Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#14496Od prosince2016 podána výpověď a neustále mi chodí SMS - zaplaťte

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 9 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.01.2017, před 6 lety

Vladimír Soldán

Znění stížnosti

Mé pojištění mot.vozidla742933424 VS-bylo poj.Alianz vypovězeno v prosinci 2016 písemnou formou doporučeně. Výpověď dostali v řádném termínu a stále mi chodí SMS-zaplaťte na další období. Ať si v tom udělají pořádek a další SMS neposílají. Soldán


Produkt

pojištění mot.vozidla


Požadované řešení

vyřazení z databáze plátců pojištění mot.vozidla


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2017 08:33, před 6 lety

Jednostranně vypovědět pojištění je možné nejpozději šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období. Pokud je výpověď doručena později, zaniká pojištění až ke konci následujícího pojistného období.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla zaniká také:
a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,
b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo,
c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení,
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla,
e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,
f) dohodou,
g) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.

Pokud pojištění zaniklo, nemá společnost právo žádat po spotřebiteli zaplacení pojistného na další pojistné období.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 10:15, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.