Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#13139Neopávněně naúčtovaný deaktivační poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2016, před 5 lety

Jana Machová

Znění stížnosti

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o pomoc.

Maminku (70 let) dne 1. 6. 2016 navštívil podomní obchodní zástupce společnosti Comfort Energy (dále jen CE), který se lživě vydával za pracovníka ČEZ a vnutil se do bytu. Maminka mu podepsala převod dvou odběrných míst a převzala za 1 Kč nějaké LED žárovky. Na místě podepsala ceník pro Prahu a ceník pro Středočeský kraj, Nabídku LED žárovek a Prohlášení zákazníka a poučení. Do tabletu pak něco parafovala parafovala Smlouvu (asi smlouvu o sdružených dodávkách) v elektronické podobě (písemná podoba jí nebyla předána) a pan zástupce si ještě ofotil její občanský průkaz. Vše Průběh také potvrdila a odsouhlasila takému tomu kontrolnímu volání, co se uskuteční do 15 minut od odchodu zástupce. Bylo jí následně sděleno, že plánované datum změny dodavatele bude k 11.12.2016.

Dne 20. 6. 2016 se rozhodla, že si přechod nepřeje a dle instrukcí, které jí poskytl obchodní zástupce, odeslala zpět Žárovky s formulářem, který jí zástupce přenechal s tím, že pokud si vše rozmyslí a formulář a žárovky vrátí, od Smlouvy tímto odstoupí. Bohužel jí nechal pouze jeden výtisk Odstoupení od Kupní smlouvy na žárovky, formulář odstoupení od smlouvy o sdružených dodávkách jí nepředal.

V průběhu druhé poloviny června a začátkem července jí z CE opakovaně telefonicky kontaktovali s dotazem, zda si opravdu nepřeje v převodu pokračovat a ona potvrdila, že nepřeje.

Zároveň někdy počátkem července 2016 kontaktovala telefonicky stávajícího dodavatele a chtěla radu k dalšímu postupu. Bylo jí sděleno, že se o nic nemusí starat, že pokud si převod nepřeje, tak že oni vše vyřídí a zajistí. Pak se nedělo nic. Až kolem 8. 10. 2016 přišel od stávajícího dodavatele dopis, kde ji žádají o vyplnění a potvrzení přiložených dokumentů - Odvolání žádosti o ukončení smlouvy a Ukončení smlouvy o dodávkách elektřiny pro CE. To maminka podepsala a odeslala zpět.

26. 10. 2016 ale přišly z CE mamince emailem dvě faktury, kde je jí za každé odběrné místo fakturován deaktivační poplatek 6050 Kč, tedy celkem 12100 Kč se splatností do 2. 11. 2016.

Na základě těchto faktur a několika upomínkových emailů a SMS jsme do CE sepsali a 5. 11. 2016 doporučeně odeslali dopis Reklamace fakturace deaktivačních poplatků a žádost o jejich storno, kde jsme proti fakturaci argumentovali tím, že maminka byla uvedena v omyl a myslela si, že Odstoupením od Kupní smlouvy odstupuje od Smlouvy o dodávkách, také proto, že na ni se Odstoupení od Kupní smlouvy odkazovalo svým číslem. Také nám nebylo dodnes předáno písemné vyhotovení informací o možnosti odstoupení od smlouvy. V uvedeném dopise jsme sdělovali i to, že pokud by nebylo ani jedno odstoupení platné, pak s odkazem a také odkazem na ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., kdy je od 1. ledna 2016 možné smlouvu uzavřenou mimo obvyklé obchodní prostory ukončit bez jakékoliv sankce vypovídáme i výpovědí podanou ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek, které mělo nastat k 11. 12. 2016.smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny.

Tato naše Reklamace nám byla dopisem CE ze dne 7. 11. 2016 zamítnuta s tímto textem:
„Vážená paní, reagujeme na Váš dopis ze dne 3. 11. 2016. Dovolujeme si Vás informovat, že Vaší žádosti na ukončení smlouvy dle § 11a odst. 3 není možné vyhovět, protože smlouva číslo xxxx, pro odběry el. energie, byla ukončena již se smluvním poplatkem k původně plánovanému datu zahájení dodávek. Při procesu změny dodavatele nebyla poskytnuta součinnost, na základě které jsme oprávněni dle sjednaných podmínek vystavit smluvní poplatek za každé odběrné místo. Prosíme Vás o uhrazení smluvního poplatku dle podmínek faktur, aby nebyly vystavené i zpoplatněné upomínky.“
Protože mamince nepřišlo jakékoli ukončení ze strany dodavatele, muselo se jednat o ukončení ze strany maminky, ale pak by zde byly tedy nárokovány sankce za odstoupení od smlouvy.

K výše uvedenému dopisu z CE chceme jen upřesnit, že náš dopis nebyl ze dne 3. 11. 2016 a nerozumíme tomu, co je myšleno pojmem původně plánované datum zahájení dodávek. Jak je uvedeno výše, plánované datum změny dodavatele nastane až 11. 12. 2016.

Prosíme o radu k dalšímu postupu.

Děkuji za pomoc.


Požadované řešení

Ukočení všech smluvních vztahů s CE a storno faktur na deaktivační poplatek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2016 14:06, před 5 lety

Společnost nesmí účtovat žádný poplatek, pokud byla smlouva vypovězena před zahájením dodávek energií. Dle § 11 odst. 3 energetického zákona je smlouvu možné bezplatně vypovědět ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek. Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podle názoru, který zastáváme my i Energetický regulační úřad (www.eru.cz/documents/10540/463096/VKS_10_2016.pdf/19571b95-7b82-4e05-abe4-39d96983ca9e), je dle § 11a odst. 3 energetického zákona možné smlouvu vypovědět i před zahájením dodávek (bylo by absurdní, pokud by spotřebitelka musela čekat, než jí společnost začne dodávat elektřinu nebo plyn). Po uplynutí výpovědní doby se závazek ruší a společnost nemůže s takovýmto ukončením spojovat žádnou sankci.

Pokud spotřebitelka poplatek reklamovala, ale společnost reklamaci zamítla, bude vhodné se obrátit na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2016 09:24, před 5 lety

Dobrý den, paní Machová,

dovolte mi reagovat na Váš výše uvedený požadavek ve věci ukončení sjednané Smlouvy.

V souladu se smluvním vztahem, který vznikl mezi společnosti COMFROT ENERGY, s.r.o. (dále jen CE) a paní Buriánkovou dne 1.6.2016 v rozsahu dodávek zemního plyn a elektřiny byla řádně naplánována změna dodavatel k datu 11.12.2016. K datu 10.12.2016 byl Vašemu stávajícímu dodavateli (podle formuláře Smlouva) doručen požadavek na ukončení sjednané Smlouvy s termínem změny dodavatele 11.12.2016. Váš stávající dodavatel tento požadavek zamítl, aniž by společnosti CE doložil relevantní doklady.

Vzhledem k výše uvedenému dodavatel CE provedl kontrolu zákaznického účtu a zjistil, že neeviduje doručení odstoupení od sjednané Smlouvy a zároveň neeviduje výpověď podle §11a odst. 3 Energetického zákona.

Dodavatel CE byl na základě přijatého vyjádření od stávajícího dodavatele nucen smluvní vztah ukončit a to v souladu s podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy společně se smluvním poplatkem. Smluvní vztah byl ze strany dodavatele CE ukončený dne 26.10.2016.

Vámi doručený požadavek na ukončení Smlouvy (odesláno dne 2.11.2016) nebylo možné akceptovat, smluvní vztah již nebyl platný a byl ukončený. V případě, že se stávající dodavatel zavázal smluvní vztah u dodavatele CE ukončit, doporučuji se obrátit přímo na stávajícího dodavatele, který kroky k řádnému ukončení Smlouvy neučinil, ačkoliv se k tomu zavázal.

Písemné vyjádření bude paní Buriánkové odesláno dnes, doporučenou poštou, na její doručovací adresu.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová


Jana Machová

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.11.2016 15:07, před 5 lety

Dobrý den, paní Schneiderová,

než se vyslovím přímo k Vašemu vyjádření ze dne 16.11.2016, chtěla bych vyslovit neskonalý údiv nad tou skutečností, že vy, i lidé na Vaší zákaznické lince s takovým přehledem přehlížejí to základní - nemorální a lživé vystupování svých podomních prodejců. Tím to totiž z mého pohledu začíná a také končí. Dále už by nemělo být třeba nic řešit.

A teď ještě k Vámi uváděným konkrétním údajům. Datum 26.10.2016 je nějaký Váš interní termín? Ten nikde uvedený nebyl. Jak sama píšete, řádně naplánována změna dodavatele byla k datu 11.12.2016.

Proto trváme na tom, že námi doručený požadavek na ukončení Smlouvy, který byl odeslán dne 2.11.2016 je možné akceptovat, neboť rozhodné datum uváděné ve Smlouvě dosud nenastalo.

Nicméně stávajícího dodavatele jsme na Vaši radu kontaktovali, předali mu odkaz na tyto stránky a požádali jsme ho, zda by mohl do celé věci vstoupit.

Zároveň jsme na radu pracovníků DTest připraveni podat podnět na Energetický regulační úřad.

Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Jana Machová

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.11.2016 16:39, před 5 lety

Pokud spotřebitelka podala reklamaci, která však byla zamítnuta, bude vhodné se obrátit na Energetický regulační úřad.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.12.2016 11:17, před 4 lety

Dobrý den, paní Machová,

v návaznosti na výše uvedené informace naše společnost prověřila podmínky při sjednání Smlouvy mezi naší společností a paní Buriánkovou. Smluvní vztah byl uzavřen dne 1.6.2016 na základě návštěvy obchodního zástupce a prostřednictvím tabletové aplikace, již v průběhu sjednání Smlouvy byla paní Buriánková informována, že obchodní zástupce provedl návštěvu na základě změny dodavatele z původního CENTROPOL, a.s. na nového dodavatel COMFORT ENERGY, byla informována o době trvání nové Smlouvy, zároveň o podmínkách změny dodavatele, informace paní Buriánková obdržela písemně vč. dalších podkladů.

Po sjednání výše uvedené Smlouvy byla paní Buriánková kontaktována kolegy, kteří provedli ověření sjednané Smlouvy prostřednictvím uvedeného smluvního telefonu. Především se zaměřují na porozumění ze strany zákazníka, informace, které od obchodního zástupce obdržel a na chování obchodního zástupce. V případě, že by v hovoru vznikla ze strany zákazníka jakákoliv pochybnost, byla by Smlouva obratem ukončena. Paní Buriánková uvedla, že obchodní zástupce si zaslouží pochvalu, o všem jí informoval a Smlouva byla sjednána v pořádku, na základě těchto informací, byl zahájen proces změny dodavatele elektřiny a zemního plynu.

Plánové datum zahájení dodávek obou komodit bylo k 11.12.2016, nicméně již k datu 26.10.2016 byla naše společnost nucena na základě informací od stávajícího dodavatele od sjednané Smlouvy odstoupit z důvodu porušení Smluvních ujednání. Dne 26.10.2016 byla sjednaná Smlouva ukončena a dále již nebyl evidován platný smluvní vztah, žádost ze dne 2.11.2016 byla naše společnost z tohoto důvodu nucena zamítnout.

Případná akceptace Vašeho požadavku ze dne 2.11.2016 vyžaduje, aby byl smluvní vztah platný, v případě již ukončené sjednané Smlouvy bylo nutné tento požadavek zamítnout (vzhledem k neexistenci platné Smlouvy).

V případě dalších dotazů se na mě neváhejte znovu obrátit.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová


Jana Machová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.12.2016 17:14, před 4 lety

Dobrý den, paní Schneiderová,
na základě Vaší reakce zde ze dne 1.12.2016 a také Vašeho dopisu ze dne 1.12.2016 od paní Rajnové, vaší Specialistky kvality se obracíme na Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele se Stížností na postup dodavatele.
S pozdravem
Jana Machová

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2016 10:50, před 4 lety

Dobrý den, paní Machová,

děkuji za informaci, v případě, že se na nás Energetický regulační úřad obrátí, poskytneme úřadu veškerou požadovanou součinnost.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2017 11:20, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jana Machová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.1.2017 17:09, před 4 lety

Dobrý den, paní Schneiderová,

po té, co jsme se obrátili na ERU, kde nám ale bylo v souhrnu pouze sděleno, že jejich vyjádření má pouze obecný a informační charakter a bylo nám přiloženo Vaše vyjádření pro ERU, kde sdělujete to, co už jste nám několikrát sdělili, jsme se obrátili na právníka.

Z jeho vyjádření mimo jiné vyplývá, že je stále přehlížen fakt, že maminka odstoupila od provázané Kupní smlouvy na LED žárovky se stejným číslem smlouvy jako je Smlouva o dodávkách elektřiny a plynu, a tedy s ohledem na jejich propojení zanikla i Smlouva o dodávkách. Domníváme se, že se jedná o nekalou obchodní praktiku, kdy dodavatel energie samostatně žárovky neprodává. Žádáme Vás tedy o vyjádření, proč, když se odstupuje od provázané smlouvy, tak tato není ukončena.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že ani v dokumentaci, která byla mamince až následně po podpisu zaslána, nebyl přiložen žádný další formulář pro Ukončení smlouvy o dodávkách.

Také jsme nebyli nikdy písemně informováni o tom, že Smlouva o dodávkách byla zrušena ze strany Dodavatele a k jakému datu, tedy neobdrželi jsme jakkoli informaci o jejím ukončení.

A zároveň Vás touto cestou žádám o zaslání kopie rozhovoru maminky s telefonní linkou, kde bylo provedeno ověření sjednané Smlouvy. Zašlete jej prosím na maminčin kontaktní email a prosím o sdělení data, kdy tam bude učiněno.

Děkuji za Váš čas.
S pozdravem

Jana Machová

Reakce společnosti

Publikováno
27.1.2017 10:25, před 4 lety

Dobrý den, paní Machová,

děkuji Vám za informace a ráda bych se vyjádřila k výše uvedenému požadavků.

V případě, že máte zájem o koupi balení LED žárovek, je možné toto balení koupit samostatně, za cenu 2 000 Kč -> balení LED žárovek je možné získat i samostatně, Smlouva není provázána ani závislá na jiné Smlouvě. Pouze klientům, kteří se stanou Zákazníkem dodavatele je balení LED žárovek nabízeno za zvýhodněnou cenu 1 Kč, podle sjednané Kupní Smlouvy.

Podmínky ukončení sjednané Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

O ukončení sjednané Smlouvy byla paní Buriánková informována dne 7.11.2016, dále dne 16.11.2016.

Záznam hovorů Vám není možné touto cestou poskytnout, v případě, že nás o záznam hovorů požádá příslušná státní instituce, bude záznam hovorů poskytnut. Hovory slouží především pro potřeby dodavatele.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne,

Monika Schneiderová


Jana Machová

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.2.2017 15:44, před 4 lety

Dobrý den, paní Schneiderová,

nezlobte se, ale to, co píšete, je už prostě jen smutné a zároveň úsměvné.
K Vašim jednotlivým vyjádřením:

LED Žárovky:
V žádném Vašem ceníku nejsou žárovky samostatně ke koupi uvedeny. Cena 2000 Kč za balení LED žárovek je prakticky jen zvrácený trest či sankce, aby si zákazník nic nerozmýšlel a aby mu byl případně jeho odchod od Vás co nejvíce ztížený. Anebo se tím, právě jako v našem případě, krásně komplikuje výpověď Smlouvy o dodávkách, když pan obchodní zástupce „vyškoleně a úmyslně“ všechno neřekne a neobjasní. Jsem si jistá, že Vaši „šmejdi“ prodejci nechodí a nenabízejí žárovky za cenu 2000 Kč samostatně. To je směšná představa. O údajné hodnotě zboží ve výši 2000 Kč se vůbec nebudu rozepisovat.

Podmínky ukončení:
Ano, to jistě jsou součástí. Ale Smlouva není zákazníkovi při podomní prodeji (který je mimochodem na území hlavního města Prahy od 1. 4. 2016 zakázán) ponechána, ale je zasílána později, asi poštou.

Informace o ukončení smlouvy:
Jednalo se mi o tu informaci, že se chystáte smlouvu ukončit. Nikoliv o informaci zahrnutou v dopisech, které až následovali po neoprávněném ukončení smlouvy a našich opakovaných urgencích.

Záznam hovoru:
Pokud mamince nemůžete poskytnout Záznam hovoru, vyžádá si ho tedy zřejmě v budoucnu ona zmiňovaná příslušná státní instituce. Předpokládám, že v našem případě soud.

Závěr:
Neviděli jsme jakýkoliv posun v našem jednání. A tak jsme se po poradě s naším právním zástupcem a po konzultacích s naším stávajícím dodavatelem rozhodli podepsat s ním Slib odškodnění. Tímto Vás tedy naposledy žádám o okamžité storno deaktivačních poplatků ve výši 12 100 Kč, které jste mamince neoprávněně fakturovali 26. 10. 2016 a zaslání písemného potvrzení, že je celá záležitost ukončena. Pokud tak neučiníte, nemůžeme, nechceme a ani s odkazem na Slib odškodnění nesmíme v této debatě nadále pokračovat.

S pozdravem
Jana Machová

Reakce společnosti

Publikováno
2.3.2017 09:56, před 4 lety

Dobrý den, paní Machová,

je mi velice líto, ale Smluvní poplatek v současné chvíli i nadále považuje za oprávněný a na jeho úhradě i nadále trváme.

Jak již byl informován Energetický regulační úřad, dovolujeme si uvést, že primární pochybení vidíme na straně konkurenčního dodavatele. V případě odvolání výpovědi zákazníkem, by měl dodavatel spolu s vyjádřením v excelovém souboru, přiložit i doklad, který vůli zákazníka prokazuje. Domníváme se, konkurenční dodavatel přenechává tuto administrativu výlučně na zákazníkovi samotném, což může způsobit komplikace jako v tomto případě a následně vystavení Smluvního poplatku.

Řádný požadavek na ukončení sjednané Smlouvy byl doručen až poté, co naše společnost využila práva na ukončení sjednané Smlouvy v souladu s podmínkami, které jsou součástí Smlouvy. V době doručení zmíněného požadavku na ukončení sjednané Smlouvy ze strany jiného dodavatele již neexistoval platný smluvní vztah.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne,

Monika Schneiderová

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.4.2017 20:03, před 4 lety

Opětovně žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jana Machová

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.4.2017 10:38, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Společnost Comfort Energy předala vymáhání pohledávky firmě Creditexpress.