Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:106
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#18660Neoprávněně naúčtovaná úhrada za LED žárovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 7 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.10.2017, před 4 lety

Petr Šťástka

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 18.5.2017 jsem u mě doma podepsal elektronicky smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu(která nebyla zaslána na uvedený e-mail ve smlouvě), na to navazující kupní smlouvu na 5ks LED žárovky za 1,-Kč, dále prohlášení zákazníka a poučení o jeho právech a povinnostech.Zástupce Bohemia Energy pan Lukáš Hampl však vše vyřizoval pod falešnou záminkou, že LED žárovky jsou zdarma, nic se platit nebude ani po podepsání smluv.Příklady výpočtu úspory,kontaktní údaje na p.Hampla,kont.údaje na společnost a 5LED žárovek zdarma,2 roky záruka,to vše je na papíře,který mi p.Hampl ponechal.Poté opět zazněla otázka:"Opravdu nebudu nic platit?"Odpověď zněla:"Ne,LED žárovky jsou darem!" Žárovky v tu chvíli neměl u sebe(měl je v autě).Po podepsání smluv žárovky předal manželce oknem a s odpovědí,že opravdu nic platit nebudu,ani tu pouhou 1,-Kč a odjel (vše viděl a slyšel soused).OD Bohemia Energy jsem odstoupil ještě před začátkem dodávek energií.Nynější dodavatel vyřídil vše ohledně výpovědi,o nic jsem se nestaral.Nyní Bohemia Energy mi zasílá upomínky ohledně nezaplacení částky 2000,-Kč za LED žárovky.Manželka poslala v počtu 4ks(1 bohužel praskla) žárovek společnosti s ponětím,že bude vše v pořádku.Bohužel stále chodí upomínky.Pod falešnou záminkou podepsat smlouvy,že žárovky jsou zdarma a při odstoupení od smlouvy o dodávkách elektřiny,se automaticky kupní a jiná navazující smlouva ke smlouvě o dodávkách,ruší,to vše je neoprávněně.


Produkt

LED žárovky typ BL-E27-9-W


Požadované řešení

Aby zástupce společnosti p. Lukáš Hampl byl patřičně potrestán,ať již finančně nebo odstoupením od společnosti, tím jeho jednáním.Od Bohemia Energy žádám zrušit vymáhání úhrady v částce 2000,-Kč a navazující úhradu smluvní pokuty ve výši 500,-Kč,tím pádem nebudu požadovat o navrácení LED žárovek a zároveň žádám o omluvu, ohledně jednání p. Hampla a celé společnosti Bohemia Energy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2017 11:31, před 4 lety

Uzavřel-li spotřebitel smlouvu o dodávkách energií mimo obchodní prostory společnosti nebo za pomoci prostředku umožňující komunikaci na dálku (telefon, internet), může spotřebitel od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Pokud tato lhůta již uplynula, může spotřebitel smlouvu bezplatně vypovědět až do 15 dní od zahájení dodávek energií. Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po uplynutí výpovědní lhůty se závazek ruší a společnost nemůže s takovýmto ukončením spojovat žádnou sankci. V případě odstoupení či výpovědi smlouvy o sdružených dodávkách energií tak automaticky dochází i ke zrušení kupní smlouvy. Stejně tak i čl. 15 odst. 1 Směrnice při ukončení hlavní smlouvy ruší závazky spotřebitele ze smluv doplňkových, s hlavní smlouvou souvisejících, aniž by musel od nich zvlášť odstupovat.

Bude-li i nadále podnikatel vymáhat úhradu plné ceny LED žárovek, a to i přesto, že byl srozuměn s tím, že tento požadavek není v souladu s tímto stanoviskem oprávněný, lze takové jednání podnikatele (pokračování ve vymáhání) považovat za nekalou obchodní praktiku v souladu s § 4 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebiteli doporučujeme požadovanou zvýšenou cenu za LED žárovky nehradit, spotřebitel je nicméně povinen žárovky vrátit. Bude-li spotřebitel i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatele kontaktován, doporučujeme takový postup podnikatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. Více informací o Odboru právní ochrany spotřebitele je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/odbor-pravni-ochrany-spotrebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
23.10.2017 10:02, před 4 lety

Vážený Šťástko,

dovolte nám reagovat na Vaši stížnost, týkající se nesouhlasu s uplatněním nároku naší společností na úhradu balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2 000,00 Kč vč. DPH.

Dne 18.5.2017 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny BMA50377284 („dále jen Smlouva“) se společností BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. Společně se Smlouvou Vám byla nabídnuta Kupní smlouva na balení 5 KS LED žárovek za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč. Zákazník při podpisu Kupní smlouvy na LED žárovky bere na vědomí, že zboží za zvýhodněnou cenu může mít pouze náš zákazník. Tento status Zákazník zaniká odstoupením, nebo výpovědi od Smlouvy.

Platné uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebylo z Vaší strany rozporováno ani v tzv. verifikačním hovoru, který pro vyloučení případných pochybností následuje po uzavření smluvního vztahu. Předmětem tohoto monitorovaného telefonického hovoru, vedeného operátorem call centra společnosti, je zjištění okolností uzavření smlouvy a kontrola postupu obchodního zástupce. V průběhu tohoto hovoru operátor provádí kontrolu Smlouvy, práci obchodního zástupce a zároveň ověření, zda došlo k předání dokumentů, spolu s originálním balením LED žárovek.

Dne 27.7.2017 naše společnost přijala výpověď sjednané smlouvy, v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Tento požadavek byl akceptován.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům lhůtu na odstoupení od Kupní smlouvy nad rámec zákonné úpravy, a to 30 dnů ode dne následujícího od podpisu Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena dne 18.5.2017. Protože neevidujeme platné odstoupení od Kupní smlouvy, je Vám v souladu s Kupní smlouvou účtováno balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2000,00,-Kč vč. DPH. O plné ceně tohoto zboží je zákazník informován v Kupní smlouvě.

Podle § 1727 NOZ je každá ze smluv, uzavřených při témže jednání, posuzována samostatně. Pokud by však z povahy smluv plynul opak, jsou tyto smlouvami závislými, kdy pokud zanikne jedna z nich, zaniknou všechny smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní uzavřené. To ale není případ Smlouvy a Kupní smlouvy na LED žárovky. V případě, že Zákazník využije svého práva a od Kupní smlouvy na LED žárovky odstoupí ve lhůtě, kterou mu zákon a nad rámec zákona dodavatel, poskytli, Smlouva o sdružených službách dodávky tím v žádném případě nezaniká.

Zákazník bere na vědomí, že výhodnost nabídky se váže k statusu Zákazník. Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí v souladu s ustanoveními energetického zákona od Smlouvy, toto odstoupení naše společnost plně respektuje, avšak v souvislosti s takovým jednáním zákazníka je spojena ztráta jeho statusu „zákazník“ a tedy pozbytí jeho nároku na zvýhodněnou cenu zboží a stane se povinným uhradit nezvýhodněnou cenu LED žárovek a to ve výši 2 000 Kč vč. DPH.

Tento postup je zákazníkovi prezentován hned při uzavření Kupní smlouvy a je uveden jednak v „častých dotazech“ a samozřejmě na první stránce Kupní smlouvy, kde zákazník připojuje svůj podpis.

Vámi doručené balení LED žárovek ze dne 2.10.2017 Vám bude vráceno zpět na doručovací adresu. Vzhledem k neúplnosti zásilky a současně na základě zjištění, že další dvě žárovky byly používané, nemůžeme balení přijmout a trváme na úhradě.

S úctou

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.10.2017 13:44, před 4 lety

Tak to v některých částech článku nemáte pravdu.
Vámi psáno: "Společně se Smlouvou Vám byla nabídnuta Kupní smlouva na balení 5 KS LED žárovek za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč."
Se smlouvou na dodávku energií mi VŮBEC nebyla nabídnuta "Kupní smlouva" na žárovky,natož abych platil 1,-Kč.P.Hampl jasně řekl,že žárovky jsou darem,částku ve výši 1,-Kč nepřijal.Přítomna byla jak manželka,tak i dcera.A žárovky podával zástupce oknem,kde byl přítomen soused,který vše slyšel i viděl.
Kdyby Váš zaměstnanec jednal férově a rovnou řekl,že žárovky jsou na podepsání kupní smlouvy a netahali starší a důvěřivé lidi za nos.Takhle vyděláváte na jejich naivitě alespoň žárovkami.A nejdůležitější věc,kterou stále budu opakovat,p.Hampl měl převzít částku ve výši 1,-Kč,kterou nepřevzal.Tímto jsou žárovky darem a jednal pod falešnou záminkou.Po telefonu s operátorkou Call centra jsem odpovídal na otázky týkající se společnosti kladně,neboť jsem byl v časovém presu na cestě k lékaři.Operátorka se měla zeptat,zda-li jsem obdržel "Kupní smlouvu a Prohlášení a poučení... atd." a ne zkráceně "Všechny dokumenty",takto oblbujete klienty a také nejednáte na rovinu.Toto mě tak rozčílilo,protože nikdo mě na toto vůbec neupozornil a navíc jaké bylo mé překvapení,když jsem se dozvěděl,že jsem na žárovky uzavřel právě tu kupní smlouvu.
Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví),dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku,automaticky se zruší i smlouva,která je s ní provázaná,tedy smlouva kupní.Pokud bych já,jako spotřebitel,již nemohl obdržené žárovky vrátit v neporušeném stavu,byl bych pak povinnen uhradit pouze cenu žárovek,která byla původně sjednána.Tedy původní zvýhodněnou cenu,která je uvedena ve smlouvě.Což je 1,-Kč.A žádnou 1,-Kč jsem neplatil,neboť žárovky byly darem.Byl-li při nabízení služeb užit nepravdivý údaj (obchodník prezentoval zboží jako dárek),jedná se o nekalou obchodní praktiku,která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázána.
Žárovky si nechte,žádnou úhradu ve výši 2000,-Kč platit nebudu,maximálně pouze můžete požadovat částku za 3ks žárovek,ale v hodnotě, která se pohybuje na českém trhu.
Dále chci upozornit,že zástupce nenavštívil obecní úřad a nenahlásil se jako zástupce společnosti Bohemia Energy.Mám i potvrzení od úřadu Městyse, že nebylo oznámeno o budoucích návštěvách domácnostech ohledně produktů.Proto jednal ve všem protiprávně.
Pokud si budete stále trvat na svém,jsem nucený se obrátit na vyšší úřady.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2017 12:18, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2017 08:48, před 4 lety

Dobrý den pane Šťástko,

po opětovném posouzení případu jsme neshledali nové skutečnosti, vedoucí ke změně původního stanoviska. Z toho důvodu zůstává v platnosti vyjádření naší společnosti.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.11.2017 17:02, před 4 lety

Dobrý den,to je jasný, že Vy si budete tvrdit stále to svoje a samozřejmě, že nic neshledáte a dále přece nebudete hledat, kde se stala opravdu chyba - třeba ve Vašem zaměstnanci!?!
Takže budu postupovat takto na ČOI:
1) Podám stížnost na Vaši společnost.
2)Podám stížnost na p. Hampla.
3)Neuhradím žádnou částku, protože v upomínce je psaná "platba za zálohu". A pokud já vím, tak zálohy jsou tzv. měsíční zálohy na energie a ty jsem neměl ani začít platit(zaplať pánbůh jsem to neudělal), neboť smlouva byla ukončena před dodávkou energií. Tak nevím, jakou zálohu vůbec po mě chcete?!?Co Vy jste to za nenormální společnost, když neumíte ani psát upomínky? Zlatý ČEZ ohledně přístupu k zákazníkům a vůbec VŠEHO ❗❗❗❗❗❗❗

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2017 09:45, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitel reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2018 09:07, před 4 lety

Vážený Šťástko,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že pohledávka byla stažena z inkasní agentury. Současně byl zadán požadavek na stornování upomínky.
S odkazem na telefonickou komunikaci s Vaší dcerou, Vám budou LED žárovky zaslány zpět na doručovací adresu.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.1.2018 20:39, před 4 lety

Tak na to si počkám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2018 12:02, před 4 lety

Stížnost necháváme přeřazenou na spotřebitele, aby mohl doplnit případný výsledek řešení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2018 08:54, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petr Šťástka

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.2.2018 10:44, před 4 lety

Hodnocení: