Společnost


telcall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15469Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 28 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.04.2017, před 5 lety

Petr Krejčiřík

Znění stížnosti

Telefon jsem poprvé reklamovala s tím, že se neustále dokola samovolně a nekontrolovatelně restartuje. Telefon mi byl vrácen s písemným vyjádřením, že závada uvedená objednatelem nebyla v servisním středisku shledána, i když v poznámce prodejce uvádí výčet provedených oprav. Telefon však po zapnutí nefungoval správně, byl zablokovaný a nefungovala SIM karta. Poslala jsem telefon k druhé reklamaci, která trvala více než 30 dní a požadovala odstoupení od smlouvy. Bylo mi však řečeno, že opravený telefon je již na cestě ke mně, tudíž jsem na svém požadavku netrvala a telefon převzala. V servisní zprávě stálo, že byla realizována oprava a byl přehrán a aktualizován software + firmware. Nějakou dobu přístroj fungoval, ovšem po čase se opět projevily problémy, které postupně gradovaly a znemožnily mi telefon běžně používat (problikávání obrazovky, nefunkčnost aplikací, zasekávání, zamrzání, samovolné restartování). Reklamovala jsem tedy potřetí. Telefon mi byl vrácen s vyjádřením, že byla provedena oprava na popis chyby a výměna vadných dílů, rovněž byl opět přehrán software a firmware. Telefon však fungoval opět jenom chvíli, než se objevila stejná závada jako při první a druhé reklamaci (neustálé samovolné restartování). Telefon jsem poslala již na čtvrtou reklamaci (z toho tři reklamace se stejným typem závady) s tím, že jsem poté telefonicky kontaktovala prodejce a požadovala odstoupení od smlouvy. To mi bylo prozatím zamítnuto. Prodejce mi sdělil, že reklamace byla přijata a telefon byl poslán do servisního střediska v Německu na posouzení a následnou opravu. Poté, co jim přijde telefon společně s vyjádřením ze servisu zpět, se mi ozvou, zda mám na odstoupení od smlouvy nárok. Prodejce se mi již neozval a namísto toho mi byla bez informování předem doručena zásilka od prodejce. Ta obsahovala telefon, který po prvním spuštění nevykazoval reklamovanou závadu, zcela určitě bylo obnoveno tovární nastavení a byla z něj vymazána všechna původní data. Tento stav zařízení je však zcela v rozporu s vyjádřením v přiložené servisní zprávě, ve které stojí, že byl proveden pouze test zařízení v síti se servisní SIM kartou. Závěrem této zprávy je, že závada uvedená objednatelem nebyla v servisním středisku shledána a v průběhu testu zařízení se závada neprojevila. Ze servisní zprávy tedy vyplývá, že jsem telefon reklamovala zcela funkční. Pokud tomu skutečně tak bylo, nerozumím, proč prodejce vůbec posílal zařízení do servisu a proč, pokud bylo zařízení plně funkční, byly prokazatelně provedeny výše zmiňované zásahy (neuvedené v servisní zprávě). Jsem přesvědčena, že se mě prodejce pokouší oklamat a záměrně popírá závadu a neuvádí skutečnosti v servisní zprávě, aby nemohlo dojít k odstoupení od smlouvy a nemusel mi vracet peníze.


Produkt

Sony Xperia T3


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2017 09:51, před 5 lety

V případě, že prodávající reklamaci zamítá, musí zamítnutí nejen písemně odůvodnit, ale reklamovaný výrobek také vrátit zákazníkovi ve stavu, v jakém jej převzal. Co se týče mimo záruční opravy, tu může prodávající provádět pouze s předchozím souhlasem spotřebitele. To platí i v případě, že opravu poskytuje bezplatně. V opačném případě by se jednání prodávajícího dalo považovat za obcházení zákona, neboť by tím bránil spotřebiteli rozporovat způsob vyřízení reklamace.

Pokud tedy dojde v rámci zamítnuté reklamace výrobku k jeho opravě, je takový úkon považován za disimulovaný s tím, že se prodejce snaží omezit práva spotřebitele plynoucí ze zákonné úpravy. V každém případě není prodávající oprávněn provádět na zboží jakékoli mimozáruční opravy, a to ani bezplatné. Pokud reklamaci neuzná, není možné bez souhlasu spotřebitele poskytnout mimozáruční servis.

V takovém případě je třeba uplatněnou reklamaci spotřebitele považovat za uznanou reklamaci výrobku s provedením záruční opravy.

Pro nekalé praktiky ohledně vyřizování práv z vadného plnění, tj. reklamace, lze podat podnět rovněž České obchodní inspekci pro porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Volbu požadovaného řešení reklamace provádí kupující. Je-li nárok na odstoupení od smlouvy vznesen při uplatnění reklamace a zaznamenán v reklamačním protokolu, musí jej prodávající respektovat.

Reakce společnosti

Publikováno
25.4.2017 08:56, před 5 lety

K Vaši stížnosti na odstoupení od smlouvy sděluji, že tento nemá oporu v zákonné úpravě a tento požadavek je nutno považovat za neoprávněný. Podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě, konkrétně ustanovení § 2169 odst. 2 občanského zákoníku může kupující odstoupit od smlouvy pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad. Tím je myšleno, že opakovaný výskyt vad jsou tři vady stejného charakteru (zjednodušeně tři stejné vady, které se u zboží projeví) a větší počet vad znamená, že u zboží se projeví najednou 4 různé vady. Pokud se jedná o reklamaci Vámi uplatněnou, při prvé a třetí reklamaci se vady neprojevily a tudíž nebyly naplněny zákonné podmínky. Pouze v zákonem stanovených uvedených případech by měl kupující, jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a především by se muselo jednat o 3 uznané vady. K tomu bych ráda odkázala na konstantní judikaturu zejm. na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpj 40/1982.
Nad rámec uvedeného, je také nutno poukázat na formu odstoupení od smlouvy, kterou jste nám adresovala. Ustanovení § 559 a násl. občanského zákoníku zakotvuje formu právních jednání. K platnosti jednostranného právního jednání, v tomto případě odstoupení od smlouvy, je nutno podpisu, či elektronického podpisu. Takto Vámi zvolená forma právního jednání nemá žádné právní účinky a jako k takovému k němu není možné přihlížet.
Nad shora uvedené uvádím, že pokud servisnímu středisku vytýkáte skutečnost, že došlo k obnovení továrního nastavení, tak se jedná o zcela standardní postup u každého reklamovaného mobilního telefonu.
Na základě shora uvedených skutečností je nutno trvat na skutečnosti, že Váš požadavek na odstoupení od smlouvy není oprávněný a nemá oporu v zákonné úpravě, a tedy takové žádosti nemůže být ze strany klienta vyhověno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.5.2017 11:06, před 5 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.7.2017 17:13, před 5 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.