Společnost


CESTA Travel Agency, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#12192Lázeňský pobyt na staveništi HARKANY 5/2016

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

16 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.09.2016, před 5 lety

Jiří Fíla

Znění stížnosti

V termínu 7.5.2016-14.5.2016 jsemse s CK CESTA Legerovaul.432, 280 02 Kolín III. zúčastnil zájezdu do Harkány, Madarsko.

S touto cestovkou jsem se zúčastnil 8-9 zájezdů, sám, s manželkou, někdy jsem získal pro cestu i známé.

Vždy v Harkány sezona začínala 1.až 3.května, tj. k dispozici všechny bazeny, stánky na stravování, WC, sprchy, převlékárny. Zájezdy od 23.4.do 28.4. a 28.4 /9dnů za cenu 7/ jsou jako předsezonní zvýhodněny cenoua délkou npobytu, avšak zájezdy od 7.5. až do 9.7. jsou za stejnou cenu a strejný vstup do lázní- cestovní kancelář CESTA neinformuje, kdy začíná sezona, že 3 bazeny jsou MIMO PROVOZ, protože začátek sezony byl posunut až od 15. nebo 17.5.2016, že jsou uzavřeny stánky na stravování před hlavní budovou 2, stan, pizerie 2x a navíc, že člověk, který se přijel zrelaxovat, se brodí blátem ve staveništi dotovaném Evropskou unií, protože lázeňský areál obdržel dotaci.
Úklid chodníků ke stravovanám byl zajištěn až když zástupce lázeňského areálu byl účasten mého ošetření a 3 madarské lázeňačky učinily rozruch.
Dopis cestovní kanceláři jsem odeslal 18.5.2016, odpověď jsem obdržel 24.5.2016. S reakcí jsem nebyl spokojen, proto jsem napsal druhý dopis dne 30.5.2016. a odpověď od CK jsem obdržel 6.6.2016.
V tomto dopisu reagoval jednatel společnosti pan Tomáš Vlček na mnou kritizovanou změnu jízdní trasy , i když skutečná realita byla jiná.Dále jednatel společnosti CESTA v dopisu upozornil, že úraz jsem měl uplatnit na lázeňském objektu, kde jsem byl 3krát ošetřen, ale delegátka mluvící madarsky na jednání s lázněmi anebo zajištění potvrzení o úrazu nebyla mně nápomocná, zřejmě si nechtěla dělat zlou krev.
OD CESTOVNÍ KANCELÁŘE CESTA ŽÁDÁM KOMPENZACI 30 % Z CENY POBYTU A VSTUPNÉHO DO AREÁLU LÁZNÍ, PROTOŽE NABÍZENÉ SLUŽBY NELZE SROVNÁVAT SE STEJNOU CENOVOU RELACÍ DALŠÍCH ZÁJEZDŮ DO STEJNÉHO MÍSTA V JINÝCH TERMÍNECH. NAVÍC JSEM NEMOHL VYUŽÍT VŠECH SLUŽEB NABÍZENÝCH V JEJICH KATALOGU A RELAXACE U MĚ NEPROBĚHLA VEŠKERÁ ŽÁDNÁ, JEŠTĚ PO NÁVRATU JSEM SE MUSEL LÉČIT, NA COŽ MÁM ZPRÁVY OD ČESKÝCH LÉKAŘŮ.
Děkuji Dtestu za nabízenou právní bezplatnou součinnost a poradenství.
S pozdravem
Jiří Fíla


Produkt

Zájezd z katalogu CK CESTA Lázně a WELNESS 2016 a poté pobyt na staveništi Harkány . V katalogu doslovně uvedeno: léčebná část 2venkovní a 2 vnitřní bazeny, 3whirpooly, jacuzzi, finská sauna a parní lázeň. Rekreační část: 2 venkovní bazeny, léčebný bazen, plavecký bazen, malý vhirpool, nový tobogan, atd. ALE NEFUNGOVALO V DOBĚ MÉHO POBYTU SKORO NIC


Požadované řešení

Žádám cestovní kancelář o finanční kompenzaci ve výši 30 % z ceny pobytu a vstupného do areálu lázní+ proplacení paragonů za léky z Madarska i Česka.
Tj. žádám o celkovou kompenzaci ve výši 1521 Kč + dle paragonů 508 Kč léky, celkem 2029 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2016 08:09, před 5 lety

Je třeba pamatovat na to, že cestuje-li spotřebitel vlastním autem, neuzavírá zpravidla s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu. Aby byl zájezd zájezdem v právním slova smyslu, musí obsahovat nejméně dvě služby cestovního ruchu (dopravu a ubytování, dopravu a služby průvodce apod.).

Jednalo-li se v daném případě o zájezd, pak platí, že má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu (to znamená, že je nutné zjištěné závady reklamovat ihned na místě u delegáta cestovní kanceláře, jinak by soud v případě sporu nemusel přiznat finanční kompenzaci), má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Sleva se poskytuje v penězích. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Na vyřízení reklamace má pořadatel nejvýše 30 dnů. K reklamaci je nutné doložit fotografie nebo jiné důkazy prokazující tvrzení spotřebitele.

Pořadatel dále odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pokud by společnost prokazatelně uplatněnou reklamaci zamítla, bude nezbytné spor řešit soudně podáním žaloby. U soudu bude třeba předložit dostatečné množství důkazů k prokázání nekvalitního poskytování zaplacených služeb. Ještě před podáním žaloby se zasílá předžalobní výzva, v níž naposledy cestovní kancelář spotřebitel vyzve, aby reklamaci dobrovolně uznala. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.

Rozchází-li se poskytnuté informace cestovní kanceláří o vlastnostech zájezdu obsažené v katalogu se zjištěným stavem na místě, mohl by spotřebitel zvážit podání podnětu státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci pro podezření na použití klamavé obchodní praktiky při nabízení zájezdu podnikatelem. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.9.2016 15:34, před 5 lety

Od společnosti jsme obdrželi následující konečné stanovisko k reklamaci a vyjádření:

"V Kolíně dne 6. 6. 2016
Věc: Reklamace ze dne 20. 5. 2016 a následně upřesněné dalším emailem dne 30. 5. 2016,
Vám sděluji následující konečné stanovisko:
1. Změna trasy zájezdu
Změna trasy proběhla zcela v souladu s čl. IV/1 Smluvních podmínek pro zákazníky (dále jen „VP“), podle něhož „CK je oprávněna změnit trasu cesty zájezdu specifikovanou v katalogu, není-li důsledkem změny prodloužení doby trvání cesty o více jak 15%“. Doba trvání cesty byla i přes zanedbatelné prodloužení trasy (o 35 km) naopak zkrácena vzhledem k tomu, že odpadly nástupy/výstupy klientů CK v jindy obvyklých místech na trase, jak již bylo zmíněno v odpovědi na Vaši reklamaci ze dne 24. 5. 2016. Pro úplnost podotýkám, že ceny zboží u čerpacích stanic po trase jsou zcela mimo vliv CK a nejsou ani předmětem smlouvy o zájezdu. V tomto ohledu reklamaci shledáváme neoprávněnou.
2. Úraz, který jste utrpěl v lázeňském areálu
Za úraz, proběhl-li za Vámi zmiňovaných okolností, zřejmě odpovídá provozovatel lázeňského areálu. To platí rovněž pro vzniklou majetkovou a případně nemajetkovou újmu. Jak jste nám sdělil, měl jste sjednáno pojištění léčebných výloh. V takovém případě při vzniku pojistné události je nutné postupovat v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Naše CK nemůže vydávat lékařské zprávy ani potvrzení o ošetření; toto je zcela v kompetenci poskytovatele zdravotní péče. Příslušnou asistenční službu rovněž poskytuje pojišťovna, s níž jste pojistnou smlouvu uzavřel. Delegátkou CK Vám byla v souvislosti s tímto úrazem poskytnuta maximální možné součinnost a pomoc, včetně zajištění převazu u lékařky v lázeňském areálu. Nárok na náhradu případných léčebných výloh je nutno uplatnit u příslušné pojišťovny, s níž jste uzavřel smlouvu o cestovním pojištění, nikoliv u CK. Dle čl. VII/1 VP „pojistná smlouvu vzniká výhradně mezi zákazníkem (cestujícím) a pojišťovnou“. Tato záležitost tedy logicky nemůže být ani předmětem oprávněné reklamace zájezdu. Jiné než pojistné nároky pak bohužel musíte uplatnit přímo u toho, kdo za škodu odpovídá, což není naše CK, ale provozovatel lázeňského areálu, kde k úrazu došlo, tedy společnosti Harkányi Gyógyfürdó Zrt., se sídlem Kossuth L. u. 7., H-7815 Harkány, Hungary, tel. 36 72 580 830, email: info@harkanyfurdo.hu.
3. Rozsah a úroveň služeb poskytovaných v lázeňském areálu mimo hlavní sezónu
Skutečnosti, že se jedná o zájezd mimo hlavní sezónu, je zřejmá již jen z termínu zájezdu a geografické oblasti cílové destinace. S tím souvisí i případná údržba celoročně provozovaného lázeňského areálu, která je logicky realizována právě mimo hlavní sezónu, a omezený rozsah doplňkových služeb v lázeňském areálu poskytovaných (stravování, občerstvení, některé venkovní bazény apod.) Tyto jevy jsou zcela obvyklé u libovolného zájezdu do turistických destinací mimo hlavní sezónu. Léčebné termální lázně jsou v provozu celý rok, venkovní vodní areál s bazény pak logicky pouze v letní sezóně, stejně jako je tomu v ČR. Provozovatel lázní má nicméně jednotné vstupné po celý kalendářní rok. Cena zájezdu nezahrnuje vstupné do lázeňského areálu, z tohoto vstupného Vám tedy nemůžeme ani poskytnou žádnou slevu.

Dle § 2543 občanského zákoníku „při porušení povinnosti, za níž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.“ Vámi reklamované skutečnosti nezakládají porušení žádné smluvní povinnosti, za jejíž splnění by CK odpovídala. Vašemu požadavku na kompenzaci ve výši 30% z ceny zájezdu a vstupného do lázní proto nelze vyhovět.

V souladu s § 14 odst. 1, 2 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele sdělujeme, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o zájezdu je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz. Věcně příslušným orgánem naopak není deník METRO ani jiné sdělovací prostředky.
S pozdravem
Tomáš Vlček, jednatel
_________________________________________________________________________________________________

Nad rámec mého přiloženého vyjádření bych rád dodal, že je naprosto vyloučené, abychom klientovi propláceli úrazy. Pan Fíla měl pro tento případ sjednané cestovní pojištění i asistenční službu pojišťovny. Je třeba zdůraznit, že podle mých informací klient na místě neměl žádné výdaje, odmítl si zakoupit i náplast v přepočtu za 250,- Kč (byť proplacení mohl následně uplatnit u pojišťovny), obvazový materiál pro převaz mu poskytla delegátka. V rozporu s vyjádřením pana Fíly byla naše delegátka klientovi nápomocná, a to jednoznačně nad rámec svých povinností, prakticky denně s ním byla v kontaktu.
Bohužel musím konstatovat, že považuji za vyloučené tuto nepříjemnou záležitost s panem Fílou vyřešit mimosoudní cestou.
S pozdravem

Tomáš Vlček – jednatel"
_________________________________________________________________________________________________

S ohledem na princip dobrovolnosti služby smírného řešení sporů bude stížnost uzavřena. V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.