Společnost


X Energie, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#10743Deaktivační poplatek Kč 6.050,- vymáhaný za zrušení plné moci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.05.2016, před 5 lety

Rostislav Zubík

Znění stížnosti

Stručný popis průběhu:
- 12.3.2014 podepsána smlouva na dodávky el. energie s plán. datem
změny dodavatele k 7. 3 2017
- 15.1.2016 odesláno fě X Energie odstoupení od smlouvy dle par.11a
zákona č. 458/2000Sb. včetně odvolání plné moci
- s více než tříměsíčním odstupem zaslala X Energie ve dvou
dopisech datovaných 28.4.2016 jednak potvrzení o přijetí odvolání
plné moci a také fakturu na Kč 6.050,- (deaktivační poplatek)
s takřka "šibenicním" datem splatnosti k 5.5.2016
- 2x jsme telefonicky kontaktovali zákaznickou linku firmy
(konkrétně 2.5. a následně 3.5. už na podkladě SMS-upomínky
platby) ve snaze dovolat se nějaké formy vyřešení věci, neboť
jsme názoru, že je ze strany X Energie postupováno v rozporu se
zákonem - bylo nám přislíbeno, že nás budou kontaktovat do 10 dnů
a byli jsme upozorněni, že musíme částku v termínu zaplatit (???)
- s uvedeným postupem jsme nesouhlasili a odeslali na X Energii dne
4.5.2016 doporučenou poštou písemný nesouhlas s jejich postupem s
odvoláním na energetický zákon č. 458/2000Sb. a především na
výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 10/2016
vydané dne 28.4.2016 k ustanovení § 11a odst.3 zákona č.458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energ.
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění od 1. ledna 2016
- dne 5.5.2016 se ozval pracovník X Energie p. Tomáš Lang, naše
připomínky neakceptoval a tlačil nás k obnovení plné moci, které
dle jeho vyjádření je jedinou cestou ke zrušení částky
deaktivačního poplatku !!??


Produkt

zák. číslo u X Energie : 8101406511, smlouva č. XDA01059374 (Zubíková Danuše)


Požadované řešení

jasný závěr potvrzující neoprávněnost účtování deaktivačního poplatku,
pro dodavatele by měl být závazný zákon a také doporučení ERÚ řídit se pokyny uvedenými ve výkladovém stanovisku č. 10/2016


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2016 13:51, před 5 lety

Od 1. ledna 2016 je možné smlouvu bezplatně vypovědět a to dokonce ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek. Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podle názoru, který zastáváme, je na základě logického výkladu § 11a odst. 3 energetického zákona smlouvu možné vypovědět i před zahájením dodávek (bylo by absurdní, pokud by spotřebitel musel čekat, než mu společnost začne dodávat elektřinu nebo plyn). Po uplynutí výpovědní lhůty se závazek ruší a společnost nemůže s takovýmto ukončením spojovat žádnou sankci.

Nebude-li spotřebiteli vyhověno a společnost bude nadále požadovat zaplacení deaktivačního poplatku, má spotřebitel možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2016 14:21, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.