Společnost


RŮŽOVÝ PANTER, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15801Neuznaná reklamace - kočárek Junama Speed

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.04.2017, před 6 lety

Kamila Drbalová

Znění stížnosti

Dne 8.10.2016 byl na veletrhu zakoupen kočárek Junama speed Chrome Design 03. Kočárek jsme kupovali s tím, že bude využíván až na jaře(v době veletrhu byl syn malý a jezdil v hluboké korbě, současně u menšího miminka preferuji možnost uložení nástavby proti směru jízdy – zejména v zimním období). Kočárek byl krátce vyzkoušen a uklizen. Dne 14.2.2017 jsem poprvé kontaktovala prodejce a informovala, že kočárek vykazuje vady při jízdě s odaretovanými kolečky. Poté jsme čekali na doručení gumiček do předních aretačních kloubů. Další komunikace vedla ze strany reklamačního oddělení k doporučení zaslat kočárek na reklamaci (dopravci předáno dne 28.2.2017). V této době byl kočárek využit 2x pro zjištění, zda výměna gumiček pomohla či ne. Za dobu vlastnictví kočárku byl složen celkem 5x, použit venku také cca 5x. Způsob skládání odpovídal předanému návodu k obsluze.

Prodejce reklamaci považoval za neoprávněnou. Bylo nám sděleno, "že bylo zjištěno pokřivení přední části konstrukce. K tomuto pokřivení dochází při špatném skládání kočárku. Při skládání je důležité mít přední kolečka blatníčkama směrem dopředu a až poté konstrukci skládat popř. sundat přední kolečka. Reklamace vyřízena jako neoprávněná."

V předaném návodu k obsluze, část nazvaná „skládání kočárku“ je uveden způsob složení v bodech 1., 2., 3., 5. (bod 4. není uveden). Uvedený popis složení kočárku nekoresponduje se „správným“ postupem skládání uvedeným "závěrečné zprávě" k reklamaci. Naopak v závěrečné zprávě specifikuje prodejce správné postavení předních koleček při skládání (předaný návod k obsluze tuto skutečnost nezmiňuje) a v přímém rozporu k návodu k obsluze sdělil, že je možné konstrukci skládat s kolečky, popř. sundat přední kolečka. Oproti tomu návod k obsluze přímo upozorňuje, že „při skládání kočárku s nasazenými předními otočnými koly může dojít k vážnému poškození konstrukce." (nespecifikuje, že při natočení koleček určitým způsobem k tomu dojít nemůže).

Máme zato, že je zcela neoprávněné požadovat skládání kočárku způsobem, který není uveden v předané dokumentaci a nebyl nám ani nijak sdělen, přičemž způsob uvedený v závěrečné zprávě k reklamaci je dle prodejce „důležitý“. Současně dle podmínek záruky: „Výrobek musí být řádně skladován, ošetřován a udržován dle přiloženého návodu."

Okrajově zmíním, že na veletrhu bylo skládání kočárku předváděno s ponechanými předními kolečky přičemž skládání nebylo dokončeno (kočárek nebyl složen zcela).

Doporučeným dopisem jsme prodejce informovali o skutečnosti, že se závěrečnou zprávou z reklamace nesouhlasíme. Pravdivě jsme informovali o nakládání s kočárkem v našem vlastnictví a jeho téměř nevyužití za dobu vlastnictví. Uvedli jsme i námitky proti rozdílným požadavkům na skládání kočárku v návodu a v závěrečné zprávě z reklamace.

Prodejce nám odpověděl, že se nejedná o výrobní vadu a nesouhlasí s našim návrhem na vrácení peněz. Ostatní námitky ponechal bez komentáře.

Vzhledem k tomu, že prodejce neuznal reklamaci, jsme kontaktovali soudního znalce s žádostí o radu při dalším postupu. Při této příležitosti byla zjištěna další vada kočárku (kočárek nebyl od vrácení z reklamace používán ani nijak zatěžován). Při polohování zad kočárku dochází k situaci, kdy "tyčka" polohování nezapadá na jedné straně do "polohovacích bodů" (tyčka je v úrovni polohovacího bodu, ale nedostačuje délkou do "polohovacích bodů"). Při zátěži pak dochází k pokřivení zad kočárku (záda drží, nepadají). Pokřivení není z pohledu "řidiče" kočárku patrné (sedačka je uložena po směru jízdy). Soudní znalec nám doporučil nechat kočárek prověřit ve specializovaném zařízení. Dále nám bylo doporučeno nechat posoudit nejen vznik vady (zkřížená konstrukce kočárku, případně vliv špatného polohování zad kočárku), ale také vznik vady s ohledem na nejasné a rozcházející se informace o postupu při skládání kočárku (požadavky na skládání kočárku dle předané dokumentace versus požadavky "závěrečné zprávy" z neuznané reklamace.)

Pokud nám prodejce nenabídne rozumné řešení, jsme připraveni nechat kočárek posoudit dle výše uvedených doporučení a dle výsledku posouzení případně žádat úhradu veškerých nákladů ze strany prodejce.


Produkt

Sportovní kočárek Junama Speed Chrome, běžná cena 9.900 Kč


Požadované řešení

Požadujeme vrácení kupní ceny kočárku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2017 06:25, před 6 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Prodávající má povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které plyne z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

Při porušení této informační povinnosti může být prodávajícímu od České obchodní inspekce uložena sankce za správní delikt. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (prodejce nikoli řádně v souladu se zákonem informoval spotřebitele o způsobu použití kočárku), se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.5.2017 11:46, před 6 lety


Kamila Drbalová

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za zveřejnění a komentář k případu, věřím, že to vše sehrálo svou roli. Když se firma po více než týdnu nevyjádřila, požádala jsem o zajištění svozu na reklamaci vadného polohování zad kočárku. Trvali jsme na svém stanovisku, že s neuznanou reklamací nesouhlasíme. Požádali jsme o vysvětlení nejasností k první reklamaci. Nově zjištěnou vadu dali do souvislosti se vznikem původní vady. Druhý den po svozu mě firma kontaktovala s tím, že nám peníze vrátí. V současné době je již vše vyřešeno a uzavřeno. Firmě děkuji za vstřícnost a dtestu za podporu spotřebitelů a cenný komentář.