Společnost


Irina Arkhipova

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#10554Neuznaná reklamace obuvi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 1 den

Detail stížnosti

Publikováno
20.04.2016, před 7 lety

Daniela Kowaliková

Znění stížnosti

Dobrý den.

Dne 24.9.2015 jsem si u paní Iriny Akhipové na pobočce Národní zakoupila "vysoce módní obuv". Po cca třech měsících se u bot začala odlepovat podrážka včetně podpatku. Vzhledem k zaneprázdněnosti jsem se k reklamaci bot dostala až dne 22.3.2016. Když jsem si po měsíci šla pro vyřízenou reklamaci, prodavačkou mi bylo sděleno, že reklamace nebyla uznána z důvodu neimpregnace obuvi. Upozorňuji, že v přiloženém letáku při koupi obuvi se "vysoce módní obuv" považuje za obuv určenou do suchého prostředí převážně do interiéru. I když jsem tedy boty naimpregnovala (i když nechápu, jak to s odlepeným podpatkem souvisí)a používala je pouze v kanceláři, se rozpadly.
Když jsem se dožadovala kontaktu na osobu, která reklamaci posuzovala, bylo mi sděleno, že reklamace posuzuje paní vedoucí. Logicky jsem tedy chtěla kontakt na vedoucí, natož mi prodavačkou bylo mi sděleno, že mají přísný zákaz jej poskytovat a že ho určitě najdu na internetu podle IČA. Toto opravdu svědčí o inteligenci paní prodavačky a také o tom, že se mě chtěla za každou cenu zbavit. Nicméně veškeré dohadování dopadlo tak, že jsem si vzala zpět reklamační protokol i s účtenkou a reklamaci jsem si nepřevzala.
Tímto se na Vás obracím s prosbou o radu, jak v tomto případě dále postupovat. Existuje nějaká povinnost uvádět kontakt na osobu, která reklamaci posuzuje? Nebo dá se ještě reklamace řešit jiným způsobem, např. dle § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku?
Děkuji.


Požadované řešení

Vráceni hotovosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2016 10:39, před 7 lety

Zamítl-li prodávající reklamaci z důvodu uvedeného v zákoně (odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku § 2170) a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, je na něm, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

V tomto případě je rovněž podstatné, zda prodejce své zamítavé stanovisko k uplatněné reklamaci náležitě odůvodnil, a to rovněž i ve vztahu k projevům vady při přebírání výrobku do reklamace. Tedy zda se prodejce skutečně zabýval vytýkanou vadou. Není totiž možné zamítnout reklamaci, z důvodu, který není příčinou reklamované závady.

Spotřebitel má ze zákona o ochraně spotřebitele nárok na písemné potvrzení a náležité odůvodnění zamítavého stanoviska k uplatněné reklamaci, tak aby bylo přezkoumatelné znalcem z oboru, popřípadě v soudním řízení. Plnění této povinnosti prodávajícího podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele dozoruje Česká obchodní inspekce, které může spotřebitel podat podnět k zahájení kontroly u podnikatele, pokud se podnikatel nebude uvedeným ustanovením zákona řídit.

I pro reklamaci obuvi označené jako vysoce módní platí dvouletá záruční doba. Od té je ale třeba odlišit předpokládanou životnost bot, která je zejména u vysoce módní obuvi omezená. Označování obuvi tímto způsobem je tedy v souladu se zákonem, ale obchodníci by toho neměli zneužívat. Prodávající je povinen označení vyznačit přímo, viditelně, srozumitelně a trvale alespoň na jednom půlpáru obuvi.

Spotřebitelka by si reklamované zboží měla z ukončeného reklamačního řízení převzít, pokud bude prodejce trvat na tom, že reklamaci zamítá. Jedná se o vlastnictví spotřebitele a prodejce by si mohl začít účtovat poplatek za uskladnění nevyzvednutého zboží.

Co se týče uplatnění reklamace platí, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dní od uplatnění reklamace.

Co se týče posouzení reklamace, je toto plně v kompetenci prodejce. Je tedy na prodejci, jakým způsobem reklamaci posoudí. Prodejce nemusí zboží zasílat výrobci nebo dodavateli. Reklamaci tedy může posoudit prodejce sám. Reklamace však musí být vyřízena řádně a včas.

V případě, kdy spotřebitel se závěry reklamačního řízení nesouhlasí, může závěry reklamace rozporovat. Rozporovat je možné například posudkem soudního znalce z oboru. Náklady na znalečné je možno v případě příznivého znaleckého posudku požadovat po prodejci z titulu účelně vynaložených nákladů, souvisejících s uplatněním reklamace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2016 10:21, před 7 lety

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.