané zboží a jeho cena. Problém některých zásilkových obchodů spočívá v tom, že objednávku následných zásilek sice oznámí, informaci ovšem velmi důkladně skryjí a to např. na vnitřní straně obálky, kde by je průměrný spotřebitel nehledal. Jedná se o postup typický například pro společnost Český mincovní obchod. Český mincovní obchod je švýcarská společnost.

Pokud má spotřebitel pochybnosti o znění uzavřené smlouvy, je možné si vyžádat od společnosti kopii smlouvy. Podle § 1822 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má podnikatel povinnost vydat spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno vyhotovení. Pokud tak neučinil, doporučujeme trvat na jeho vydání.

Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, má spotřebitel právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od každé jednotlivé zásilky ve 14 ti denní lhůtě. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách. Pokud tedy došlo ze strany spotřebitele k přihlášení se k odběru dalších mincí do budoucna, je třeba tuto smlouvu vypovědět a žádat o odstranění osobních údajů z databáze, a to prokazatelně, doporučeně s dodejkou. Podací lístek a kopii dopisu doporučujeme spotřebiteli si dobře uschovat.

Pokud jde o vymáhání dluhu exekučně, lze takto postupovat jen na základě řádného exekučního titulu. To znamená, že by nejprve muselo proběhnout soudní řízení, ve kterém by bylo třeba prokázat existenci dluhu. Soud by pak pravomocným a vykonatelným rozsudkem musel spotřebitelce uložit povinnost dluh ve stanovené výši uhradit.

Reakce společnosti

Publikováno
6.5.2016 14:06, před 5 lety

Dobrý den,

případ byl na základě neuznání dluhu ze strany naší společnosti uzavřen a předán zpět k prověření věřiteli.

Hezký den,

Mgr. Lukáš Pácl

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2016 09:24, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.7.2016 18:24, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.