Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#20545Stížnost na zdlouhavé vyřizování likvidace škody a neuznání opravy vozidla.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.01.2018, před 3 lety

Irena Nohýnková

Znění stížnosti

Jsem majitelkou vozu Škoda Felicia. Nejsem viníkem dopravní nehody. Nehodu zavinila řidička, jízdou v protisměru, dne 18.11.2017. Nehodu jsem nahlásila na její pojišťovnu Direct,dne 20.11.2017. Vozidlo prohlédl, protokol zapsal, pan Jiří Novotný 27.11. Zápis jsem nepodepsala, nebyl čitelný a nesouhlasila jsem s totální škodou. Následně z infocentra, pan Michal Stodůlka, několikrát požadoval pouze číslo mého účtu k vyrovnání, bez jakékoli další informace. Že jsem nepodepsala protokol nikomu nevadí. Od 29.11 - 10.12 jsem se opakovaně dožadovala čitelného zápisu výčtu poškozených dílů auta, jak u pana Stodůlky tak u pana Novotného. Po podání stížnosti dne 10.12. čitelný popis poškození vozu poslali. Opět přišla žádost o poslání čísl. účtu. Napsala jsem 22.12.2017, další stížnost s důrazem na opravu vozu. Odpověď přišla 4.1.2018 s doporučením na totální likvidaci a náhradu vyčíslili na
15-20 000.-Kč. Opravu odhadli na 70 000.- V případě, že nepošlu svoje č.účtu peníze mi pošlou složenkou. Naše informace na celkovou opravu by byla asi na 60 000.-Kč. Třetí, poslední stížnost, poslal můj bratr Vladimír Stránský, předsedovi společnosti Direct, panu ing. Pavlovi Řehákovi 30.12.2017, zatím bez odpovědi.
Od 28.11.2017 - 11.12.2017 jsem žádala čitelný zápis škody
Od 28.11.2017 - 4. 1.2018 jim trvalo, než poslali kolik jsou ochotni zaplatit. Nesouhlasím
Stížnosti na Direct, poslané celkem tři.


Produkt

Škoda Felicia 1.majitel od r.1996-2003, 2.majitel do 2003-2012, 3.majitel od 2012 jsem já.


Požadované řešení

Vzhledem k mému věku, kdy pobírám pouze starobní důchod a nejsem technicky zdatná, opakovaně a důrazně, žádám o opravu mého vozidla, je to pro mne ta nejschůdnější cesta. Neodhadnu technický stav u jiného auta. U svého auta znám historii a vím, že je spolehlivé a ošetřované.

Navrhuji:
Oprava bude provedena v servisu. Proplacení bude provedeno fakturou, kterou vám zašle servis.
Doposud vzhledem k okolnostem, vozidlo stojí stále na místě, kde bylo prohlíženo.

Lhůta padesáti dnů, která je uvedena na výše zmiňovaném protokolu, nemůže být při takovémto jednání dodržena.

Doporučuji proto stanovit vzájemnou jasnou dohodu na vyřízení mé stížnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2018 08:57, před 3 lety

Pokud spotřebitel nesouhlasí se stanovením ceny vozidla určené likvidátorem, má možnost ji rozporovat. Spotřebitel má možnost namítat nesprávnost odhadu takovým způsobem, že sám provede průzkum trhu, aby zjistil, za kolik se obdobné vozidlo prodává, resp. prodávalo v době nehody. V případě, že je takový postup neúspěšný, je na místě obrátit se na soudního znalce, který určí cenu vozidla před nehodou. Seznam znalců je možné nalézt na www.justice.cz.

Pojišťovna hradí ze zákona skutečně vzniklou škodu, tedy v případě totální škody to znamená odhadní cenu vozidla před havárií.

V případě totální škody na vozidle je nutné dále zohlednit tzv. princip plného odškodnění, jak uvedl Ústavní soud ČR ve svém nálezu se sp. zn. II. ÚS 155/16. Dle Ústavního soudu se skutečnou škodou rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký zde byl před způsobením škody, a proto musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím našich webových stránek, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
7.2.2018 09:59, před 3 lety

Klientka byla několikrát vyrozuměna o tom, že oprava poškození vozu by několikrát přesáhla jeho skutečnou hodnotu. Na základě toho byla škoda vyhodnocena jako totální a není tedy možné, abychom zajistili opravu vozu. Číslo účtu klientky jsme požadovali, abychom mohli klientce pojistné plnění vyplatit. Ta se proti němu však neustále odvolává a naše vysvětlení neakceptuje. Proto jsme klientce navrhli, aby si na webových stránkách www.justice.cz sama vybrala tři odborné znalce, ze kterých my pak vybereme jednoho, který posoudí hodnotu vozu. Doposud se nám k tomuto návrhu klientka nevyjádřila.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2018 10:23, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, která tak má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Irena Nohýnková

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.2.2018 16:38, před 3 lety

Vážení.
Navazuji na naší poslední korespondenci ze dne 7. 2. 2018.
Poslední informaci od pojišťovny „Direct“ jsem dostala dne 15. 1. 2018. Navržená částka odškodnění byla stanovena na 20 000. - Kč.
Průběžně sleduji nabídky autobazarů, kde se nabízí stejná kategorie mého vozu a cena se pohybuje přibližně - od?, až do 50 000. – Kč.
Také se průběžně informuji o spolehlivosti nákupu v autobazarech, uvádím ty aktuální. Šetření české obchodní inspekce publikované dne 19. 1. 2018, ve výsledku znamená pro Prahu a středočeský kraj, 100% zatajování skutečného stavu prodávaných vozů. Jsou to havarovaná auta a stočené tachometry. Viz příloha.
Dále televizní pořad „Černé ovce“ ze dne 8. 2. 2018 na Čt. 1 v 17.45 hod.
Auto z bazaru:
Dva týdny po nákupu auta v autobazaru se ojetina porouchala. Bazar reklamaci bez problémů uznal a slíbil, že auto opraví a všechno bude v pořádku. Od té doby ale zákazník své auto ani peníze neviděl.
U svého vozu znám předešlého majitele, historii vozu a spolehlivě mi mohlo sloužit do konce života. Aby bylo v takovém stavu, jaké bylo před nehodou mě stálo nemalé peníze. Také mám spolehlivý servis, který mi může provést opravu. Oprava auta bude provedena jen v rámci odstranění následků škody, mohu doložit. Z mého pohledu je toto řešení ekonomické, neboť nákupem jiného auta z autobazaru do 20 000. - Kč se vystavuji stoprocentní jistotě, že budu nucena vydávat řadu dalších, finančních prostředků, které přesáhnou navrženou opravu. Časové a psychické ztráty jsou jako vedlejší produkt.
Pokud budu nucena koupit si nové auto do 20 000. - Kč, stejné značky v autobazaru, požaduji od pojišťovny zaplatit kontrolu a případné opravy v autorizovaném servisu „Škoda“.
Nejsem viníkem dopravní nehody a náhradu škody nevidím v tom, že si vylepším penzi o 20 000. - Kč a auto, které potřebuji, dám na ekologickou likvidaci.
Návrh pojišťovny „Direct“ na nový znalecký posudek nemohu akceptovat, neboť neřeší podstatu věci.

Děkuji za odpověď,
s pozdravem.
Irena Nohýnková

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2018 20:31, před 3 lety

Totální škodou se rozumí situace, kdy by náklady na opravu zásadně přesáhly cenu věci před poškozením. V takové situaci nelze oprávněně požadovat provedení opravy. Rozhodující tak je právě určení ceny věci před nehodou, přičemž je nutné zohlednit princip plného odškodnění, který byl uveden již v našem dřívějším vyjádření. Pokud by hodnota věci před nehodou nebyla výrazně odlišná oproti nákladům na opravu vozidla do provozuschopného stavu, potom by byl požadavek na opravu osobního automobilu oprávněný.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
19.2.2018 10:14, před 3 lety

Vážená paní Nohýnková,

posílám Vám informace o Vaší škodě 2017/0016491 a to na základě telefonátu s panem Petrem Mikitou, ve kterém jste sdělila, že si přejete být kontaktována e-mailem.

Pro rekapitulaci uvádím celkový popis Vaší škody. Podle hlášení škody, jenž jste oznámila Direct pojišťovně 20. listopadu 2017, se dne 18.11.2017 v 17:30 stala dopravní nehoda, při které došlo ke střetu vozidel Citroën Berlingo (1A8 8586) a vaší Škody Felicia (AHB 0104). Již v hlášení jste uvedla, že na vašem vozidel došlo k poškození těchto částí: levá přední strana, levé přední kolo vpáčené dovnitř, levé přední světlo, levý přední blatník, víko motoru, promáčknuté rádio, poškozené sklo, pohnutá levá zadní světla a nešly otevřít levé zadní dveře.

Prohlídku vašeho vozidla provedl náš mobilní technik dne 27. 11. 2017 a to za vaší přítomnosti. V zápise o poškození je uvedeno, že jste tento zápis odmítla podepsat, což je samozřejmě Vaše právo. Likvidaci škody provádíme právě na základě prohlídky poškozené věci, v tomto případě na základě prohlídky Vašeho poškozeného vozidla. Při likvidaci každé pojistné události bereme v potaz tzv. obecnou cenu vozidla. Jedná se o cenu, za kterou je možné konkrétní vozidlo pořídit na našem trhu. A to ke konkrétnímu dni oceňování daného vozidla. Obecná cena vozidla hraje podstatnou roli hlavně v rámci likvidace tzv. „totálních škod“. Tedy v rámci situace, kdy by se oprava vozu již nevyplatila, neboť by náklady na provedení opravy byly vyšší než náklady na pořízení vozidla srovnatelného stáří a ve srovnatelném stavu, a jeho majitel tak dostává vyplacenu částku odpovídající obecné ceně vozu, tedy takovou částku, za kterou by byl vůz aktuálně na našem trhu prodejný, a to v rámci inzerátů, nebo bazarů.

Jak je zřejmé z komunikace, kterou s námi vedete, jádro sporu je o výši odškodnění. Z našeho pohledu se vzniklá škoda na vašem vozidel rovná tzv. totální škodě. Tedy škodě, kdy dle vyčíslení pojišťovny částka vydaná na jeho opravu přesáhla hodnotu automobilu před havárií. Dle kalkulace v expertním systému Audatex, kterou jsme provedli, by oprava Vašeho vozidla stála 67.658 Kč. Což je částka, která vysoce převyšuje obecnou cenu vašeho vozidla. Právě proto jsme přistoupili k likvidaci škody formou tzv. totální škody.

Jelikož nám ale jde o skutečné odškodnění Vaší újmy a neshodneme se s Vámi na způsobu řešení, navrhujeme následující postup. Můžete nám navrhnout tři soudní znalce v oboru oprav motorových vozidel, kteří nezávisle posoudí škodu na vašem vozidle. Vybírat je lze na webových stránkách justice.cz. My z tohoto vašeho seznamu vybereme jednoho a toho pověříme i zaplatíme za znalecký posudek. A na základě tohoto znaleckého posudku přistoupíme k vašemu odškodnění.

Věřím, že tento náš návrh je pro vás akceptovatelný. Pokud s ním nesouhlasíte, jsme připraveni sami si nechat provést revizi Vaší škody od soudního znalce tak, abychom plně vyloučili jakékoliv naše pochybení týkající se Vašeho odškodnění.

Zároveň bych chtěla zdůraznit, že nemusíte mít obavu přijmout od nás pojistné plnění tak, jak jsme jej vyčíslili, byť je jeho výše z Vašeho pohledu nedostačující. Přijetím pojistného plnění v námi vypočtené výši se nijak nezbavujete práva domáhat se výplaty vyšší částky, pokud se domníváte, že je Váš nárok oprávněný.

S přáním hezkého dne

Zuzana Šťastníková
Specialistka klientské spokojenosti


Irena Nohýnková

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.2.2018 12:08, před 3 lety

Vážení,
Stále tomu nerozumím, pokud nejsem viníkem dopravní nehody, obecně mám dostat plnou náhradu škody. Proč se takto postupuje?
Měla jsem spolehlivé, plně funkční auto, servisované, bez potřeby oprav, které jsem mohla mít do konce života.
• Dostanu nečitelný protokol
• Po stížnostech dostanu nabídku 15 000. - Kč odškodného s tím, že si auto opravím svépomocí
• Dále, nabídku 20 000. - Kč s tím, že si auto z bazaru koupím nové (za dvacet tisíc nové auto, koupím tak jedině na náhradní díly)
• Jediné co si mohou pořídit, je spolehlivé, nové kolo s elektropohonem.
Autem již nemohu jezdit tři měsíce.

Děkuji za odpověď,
s pozdravem,
Irena Nohýnková

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2018 21:21, před 3 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.