Společnost


Meister Ludvík

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#13970Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 5 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.12.2016, před 4 lety

Hedvika Pineckerová

Znění stížnosti

Dne 19.5.2016 jsem koupila v internetovém obchodě allmobile.cz mobilní telefon Nokia Lumia 640 LTE. V říjnu 2016 jsem ho zaslala poštou na reklamaci na adresu uvedenou na webových stránkách, jako adresu prodejny a adresu kam se reklamace mají zasílat. Bohužel telefon se i po telefonickém upozornění, že je uložený na poště, vrátil zpět jako nevyzvednutý. Vzhledek k tomu, že uplynulo 30 dní od možného převzetí, zaslala jsem poštou na adrsu sídla podnikatele doporučený dopis s odsoupením od smlouvy. Bohužel tento dopis se mi opět vrátil. Tentokrát s tím, že adresát je neznámý. Adresu kam jsem dopis zasílala má podnikatel uvedenou na webových stránkách i živnostenském rejstříku.


Požadované řešení

Chtěla bych vrátit peníze za telefon, ale nevím jak dále postupovat. děkuji za radu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2016 07:40, před 4 lety

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (dle § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Pokud by bylo zboží spotřebitelem odesláno k reklamačnímu řízení za využití poskytovatele poštovních služeb, má se za to, že zásilka došla druhé straně třetí den ode dne odeslání. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci dle § 19 odst. 1 ZOS či nevyřídí reklamaci v zákonem stanovené lhůtě dle § 19 odst. 3 ZOS, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.5.2017 18:53, před 4 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.