Společnost


STARNET, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12895Prodloužení smlouvy a smluvní pokuta

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
24.10.2016, před 3 lety

Michal Kočí

Znění stížnosti

Dobrý den,
mám neustálé problémy s internetovým připojením od poskytovatele Starnet s.r.o.
I po asi 5 reklamacích žádné zlepšení.
Smlouvu jsem uzavíral u mně doma 28.12.2015 na jeden rok. Jaké bylo překvapení když jsem zjistil že smlouva mi končí až 28.8.2017. Prodloužili mi smlouvu o 2 měsíce které jsem měl "zdarma" a o dalších 6 měsíců o "zvýhodněnou" cenu. Takže vlastně nic zdarma ani zvýhodněné nemám pokud mi o stejnou dobu prodloužili smlouvu.
Dále mi jde o pokutu za odstoupení od smlouvy. Měsíčně platím 250 kč a smlouva mi končí za 10 měsíců. V podmínkách mám jasně napsáno že zaplatím pokutu 1/5 součtu všech paušálů za období platnosti smlouvy. Na infolince mi řekli že mám doplatit cca 3000,- Není v normální, abych platil vyšší smluvní pokutu než je částka, která zbývá zaplatit v paušálech do konce smlouvy.


Produkt

Ve smlouvě je uveden tarif tarif 30/30. Reálná rychlost 5/5


Požadované řešení

odstoupení od smlouvy za normální smluvní pokutu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2016 08:47, před 3 lety

Co se týče délky trvání smluvního závazku, bude podstatné, co si konkrétně smluvní strany při uzavírání smlouvy ve smluvních dokumentech sjednaly.

Dle § 63 zákona o elektronických komunikacích v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran může být uložena pokuta, která však nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Pokud spotřebitel s výší poplatku za předčasné ukončení smlouvy nesouhlasí, měl by jej reklamovat. Učinil-li tak, ale reklamace byla společností zamítnuta, má možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
22.11.2016 11:23, před 3 lety

Ačkoli nedisponujeme přesnými identifikačními údaji zákazníka, podařilo se nám s největší pravděpodobností identifikovat předmětný smluvní vztah a s tímto související dokumentaci. V tomto případě byla smlouva uzavřena dne 28. 12. 2015, přičemž ve smlouvě je uvedeno, že:

„Pokud uživatel vypoví smlouvu před uplynutím doby trvání, je uživatel povinen:

a) uhradit poskytovateli jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo

b) uhradit jednu pětinu součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění, je-li minimální měsíční plnění sjednáno, zbývajícího do konce sjednané doby trvání smlouvy, a

c) uhradit celkovou výši nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek -

Pokud uživatel nebo poskytovatel smlouvu takto vypoví, ztrácí uživatel nárok na bonusovou slevu či měsíce zdarma pří přechodu od konkurence, a pro výpočet částky se použije standardní měsíční paušál, který uživatel měl hradit či již hradil po uplynutí bonusového období. Zároveň musí uživatel uhradit poskytovateli za každý měsíc trvání bonusového období částku rovnající se rozdílu mezi standardní měsíční cenou platnou po uplynutí bonusového období a měsíční cenou za bonusové období.“

Zákazník je povinen ve smyslu ust. § 63 odst. 1 písm. p) uhradit jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy a úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Zmiňovaný zákazník od nás získal dotované zařízení – router, nadto získal bonus (vázaný na dodržení délky závazku) ve formě 2 měsíců zdarma a 6 měsíců hradil jen částku ve výši 95 Kč. Standardní měsíční cena přitom činí 345 Kč včetně DPH.

Co se týče rychlosti, kterou zákazník zmiňuje, v rámci reklamačního řízení sám uvedl, že se jedná o rychlost na serverech umožňujících stahování filmů, a to ve večerních hodinách. Poskytovatel v tomto případě nemůže odpovídat za rychlost stahování u služeb, které jsou hojně užívány při porušování autorských práv v čase největšího zatížení těchto serverů. V rámci prověřování rychlosti u ostatních serverů byla rychlost standardní.

Domníváme se tedy, že shora uvedená stížnost je nedůvodná.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2016 13:28, před 3 lety

Pokud byla sjednána smlouva na dobu určitou, nemůže společnost žádat vyšší poplatek, než je jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Spotřebitel tedy není povinen vracet poskytovateli částku rovnající se rozdílu mezi standardní měsíční cenou platnou po uplynutí bonusového období a měsíční cenou za bonusové období. Takové ujednání by bylo v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích.

Jak již bylo uvedeno výše, pokud spotřebitel s výší poplatku za předčasné ukončení smlouvy nesouhlasí, měl by jej reklamovat. Učinil-li tak, ale reklamace byla společností zamítnuta, má možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Bude-li i námitka u tohoto úřadu také zamítnuta, má spotřebitel ještě možnost obrátit se na soud a svého práva se domáhat soudní cestou.


Michal Kočí

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2016 14:15, před 3 lety

Smlouva byla uzavřena 28.12.2015 na jeden rok.
Smlouva končí 28.8.2017.
Smlouva je prodloužena o 8 měsíců za tzv. "zvýhodněné" období za které jsem platil ještě 95kč.

Bez zvýhodněné ceny:
12x345=4140kč

Zvýhodněná cena:
18x250=4500
6*95=570
4500+570=5070kč

Takže pokud se uvádí "zvýhodněná" cena, jedná se podle mého o klamání spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2016 14:23, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
22.12.2016 10:27, před 3 lety

V rámci smlouvy (nikoli všeobecných obchodních podmínek) bylo mezi smluvními stranami ujednáno, že: "Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, jejíž minimální doba trvání je dohodnuta ve "Specifikace a parametry služby". K této době se připočítává doba zvýhodněného předplatného a měsíce zdarma poskytnuté při přechodu od konkurence, na které má uživatel nárok při minimální době trvání smlouvy." Maximální délka trvání smluvního závazku je limitována ust. § 63 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, které jí limituje následovně: "V případě, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti uzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou službu elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců."

Jedná se o zcela pochopitelné ujednání. Každý poskytovatel má při počátku smluvního vztahu s klientem výrazné vstupní náklady, ať již v podobě klientského zařízení, nákladů na práci technika či administrátora, který musí nakonfigurovat připojení, uzpůsobit ho konkrétní lokalitě atd., nákladů na spotřební materiál, cestovné a další.

V posuzovaném případě byla délka závazku sjednána variabilním ustanovením v celkové délce úvazku 20 měsíců, z čehož měl zákazník bonusové 2 měsíce zcela zdarma, 6 měsíců byla bonusová cena za připojení v částce 95,-Kč měsíčně a nadále měl hradit měsíčně částku pouze ve výši 250,- Kč. Pokud budeme reagovat na zákazníkem uváděné výpočty, pak při smlouvě na dobu neurčitou činí měsíční cena 345,- Kč. Dle jeho smlouvy při závazku v délce 20 měsíců pak průměrná měsíční cena za připojení činí částku 178,50,- Kč. Jak již bylo řečeno, bonus ve výši 95,- Kč měsíčně je odměnou věrnostního charakteru a ve smlouvě je výslovně uvedena i standardní měsíční cena 345,- Kč. Případný nárokovaný rozdíl tedy není smluvní pokutou (sankcí), ale jedná se o navrácení věrnostní slevy, která je zákazníkovi přiznána pouze při splnění předem definovaných podmínek. V opačném případě na ní zákazníkovi nárok nevzniká. Sporná částka je rozdílem mezi bonusovou a standardní cenou.


Michal Kočí

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.12.2016 11:11, před 3 lety

Tak znova.

Spotřebitel tedy není povinen vracet poskytovateli částku rovnající se rozdílu mezi standardní měsíční cenou platnou po uplynutí bonusového období a měsíční cenou za bonusové období. Takové ujednání by bylo v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích.

Smlouva končí 20.8.2017

Bez zvýhodněné ceny:
12x345=4140kč

Zvýhodněná cena:
18x250=4500
6*95=570
4500+570=5070kč

Smluvní pokuta 3500kč???

Reakce společnosti

Publikováno
29.12.2016 13:25, před 3 lety

Jak již bylo řečeno, předmětem opakovaných stížností klienta byla zejména rychlost stahování protiprávně uloženého obsahu, nikoli rychlost ostatních služeb. Stěžovatel opakuje své chybné výpočty, přičemž nevíme, z jakých podkladů vychází. Tedy upřesňujeme:

Smlouva byla uzavřena na 20 měsíců:

2 měsíce zdarma
6 měsíců po 95 Kč
12 měsíců po 250 Kč (při dodržení délky závazku).

Klient při svém výpočtu sice zdůrazňuje rozdíl v celkových částkách, již však nereflektuje dobu poskytování služeb. Nevíme dále, jaké myšlenkové pochody ho vedly k tomu, že by měl hradit jím uváděnou částku „18x250=4500“.

Znovu opakujeme, že v případě hypotetické výpovědi smluvního závazku se nejedná o smluvní pokutu, ale o rozdíl mezi bonusovou a standardní cenou. Společnost trvá na svém shora uvedeném názoru a vzhledem ke všem okolnostem považuje své vyjádření za dostatečné a zároveň konečné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2016 18:50, před 3 lety

Naše právní stanovisko zůstává neměnné. Ujednání o povinnosti vracet poskytovateli služby částku rovnající se rozdílu mezi standardní měsíční cenou platnou po uplynutí bonusového období a měsíční cenou za bonusové období je v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích.

Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci, ale ta byla ze strany společnosti zamítnuta, má spotřebitel možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Jelikož se společnost rozhodla, že se k případu již nebude dále vyjadřovat, stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vývoj případu reagovat a následně jej uzavřít.


Michal Kočí

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.12.2016 22:08, před 3 lety

Hodnocení: