Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#11037Podvod s telefonem

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 30 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.06.2016, před 4 lety

Jan Strýhal

Znění stížnosti

Když jsem obdržel telefon tak mi ho rodiče vzaly a uložily a řekly že jsem si ho koupil až pod stromeček. A tím to všechno začalo nepřišel jsem na to že telefon je uživatelsky nefunkční. Po každém zapnutí se nejdéle do 10 minut sám od sebe restartuje. Když jsem je informoval že je nefunkční a jak to že jsem na to nepřišel hned po zakoupeni jsem jim to zdělil a oni že to není problém atd. Když jsem jim tam telefon poslal tak mi ho za 40 dní poslaly zpět. A závada nebyla odstraněna a reklamační protokol byl prázdný jediné co tam bylo bylo moje jméno a tel. číslo. A to samé se opakovalo už 3x po sobě a pořád mi tvrdí že nemam právo na vrácení peněz už jsem to vzdal a jenom čekám až ČOi udělá něco a těch 1600 lidí dostane své peníze.


Produkt

Lenovo Vibe Shot


Požadované řešení

Vrátit peníze!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.6.2016 11:22, před 4 lety

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci řádně a včas, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit. Třiceti denní lhůta na vyřízení reklamace včetně opravy věci počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla uplatněna reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Další informace k tomuto tématu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

30 ti denní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace. Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu sídla společnosti (dle obchodního rejstříku se jedná o tuto adresu Aradea s.r.o., Praha 4, Braník, Branická 213/53), nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení) a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Bylo-li odstoupeno od smlouvy, ruší se smlouva od počátku a společnost je povinna spotřebiteli vydat přijaté peněžní prostředky. Pokud společnost nevrátí peněžní prostředky ani ve lhůtě, kterou jí spotřebitel stanovil, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Je tedy vhodné společnost vyzvat k vydání majetkového prospěchu.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci jednak řádně, tedy včetně odstranění vady, a jednak včas, tedy do 30 dní, a v této lhůtě spotřebitele o jejím vyřízení prokazatelně vyrozumět. Ke každé reklamaci je povinen vydat tzv. reklamační protokol s náležitostmi stanovenými v § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud by prodávající tento protokol se všemi náležitostmi nevystavil, popřípadě by reklamaci včetně odstranění vady nevyřídil do 30 dní ode dne uplatnění a nedošlo k dohodě o jejím prodloužení, bylo by na prodávajícího možné podat podnět České obchodní inspekci z toho důvodu, že porušuje povinnosti pro něj stanovené v zákoně o ochraně spotřebitele (ustanovení § 19 odst. 1, 3 zákona o ochraně spotřebitele).

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2016 15:47, před 3 lety

Vážený pane Strýhale,


ve druhé polovině června Vám byl po Vašem schválení telefon poslán opravený. Věříme, že od té doby je již vše v pořádku a omlouváme se za komplikace. Pokud by se závada opět projevila, samozřejmě trvá Vaše právo na vrácení celé částky.

K tvrzení, kde uvádíte, že 1600 lidí čeká na své peníze mohu pouze uvést, že se jedná o čistou lež. Jelikož jsme za dobu své existence řešili tisíce reklamací, uznáváme, že mohlo dojít k řádově několika desítkám případů, kdy se zákazníkovi např. včas nedostaly peníze nebo mu nebyla včas vyřízena reklamace. Toto se však stávalo v případech, které se pohybují okolo 1% celkového počtu přijatých reklamací. Tisíce spokojených lidí se zpravidla v diskuzích tohoto typu nijak nevyjadřují, naopak desítky nespkojených (což je zlomek našich objednávek), mohou vytvořit iluzi, že takto přistupujeme ke všem. Pro srovnání uvádíme, že např. od 1.1.2016 do 9.1.2016 jsme zákazníkům jménem naší společnosti vrátili za odstoupení od smlouvy přes 1,6 milionu Kč, což představovalo vyřešení asi 300 z celkového počtu 1200 uplatněných reklamací. Ostatní reklamace jsme řešili opravou nebo výměnou, neuznaných reklamací bylo cca. 50 (ze zmíněných 1200).

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.10.2016 22:04, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2016 09:20, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.