Společnost


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#11054Oprava vodovodní trubky a topného tělesa - odmítnutí plnění / zachraňovacích nákladů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.06.2016, před 6 lety

Jan Pichrt

Znění stížnosti

Dobrý den, s pojišťovnou mám uzavřenou smlouvu pojištění domácnosti dle všeobecných pojistných podmínek Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 VPP PMO 2014.

V květnu došlo k úniku vody z trubky veducí k topnému tělěsu a následnému poškození podlahy.

Nabídku na opravu podlahy pojištovna uznala a vyplatila plnění. Bohužel se ale odmítavě staví k vyplacení opravy topného telěsa a trubky.

Technik pojištovny, který se byl na událost podívat mě předem telefonicky ujištoval, že mohu nechat opravit - dodržel sem přesně jím doporučený postup - nechal opravit abych zastavil dalším škodám, dodal jsem za tuto opravu fakturu a pak jsem dodal i nabídku topenáře na zbylou opravu. Technik také dostal detailní fotografie poškozené trubky a topení.

Jednalo se o pohotovostni výjezd topenáře, který musel vypustit celou topnou větev, topení odmontovat a trubky zaslepit, aby nedocházelo k dalšímu úniku vody a tak i k dalši škode.

Svůj nárok na opravu trubky a topení jsem opíral o VPP část A., článek XI, odstavec první:

- Odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události:

a) Bez odborného uzavření a zazátkování stupačky by došlo k protečení vody skrze panel do spodních pater a došlo by tak ke vzniku další škody na cizím majetku.

- Zmírnění následků již nastalé pojistné události:

b) Bez odborného odmontování topného tělesa by nebylo možné stupačku zazátkovat a únik vody by tak stále pokračoval. Uzavřením tak nedošlo k daleko větší škodě na vlastním a cizím majetku v důsledku rozsáhlejšího úniku vody.

Dále vzhledem k tomu, že poškozené topné těleso nebylo možné kvůli povaze závady odborně opravit, bylo potřeba jej pro uvedení do původního stavu vyměnit. Považuji toto tedy za účelně vynaložené zachraňovací náklady, jelikož ponechání neopravitelného topného tělesa na místě a jeho přetrvávájící zapojení v topném okruhu by způsobilo další únik vody a poškození nejen mého, ale i cizího majetku.

I přes odvolání jsem od pojištovny dostal zamítavé vyjádření:

====
V souladu s částí C čl. VI odst. 1. písm. a) výše uvedených pojistných podmínek je pojištěný, vedle povinností stanovených v části A. VPP PMO 2014, dále povinen udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu, dodržovat technické normy a pokyny výrobce nebo dodavatele vztahující se na provoz a údržbu předmětu pojištění.

V souladu s částí F odst. 98. uvedených pojistných podmínek se vodovodní škodou rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny: a) uvnitř stavby z pevně a řádně instalovaných vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy, b) z vnitřních potrubí určených pro odvod dešťové vody, c) z nádrží o objemu větším než 60 l, které nejsou součástí systémů dle písm. a) tohoto odstavce, d) unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojistitel hradí škodu, která prokazatelně vznikla únikem vody z vodovodních zařízení.
Šetřením pojistitele nebyly zjištěny nové skutečnosti, které by vedly pojistitele k přehodnocení závěru likvidace
====

Z tohoto tvrzení dle mého ale nevyplívá vůbec nic a rozhodně s ním nesouhlasím.

Rád bych Vás poprosil o názor a rad, zda-li skutečně nemám nárok na pojistné plnění či zachraňovací náklady. Předem moc děkuji.


Produkt

Pojištění domácnosti Express 2014


Požadované řešení

Rád bych docílil vyplacení zachraňovacích nákladu / plnění, jelikož dle mého názoru na ně mám dle podmínek nárok.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.6.2016 11:14, před 5 lety

Zaměstnanec jedná jménem podnikatele dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku jako jeho zástupce a právní jednání zaměstnance podnikatele zavazuje. Postup, který zaměstnanec společnosti spotřebiteli sdělil, je tedy pro společnost závazný.

Nesouhlasí-li spotřebitel s důvody zamítnutí pojistného plnění, je vhodné obrátit se s reklamací přímo na pojišťovnu (www.csobpoj.cz/podnety-stiznosti). Pojišťovna je povinna vyřídit reklamaci do 30 dní od jejího doručení.

Pro případ nespokojenosti klientů se způsobem vyřízení reklamace, se lze obracet na Ombudsmana uvedené pojišťovny e-mailem na ombudsman@csob.cz, který podnět prošetří a bude spotřebitele o výsledku šetření informovat.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
4.7.2016 13:35, před 5 lety

Vážený pane Pichrte,

reaguji na Váš e-mail ze dne 10.6.2016 týkající se Vaší pojistné události.

Po prověření případu Vám sděluji následující.

Dovoluji si Vás informovat, že částku ve výši 897,- Kč, kterou jste vynaložil na havarijní výjezd topenáře, uznáváme jako zachraňovací náklady. O výplatě této částky jste byl informován samostatným dopisem. Přijměte, prosím, moji osobní omluvu, že Vám náhrada této částky nebyla doposud uznána.

Dále Vám sděluji, že pořízení radiátoru není ani vodovodní škodou ani zachraňovacím nákladem. Jde o náklad na údržbu zařízení nemovitosti a je vyvolán nutností potřeby údržby zkorodovaného šroubení. Jedná se tedy o povinnost pojištěného v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014, částí C, článkem VI, odstavce 1, písmene a), kde je uvedeno, že je nutné udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu, dodržovat technické normy a pokyny výrobce nebo dodavatele vztahující se na provoz a údržbu předmětu pojištění.

Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost pojištěného, nelze ji přenášet na pojistitele nebo náklady na řádnou údržbu předmětu pojištění reparovat pojistným plněním.

Vážený pane Pichrte, pokud s naším stanoviskem nesouhlasíte, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu a v této souvislosti se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/).

S pozdravem

Ing. Eva Jabulková
manažer řešení stížností
Odbor klientského kontaktního centra
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB


Jan Pichrt

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.7.2016 22:47, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za vyřešení. Toto vysvětlení je plně akceptovatelné a pochopitelné.