Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#19826Žárovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2017, před 2 lety

Anna Malinová

Znění stížnosti

Dobrý den,
naletěla jsem společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 12.9.2017
volali ze skrytého čísla ,lhali že jsou z ČEZ.Smlouva podepsaná 12.9.2017 ani slovem se nezmínila pí nebo sl. TEREZA SYNKOVÁ ,že je od BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Minimálně 3krát jsem řekla že chci zůstat u ČEZ .Prý se nic nemění a to jsem jí ještě já blbá ukázala i fakturu plynu Takže i plyn i elektřina Odstoupení od smlouvy jsem poslala 16.10.2017 spolu s nerozbalenými žárovkami(vše doporučeně ,podací lístky mám).Odběr měl být zahájen 1.1.2018.
Teď mi přišlo ,že mám za žárovky zaplatit 2000kč.
KDYBY MI NAROVINU ŘEKLI JAK SE VĚCI MAJÍ NIKDY BYCH NIC NEPODEPSALA .Byla jsem podvedená a ještě mám platit?
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. má teda pěkné praktiky ,jak získat zákazníka.


Produkt

vrácené ,nerozbalené žárovky.


Požadované řešení

nevyžadovat peníze za žárovky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2017 09:52, před 2 lety

Uzavřel-li spotřebitel smlouvu o dodávkách energií mimo obchodní prostory společnosti nebo za pomoci prostředku umožňující komunikaci na dálku (telefon, internet), může spotřebitel od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Pokud tato lhůta již uplynula, může spotřebitel smlouvu bezplatně vypovědět až do 15 dní od zahájení dodávek energií. Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po uplynutí výpovědní lhůty se závazek ruší a společnost nemůže s takovýmto ukončením spojovat žádnou sankci.

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky, pokud tyto žárovky obdržel.

Deklarovala-li by společnost, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce.

Spotřebitel má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci, pokud nedojde ke smírnému vyřešení stížnosti touto formou. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2017 13:00, před 2 lety

Vážená paní Malinová,

dovolte nám reagovat na Vaši stížnost.

Dne 12.9.2017 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny č. BMA50421100 („dále jen Smlouva“) se společností BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. Společně se Smlouvou Vám byla nabídnuta Kupní smlouva na balení 5 KS LED žárovek za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč. Zákazník při podpisu Kupní smlouvy na LED žárovky bere na vědomí, že zboží za zvýhodněnou cenu může mít pouze náš zákazník. Tento status Zákazník zaniká odstoupením, nebo výpovědi od Smlouvy.

Platné uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebylo z Vaší strany rozporováno ani v tzv. verifikačním hovoru, který pro vyloučení případných pochybností následuje po uzavření smluvního vztahu. Předmětem tohoto monitorovaného telefonického hovoru, vedeného operátorem call centra společnosti, je zjištění okolností uzavření smlouvy a kontrola postupu obchodního zástupce. V průběhu tohoto hovoru operátor provádí kontrolu Smlouvy, práci obchodního zástupce a zároveň ověření, zda došlo k předání dokumentů, spolu s originálním balením LED žárovek.

Dovolujeme si uvést, že naše společnost disponuje monitorovanou nahrávkou verifikačního hovoru, ve kterém jste souhlasila, že shora uvedená Smlouva byla platně sjednána a stejně tak došlo k podepsání Kupní smlouvy na balení LED žárovek. Současně jste byla plně informována, že dojde ke změně dodavatele ke společnosti BEE.
Dále si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že jste nevyužila Vašeho práva od sjednané Kupní smlouvy odstoupit, když jste nechala marně uplynout poskytnutou lhůtu 30ti dnů pro vyjádření nesouhlasu uzavřením Kupní smlouvy.

S ohledem na výše uvedené, naše společnost trvá na stanovisku, že předmětná smlouva byla sjednána platně.

Dne 18.10.2017 byla doručena výpověď sjednané smlouvy, v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Tento požadavek byl akceptován.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům lhůtu na odstoupení od Kupní smlouvy nad rámec zákonné úpravy, a to 30 dnů ode dne následujícího od podpisu Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena dne 12.9.2017. Protože neevidujeme platné odstoupení od Kupní smlouvy, je Vám v souladu s Kupní smlouvou účtováno balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2000,-Kč vč. DPH. O plné ceně tohoto zboží je zákazník informován v Kupní smlouvě.

Podle § 1727 NOZ je každá ze smluv, uzavřených při témže jednání, posuzována samostatně. Pokud by však z povahy smluv plynul opak, jsou tyto smlouvami závislými, kdy pokud zanikne jedna z nich, zaniknou všechny smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní uzavřené. To ale není případ Smlouvy a Kupní smlouvy na LED žárovky. V případě, že Zákazník využije svého práva a od Kupní smlouvy na LED žárovky odstoupí ve lhůtě, kterou mu zákon a nad rámec zákona dodavatel, poskytli, Smlouva o sdružených službách dodávky tím v žádném případě nezaniká.

Zákazník bere na vědomí, že výhodnost nabídky se váže k statusu Zákazník. Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí v souladu s ustanoveními energetického zákona od Smlouvy, toto odstoupení naše společnost plně respektuje, avšak v souvislosti s takovým jednáním zákazníka je spojena ztráta jeho statusu „zákazník“ a tedy pozbytí jeho nároku na zvýhodněnou cenu zboží a stane se povinným uhradit nezvýhodněnou cenu LED žárovek a to ve výši 2 000 Kč vč. DPH.

Tento postup je zákazníkovi prezentován hned při uzavření Kupní smlouvy a je uveden jednak v „častých dotazech“ a samozřejmě na první stránce Kupní smlouvy, kde zákazník připojuje svůj podpis.

Přijetí balení 5 KS LED žárovek evidujeme ze dne 18.10.2017. Balení LED žárovek Vám bude odesláno zpět na vlastní náklady, a to z důvodu doručení do sídla společnosti po stanoveném termínu pro jejich vrácení. Odstoupení od Kupní smlouvy bylo zamítnuto, neboť nebylo učiněno platně. Naše společnost na úhradě plné ceny za balení LED žárovek trvá. Tuto částku je zapotřebí uhradit v nejbližším možném termínu, v opačném případě se vystavujete možnosti předání pohledávky právnímu řešení, na základě kterého může být konečná částka navýšena o administrativní a správní poplatky, spojené s vymáháním.

S pozdravem
Lenka Trefná BEE


Anna Malinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.12.2017 15:09, před 2 lety

Nic platit nebudu . Smlouva byla uzavřená díky podvodu, který jste na mne udělali. Já vás o to nežádala a ani jsem neměla v úmyslu dodavatele měnit. Ohánite se nahrávkami ,tak doufám,že máte i nahrávku hovoru ze skrytého čísla, díky které se vaše zaměstnankyňe dostali až ke mne domů. To, že se představili ,že jsou z jiné firmy je zřejmě v pořádku. Rada bych věděla ,kterým zákonem se řídili. Kdyby řekli pravdu, tak tady teď nepíšu. Já měla zato, že jsou z čezu. Zblbnete lidi a díky jejích důvěře a neopatrnosti z ních pak taháte peníze. Také mne zaujímá kde jste na mne sehnali číslo. Já Vám určitě nevolala , aby jste se stavili.
Vše co tady píšete ,že mi bylo řečeno je lež. Žádný Vámi uvedený postup při uzavíraní smlouvy nebyl. Bylo mi akorát řečeno ,že se nic měnit nebude, jen změna tarifu. Jak by mi mohli něco takového říkat, když já jsem opakovala že chci zůstat u čezu, to by se prozradili, ne? Logicky. Přece jsem měla pořád mít zato ,že jsou z čezu.
Žárovky máte, NEROZBALENÉ,NEPOUŽITÉ. Tak laskavě nechte slušné lidi na pokoji a zkuste si hledat zákazníky férově.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2017 07:59, před 2 lety

Pokud jde o vzájemný vztah smlouvy o dodávce energií a smlouvy o žárovkách, k tomu se již vyjádřil i Ústavní soud ve svém Usnesení sp. zn. II. ÚS 908/16. Stejný názor zastává i Česká obchodní inspekce, která ve své tiskové zprávě ze dne 13. 7. 2017 (dostupné zde: https://www.coi.cz/led-zarovky/)

Pokud by i nadále společnost vymáhala úhradu plné ceny LED žárovek, a to i přesto, že byla srozuměna s tím, že tento požadavek není oprávněný, lze takové jednání podnikatele (pokračování ve vymáhání) považovat za nekalou obchodní praktiku v souladu s § 4 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučujeme požadovanou zvýšenou cenu za LED žárovky nehradit, nicméně spotřebitelka je povinna žárovky vrátit. Budete-li i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatele kontaktována, doporučujeme takový postup podnikatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. Více informací o Odboru právní ochrany spotřebitele je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/odbor-pravni-ochrany-spotrebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2018 13:14, před 2 lety

Vážená paní Malinová,

dovolte nám Vás touto cestou informovat o individuálním posouzení Vašeho případu.

Ačkoliv naše společnost i nadále setrvává na oprávněnosti uplatnění nároku na účtování plné kupní ceny za balení LED žárovek v částce 2.000,- Kč, rozhodli jsme se nadále svůj nárok vůči Vám neuplatňovat.

Faktura č. 4141593199, kterou byl nárok na úhradu částky 2.000,- Kč uplatněn, bude stornována. K tomuto kroku přistoupila naše společnost po zvážení veškerých okolností týkající se uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. BMA50421100.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Anna Malinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.1.2018 10:42, před 2 lety

Dobrý den,

děkují a přejí jak BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
tak i dTestu úspěšný Nový rok

s pozdravem Malinová Anna

Reakce společnosti

Publikováno
12.1.2018 08:40, před 2 lety

Vážená paní Malinová,

přejeme Vám v novém roce mnoho úspěchů pracovních i osobních!

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Anna Malinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.1.2018 05:20, před 2 lety

Dobrý den
prosím o vysvětlení této sms,kterou jste mi poslali.

Vazeny zakazniku. K 16.01.18 evidujeme neuhrazenou zalohu . Prosime o kontrolu plateb a uhradu castky 2.000,00 ,CZK v.s. 9113255096 na ucet 0000002108589434/2700. Dekujeme. BOHEMIA ENERGY

Sms přišla včera.

Je to už druhá sms tohoto typu,a také mi prišla 8.1.2018 upomínka už 2200kč.
Psali jste,že faktura bude stornovaná.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2018 07:31, před 2 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na poslední vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2018 09:54, před 2 lety

Dobrý den paní Malinová,

prosím, považujte SMS za bezpředmětnou. Požadavek na storno faktury za LED žárovky je ve "frontě". Jakmile dojde ke stornování, budete písemně vyrozuměna. Současně dojde ke stornování upomínky 1840003133 v částce 200,- Kč.

Prosíme tímto o strpení

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Anna Malinová

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.1.2018 15:28, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkují dTestu za pomoc.

Malinová