Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#20779Placení žárovek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2018, před 2 lety

Zdenka Dítětová

Znění stížnosti

Dobrý den,
mám stejný problém jako většina, uzavřela jsem smlouvu s BE a dostala žárovky. Smlouva už je zrušena, ale společnost na mě stále vymáhá 2000,-Kč, dalších 533,-Kč za upomínky a už to bylo i předáno inkasní společnosti Creditexpress, která chce navíc ještě 900,- Kč. Společnosti BE, jsem vrátila žárovky vloni zpět (4ks) a navrhla, že zbylé dvě zaplatím - obvyklou cenu. BE ale stále trvá na úhradě celé částky. Kontaktovala jsem i inkasní společnost, ale ti nereagují.


Požadované řešení

doplatit obvyklou cenu 2 žárovek, které jsem nevrátila


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.1.2018 08:54, před 2 lety

Spotřebitel je povinen žárovky vrátit. Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, nýbrž cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku.

Bude-li spotřebitelka i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatele kontaktována, doporučujeme takový postup podnikatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. V případech, kdy vznikl spor o obvyklou hodnotu žárovek, které spotřebitel podnikateli nevrátil nebo je vrátil použité či poškozené, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2018 08:11, před 2 lety

Vážená paní Dítětová,

níže si Vám dovolujeme poskytnout vyjádření společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. (dále jen „BEE“) k Vašemu nesouhlasu s uplatněním nároku naší společnosti na úhradu kupní ceny balení LED žárovek v částce 2.000,- Kč.

Dne 16.2.2016 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny BMA50179053 („dále jen Smlouva“) se společností BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o Společně se Smlouvou Vám byla nabídnuta Kupní smlouva na balení 5 KS LED žárovek za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč. Zákazník při podpisu Kupní smlouvy na LED žárovky bere na vědomí, že zboží za zvýhodněnou cenu může mít pouze náš zákazník. Tento status Zákazník zaniká odstoupením, nebo výpovědi od Smlouvy.

Platné uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebylo z Vaší strany rozporováno ani v tzv. verifikačním hovoru, který pro vyloučení případných pochybností následuje po uzavření smluvního vztahu. Předmětem tohoto monitorovaného telefonického hovoru, vedeného operátorem call centra společnosti, je zjištění okolností uzavření smlouvy a kontrola postupu obchodního zástupce. V průběhu tohoto hovoru operátor provádí kontrolu Smlouvy, práci obchodního zástupce a zároveň ověření, zda došlo k předání dokumentů, spolu s originálním balením LED žárovek.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům lhůtu na odstoupení od Kupní smlouvy nad rámec zákonné úpravy, a to 30 dnů ode dne následujícího od podpisu Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena dne 16.2.2016 . Protože neevidujeme platné odstoupení od Kupní smlouvy, bylo by Vám v případě předčasného ukončení Smlouvy v souladu s Kupní smlouvou účtováno balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2000,00,-Kč vč. DPH. O plné ceně tohoto zboží je zákazník informován v Kupní smlouvě.

Podle § 1727 NOZ je každá ze smluv, uzavřených při témže jednání, posuzována samostatně. Pokud by však z povahy smluv plynul opak, jsou tyto smlouvami závislými, kdy pokud zanikne jedna z nich, zaniknou všechny smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní uzavřené. To ale není případ Smlouvy a Kupní smlouvy na LED žárovky. V případě, že Zákazník využije svého práva a od Kupní smlouvy na LED žárovky odstoupí ve lhůtě, kterou mu zákon a nad rámec zákona dodavatel, poskytli, Smlouva o sdružených službách dodávky tím v žádném případě nezaniká.

Zákazník bere na vědomí, že výhodnost nabídky se váže k statusu Zákazník. Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí v souladu s ustanoveními energetického zákona od Smlouvy, toto odstoupení naše společnost plně respektuje, avšak v souvislosti s takovým jednáním zákazníka je spojena ztráta jeho statusu „zákazník“ a tedy pozbytí jeho nároku na zvýhodněnou cenu zboží a stane se povinným uhradit nezvýhodněnou cenu LED žárovek a to ve výši 2 000 Kč vč. DPH.

Tento postup je zákazníkovi prezentován hned při uzavření Kupní smlouvy a je uveden jednak v „častých dotazech“ a samozřejmě na první stránce Kupní smlouvy, kde zákazník připojuje svůj podpis.

Přijetí balení 3 KS LED žárovek evidujeme ze dne 31.3.2017. Balení LED žárovek Vám bylo dne 9.5.2017 odesláno zpět na doručovací adresu na vlastní náklady, a to z důvodu že byly do sídla společnosti doručeny po stanoveném termínu pro jejich vrácení. Odstoupení od Kupní smlouvy bylo zamítnuté, neboť nebylo učiněno platně. Avšak odeslaná zásilka se nám dne 22.5.2017 vrátila zpět. V současné době jsou LED žárovky (3ks) uskladněny v sídle společnosti a jejich případné odeslání bude na Vaši výslovnou žádost.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená platba nebyla připsána na účet dodavatele v termínu data splatnosti, byla pohledávka předána právnímu řešení, s čímž souvisí nevýšení celkové částky o administrativní a správní poplatky, spojené s vymáháním. Doporučujeme provést úhradu v nejbližším možném termínu.

S pozdravem
Lenka Trefná
BEE


Zdenka Dítětová

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.1.2018 19:17, před 2 lety

Děkuji za doporučení, ale raději se obrátím na ERÚ a podám návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.
s pozdravem
Dítětová

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2018 19:59, před 2 lety

Závislost smluv potvrdila ve svém stanovisku i Česká obchodní inspekce, kdy ve Stanovisku oddělení ADR České obchodní inspekce ke sporům týkajícím se prodeje LED žárovek v souvislosti se změnou dodavatele energií sjednávanou mimo obchodní prostory doslova uvedla:

"Skutečnost, že kupní smlouva na LED žárovky obsahuje ustanovení vylučující její závislost na smlouvě o sdružených dodávkách energií, nemůže popřít, že se jedná o smlouvy závislé. V případě předčasného ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií je automaticky zrušena i kupní smlouva.

Z pohledu profesionála není možné očekávat, že by spotřebitel v případě řádné informovanosti na vyloučení aplikace § 1727 občanského zákoníku se všemi jeho dopady přistoupil. Dané smluvní ujednání tak jednoznačně naplňuje znaky nepřiměřeného ujednání, ke kterému se dle § 1815 občanského zákoníku nepřihlíží." (viz https://www.coi.cz/led-zarovky/)

Závislost smluv podobného typu ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS 908/16 potvrdil také Ústavní soud ČR: "Contra verba contractu - jde o smlouvy navzájem závislé. Vyplývá to už ze samotného používání termínu zákazník v obou smluvních dokumentech, ale též z již výše popsaných věcných souvislostí. Kupní smlouva tedy tvoří de facto vedlejší ujednání ke smlouvě."

Zánikem závazku z jedné smlouvy tedy dochází k zrušení druhé dle § 1727 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z této skutečnosti plyne povinnost vrátit LED žárovky jako tzv. bezdůvodné obohacení. Jestliže vrácení není možné, použije se ust. § 2999 odst. 1 občanského zákoníku: "Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny." Není tedy možné pořadovat částku, která obvyklou cenu LED žárovek převyšuje.

Co se týče nákladů inkasní agentury, ty není možné z titulu náhrady škody vymáhat po spotřebiteli, což stanovil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí se sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2018 08:52, před 2 lety

Vážená paní Dítětová,

dovolte nám reagovat.

Odmítáme jakékoliv tvrzení o zavádějících sděleních, skrytých podmínkách, nevýhodných pro Zákazníka, nebo že by byl Zákazník na svých právech ukrácen. Naše společnost postupuje vůči Zákazníkovi otevřeně a hned od počátku smluvního vztahu (ať vznikajícího z Kupní smlouvy, nebo Smlouvy o sdružených službách dodávek) prezentuje všechny práva a povinnosti smluvních stran srozumitelně, určitě a jasně.

Zákazník vstupující do smluvního vztahu, jakožto fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, si musí být vědom důsledků, které jeho právní jednání způsobí. Nad to ve smluvních vztazích platí zásada pacta sunt servanda a tedy zásada, která symbolizuje podstatu právního institutu smlouvy a celého závazkového práva vůbec a tedy „Každá platná smlouva zavazuje smluvní strany a musí být jimi plněna v dobré víře.“

Závěrem si dovolujeme odkázat na rozhodnutí ve věci 17 C 141/2015 Obvodního soudu pro Prahu 1, kde se soud ztotožnil s naší argumentací a neshledat v podmínkách Kupní smlouvy nic závadného, či v neprospěch Zákazníka.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Zdenka Dítětová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.2.2018 13:06, před 2 lety

Dobrý den,
vraťte mi tedy zaslané žárovky zpět, dokoupím k nim ty chybějící a zašlu vám celý komplet zpět. Vše bude v pořádku. Skutečně nevím, jestli vám to stojí za to dohadování. Dále bych byla velmi ráda,kdyby mě přestala obtěžovat sms zprávami inkasní společnost, ta dle vyjádření NS nemá nárok na žádné poplatky. A rozhodnutá NS snad respektovat musí.
Nevím o čem rozhodoval okresní soud, ale vím, že ÚS rozhodl takto (výše o tom píše D-test, ale asi jste to přehlédla)):
Závislost smluv podobného typu ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS 908/16 potvrdil také Ústavní soud ČR: "Contra verba contractu - jde o smlouvy navzájem závislé. Vyplývá to už ze samotného používání termínu zákazník v obou smluvních dokumentech, ale též z již výše popsaných věcných souvislostí. Kupní smlouva tedy tvoří de facto vedlejší ujednání ke smlouvě."
Nejlepší na tom je, že jste mi znovu volali, zda s vámi nechci uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny - máte prý velmi výhodné podmínky. Volali jste i dceři (nevím, odkud máte číslo), ale vím, že bude podávat podnět úřadu na ochranu osobních údajů.
Dítětová

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2018 07:38, před 2 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2018 09:07, před 2 lety

Vážená paní Dítětová,

dovolujeme si Vás informovat, že balení 3KS LED žárovek Vám bude vráceno zpět na Vaši doručovací adresu, nicméně na úhradě plné Kupní ceny nadále trváme. Přijmout je možné pouze originální, nepoužívané žárovky v originálním balení a ve stanoveném termínu.

Současně si dovolujeme uvést, že odmítáme jakékoliv tvrzení o zavádějících sděleních, skrytých podmínkách, nevýhodných pro Zákazníka, nebo že by byl Zákazník na svých právech ukrácen. Naše společnost postupuje vůči Zákazníkovi otevřeně a hned od počátku smluvního vztahu (ať vznikajícího z Kupní smlouvy, nebo Smlouvy o sdružených službách dodávek) prezentuje všechny práva a povinnosti smluvních stran srozumitelně, určitě a jasně.

Zákazník vstupující do smluvního vztahu, jakožto fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, si musí být vědom důsledků, které jeho právní jednání způsobí. Nad to ve smluvních vztazích platí zásada pacta sunt servanda a tedy zásada, která symbolizuje podstatu právního institutu smlouvy a celého závazkového práva vůbec a tedy „Každá platná smlouva zavazuje smluvní strany a musí být jimi plněna v dobré víře.“

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2018 10:02, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 21:48, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.