Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:417
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14280Odstoupení od smlouvy, vypovězení členství, nechci už s vámi mít nic společného

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2017, před 3 lety

Radek Smetana

Znění stížnosti

Odstoupení od smlouvy , vypovězení členství


Produkt

Nespolehlivost


Požadované řešení

Odstoupit od smlouvy, vypovězení členství


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2017 10:42, před 3 lety

Pokud se spotřebitel zaregistroval na online seznamce prostřednictvím internetu na dálku, výpověď smluvního vztahu nemusí zasílat dopisem či faxem, postačí e-mail. Pokud se totiž spotřebitelé jedním kliknutím zavazují společnosti k plnění, je třeba považovat ve vztahu ke spotřebiteli za nepřiměřené ujednání, které zkracuje jeho práva dle § 1815 občanského zákoníku, tedy v obchodních podmínkách obsažený požadavek zasílat výpověď smluvního vztahu prostřednictvím dopisu do zahraničí či prostřednictvím faxu, má-li společnost e-mailovou adresu. Takovéto ujednání je zakázané a nemělo by se k němu přihlížet.

Je třeba však dávat pozor na automatické prodloužení smlouvy. Takzvaná automatická prolongace, kdy je ke zrušení závazku potřeba zákazníkova aktivního jednání, jinak dojde k prodloužení automatickému, je poměrně častý institut. Pokud v obchodních podmínkách lze tuto automatickou prolongaci vyčíst a spotřebitel byl o prolongaci při uzavírání smlouvy o placeném členství informován, je povinen částku uhradit, pokud smlouvu nevypověděl ve lhůtě 14 dnů před uplynutím doby členství. O automatickém prodloužení smlouvy musí být spotřebitel informován zřetelně a viditelně již před samotným uzavřením smlouvy přímo při registraci, popř. zřízení VIP účtu. Odkaz v obchodních podmínkách nestačí.

Spotřebitel má vždy možnost smlouvu v jejím průběhu vypovědět. Informaci o výpovědní lhůtě nalezne ve všeobecných obchodních podmínkách. Smlouvu může vypovědět i poté, co dojde k automatickému prodloužení. Předejde tak dalšímu prodloužení do budoucna.

Dle § 1998 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pokud je závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi. Společnost v obchodních podmínkách žádnou výpovědní lhůtu neuvádí.

Pokud společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Stačí, pokud spotřebitel doloží, že smlouvu vypověděl ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách. Pokud spotřebitel podal výpověď, závazek byl ukončen ke dni účinnosti této výpovědi. Od tohoto dne společnost také nesmí žádat žádné peněžní prostředky, neboť smluvní vztah byl k tomuto dni ukončen.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2017 15:27, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.