Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#12680Enormní cena za žárovky prezentované jako dárek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.10.2016, před 4 lety

Jan Mátl

Znění stížnosti

Moje matka 83 letá podepsala smlouvu o dodávce energií od LAMA energy a dostala jako dárek 6 kusů LED žárovek ,bohužel při tom podepsala i kupní smlouvu extrémně nečitelnou . Po té od smlouvy na energie odstoupila a výše uvedená firma Blue Ocean Management nyní za 6 žárovek /v hodně dohromady cca 600 Kč /požaduje zaplatit fakturu ve výši 3 630 Kč . Notář mně vypracoval plnou moc a já jsem napsal dva dopisy ,kde jsem argumentoval neplatností smlouvy a dalšími argumenty a to, že jsme si žádné zboží neobjednali a nepožadovali a že dar nemůže být opatřen kupní smlouvou . Dále , že k události došlo ve Znojmě ,kde je podomní obchod zakázán . Mimo jiné i akce LAMA en. měla tento charakter.
Dále mne vadilo , že firma LAMA poskytla osobní údaje jiné firmě .
K převzetí dárku ,který tak byl i v materiálech prezentován došlo 10.10.2015 ve Znojmě , Vančurova 2 na chodbě domu - dárek byl přivezen kurýrem.
Fakturu jsem doposud neuhradil a snažím se věcnými argumenty nějakým způsobem s firmou dohodnout.


Produkt

Běžné LED žárovky Philips


Požadované řešení

V dopise ze dne 1.9.firmě Blue Ocean navrhuji dvě alternativy:
1 . Žárovky vrátíme poštou na jimi uvedenou adresu s požadováním potvrzení , že naše závazky jsou vyřešeny.

2. Žárovky odkoupíme za rozumnou cenu s ohledem na vynaložení určitých nákladů do výše 1 500 Kč .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2016 08:37, před 4 lety

Požadavek podnikatele uhradit smluvní pokutu spotřebitelem za vrácené žárovky je neoprávněný, a to z níže uvedených důvodů.

Ustanovení § 11a odst. 3) zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona výslovně uvádí, že v případě smlouvy o dodávce energií, která byla uzavřena mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník v postavení spotřebitele oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu bez sankce. Dle stanoviska č. 10/2016 Energetického regulačního úřadu lze smlouvu vypovědět rovněž před zahájením dodávek energií, rovněž bez sankce. Takovou výpovědí spotřebitele nevzniká držiteli licence právo na zaplacení smluvní pokuty, neboť toto by bylo v rozporu s výše uvedeným ustanovením energetického zákona.

Vzhledem k tomu, že ke smlouvě o koupi žárovek došlo při témže jednání a v přímé souvislosti s uzavřením smlouvy o dodávkách energií - tedy k uzavření smlouvy o koupi žárovek by bývalo nedošlo, pokud by nebyla bývala uzavřena smlouva o dodávkách energií, smlouvy se podle § 1727 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považují za smlouvy závislé a zánik jedné smlouvy výpovědí zrušuje i druhou smlouvu s obdobnými právními účinky. Není tedy třeba smlouvy rušit samostatně. Smluvní pokuta ve výši za žárovky, které navíc byly držiteli licence po výpovědi smlouvy navráceny v původním stavu, pak zřejmě představuje účelovou sankci za výpověď smlouvy ze strany držitele licence. A ta je dle energetického zákona, jak již bylo uvedeno výše, nepřípustná.

I v případě, že bychom výše uvedené smlouvy za závislé nepovažovali, by držitel licence nebyl oprávněn z titulu zrušení smlouvy o dodávce energií měnit smluvní podmínky ve smlouvě druhé, která není na smlouvě první nikterak závislá.

Pro úplnost uvádíme, že směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, rovněž uvádí, že jestliže spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, jsou veškeré související smlouvy automaticky ukončeny bez jakýchkoli jiných nákladů pro spotřebitele.

Dalším důvodem pro neoprávněnost požadavku úhrady za žárovky je skutečnost, že i kdyby držitel licence chtěl argumentovat, že ujednání bylo stanoveno ve smlouvě, kterou spotřebitel podepsal, tento fakt nelze považovat ze zákona za relevantní, neboť takové ujednání se považuje z hlediska ochrany spotřebitele za nepřiměřené ve smyslu § 1813 občanského zákoníku, a tedy se k němu dle § 1815 občanského zákoníku nepřihlíží. Pro smluvní strany je závazná původní smluvená cena žárovek, neboť jednostranné zvýšení kupní ceny ze strany držitele licence bez možnosti práva spotřebitele od smlouvy odstoupit je zakázaným ujednáním podle § 1814 písm. i) občanského zákoníku.

Ke zrušení smlouvy o koupi žárovek tedy došlo v důsledku řádné výpovědi smlouvy o dodávkách energií, za kterou nelze spotřebitele sankcionovat. Z toho důvodu neexistuje důvod ani povinnost spotřebitele k úhradě uvedené částky ani případných dalších smluvních pokut.

V případě, že by společnost hrozila exekucí na částku za žárovky, platí, že případnou exekuci by musel nařídit soud.

Pokud situace dospěje do stadia, že se bude spotřebitelka muset domáhat svých práv občanskoprávní soudní cestou, doporučujeme obrátit se na advokáta a konzultovat s ním další postup.

Byl-li porušen zákaz podomního prodeje při uzavírání smlouvy, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.11.2016 22:00, před 4 lety

Na žádost spotřebitele případ přeřazujeme na něj. Spotřebitel má nyní možnost stížnost doplnit o své vyjádření.


Jan Mátl

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2016 21:21, před 4 lety

Dobrý večer , oznamuji Vám ,že vzhledem ke vstřícnosti Blue Ocean došlo ke vzájemné dohodě a problém je vyřešen.
Ocenil bych tímto způsobem postoj společnosti.

Vám děkuji za pomoc a postoj ,že vzájemná komunikace a slušnost mohou vést k dobrému výsledku.

S pozdravem Jan Mátl Brno


Jan Mátl

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.11.2016 09:21, před 4 lety

Hodnocení: