Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#20784Nekalé obchodní praktiky firmy BOHEMIA ENERGY

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2018, před 2 lety

Petr Fraňo

Znění stížnosti

V zájmu všech slušných občanů bych chtěl upozornit na nekalé obchodní praktiky firmy, která vystupuje pod názvem BOHEMIA ENERGY (celým názvem BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.)

Firma se tváří jako dodejce elektrické energie, ale v podstatě se jedná o nebezpečné podvodné podomní prodejce, pro které se v posledních letech zažilo přiléhavé označení „šmejdi“.

Bohužel tito „šmejdi“ z firmy BOHEMIA ENERGY mají velmi pokročilé a účinné techniky obelhávání, proti kterým jsou lidé staršího věku v podstatě bezbranní a na základě nepříjemných zkušeností z mého blízkého okolí musím konstatovat, že pro seniory je prakticky nemožné podvody této firmy odhalit.

Pro lepší představu nyní popíši průběh konkrétního případu.
Poznámka: Záměrně neuvádím konkrétní jméno prodejce, i když jej mám k dispozici – bohužel v této zemi jsou podvodníci zákonem chráněni, takže nechci riskovat že mě ještě zažaluje, že jsem zveřejnil jeho jméno.

Zástupce firmy BOHEMIA ENERGY zavolal na danou adresu a ohlásil, že v určitý termín dorazí jejich obchodní zástupce. Bohužel neznám detailnější obsah telefonátu, ale z okolností je jisté, že operátor byl dost přesvědčivý (těžko se mu toto „samopozvání“ odmítalo) a tímto telefonátem u seniora zvýšil důvěryhodnost celé „akce“.

V avizovaný čas dorazil na adresu obchodní zástupce, vystupoval velmi solidně a příjemně. Obchodní zástupce začal chrlit na seniora různé fráze, aby si vybudoval co největší pocit důvěry – vyprávěl, že je z Moravy, co dělá, jak měl v poslední době hodně práce apod. (předpokládám, že se rovněž ptal seniora na obdobné dotazy), mezitím si jakoby „mimochodem“ zjistil některé podrobnosti ohledně současného dodavatele.

Např. když senior zmínil, že mu nedávno dorazil dopis ohledně nového tarifu elektřiny, ale že na to nereagoval a už dopis vyhodil, tak obchodní zástupce firmy BOHEMIA ENERGY promptně zareagoval ve smyslu „no ano, to jsme vám posílali my a nyní jsem přišel abychom to spolu sepsali“, přitom to byla naprostá lež – dopis byl od stávajícího dodavatele.

Další lež obchodního zástupce BOHEMIA ENERGY spočívala v tom, že seniorovi zalhal, ve smyslu „U nás už jste 2 roky ale teď vám končí smlouva, tak to musíme prodloužit.“ – opět naprostá lež, protože senior měl smlouvu u úplně jiného dodavatele.

Opět zde bohužel neznám detailnější formulace, ale z kontextu je jisté, že obchodní zástupce se záměrně snaží vytvořit dojem, že pokud se smlouva nyní nepodepíše, tak seniorovi přestanou dodávat elektřinu! Přitom se jedná o naprostou lež, protože senior má v tu chvíli funkční smlouvu s úplně jiným dodavatelem.

Důvěryhodnost tohoto podvodného jednání obchodní zástupce BOHEMIA ENERGY podporoval různými doprovodnými činnostmi, např. na ceníku zakroužkoval název známého distributora elektrické energie (který s tím však nemá nic společného a byl uveden jen z toho důvodu, že se jednalo o jeho distribuční území), takže se zdálo že celá akce je de facto „posvěcená“ tímto distributorem.

Dále obchodní zástupce BOHEMIA ENERGY uzavřel se seniorem na dodávku elektřiny a to za neznámých podmínek – seniorovi totiž byl k podpisu předložena pouze papír (přesněji „PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA A POUČENÍ O JEHO PRÁVECH A POVINNOSTECH“) o tom, že smlouva byla sepsána elektronicky na tabletu obchodního zástupce a na papír senior pouze podepsal, že se smlouvou souhlasí, aniž by bylo zřejmé, co je náplní!

Obsah smlouvy tedy tím pádem není znám, ale na základě zakroužkování údajů v ceníků vyplývá, že nabídnutý (a patrně i smluvený) tarif je za vyšší ceny, než kolik stojí tarif od stávajícího dodavatele.

Tedy nejen, že obchodní zástupce lživě uvedl, že se jedná pouze o prodloužení smlouvy, nikoliv o přechod k jinému dodavateli, ale ještě navíc sjednal dražší tarif, než jaký měl senior do té doby od svého stávajícího dodavatele! Skutečnost, že senior bude tedy nově platit více, než platil doposud pochopitelně obchodní zástupce raději vůbec nezmínil.

V podmínkách smlouvy je sice uvedena formulace ve smyslu, že „obchodní zástupce ukázal tablet se smlouvou klientovi“, ale je zřejmé, že senioři špatně vidí a tím spíše malé písmo na tabletech, tak záměrem zjevně je, aby senior smlouvu neviděl pokud možno vůbec.

Následně obchodní zástupce ještě „výhodně“ prodal seniorovi sadu žárovek s tím, že se jedná o speciální nabídku pouze pro zákazníka BOHEMIA ENERGY.

Navíc byl ještě pro navození co nejdůvěryhodnějšího dojmu následující den učiněn operátorem firmy BOHEMIA ENERGY telefonát, kde se seniora dotazovali na spokojenost s jednáním obchodního zástupce.

Problém nastává v okamžiku, kdy by chtěl člověk tuto nevýhodně uzavřenou smlouvu zrušit.

Především obchodní zástupce uzavře se seniorem smlouvy rovnou dvě. Přitom tu hlavní smlouvu (na odběr energie, označená jako „Smlouva“) vůbec nemá senior v ruce (má jen papír s názvem Prohlášení), takže nejen, že neví, na co smlouvu uzavřel, ale v podstatě ani neví, co má tedy rušit. Druhá smlouva je na žárovky (označená jako „Kupní smlouva“), ale ani zde není na první pohled jasné, že se jedná o smlouvu, protože papír není nijak nadepsán, naopak začíná tučným nadpisem „Vážený zákazníku“, takže budí dojem, že se jedná pouze o jakýsi (nezávazný) průvodní dopis.

Obchodní zástupce sice předal seniorovi formulář s názvem „Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení LED žárovek“, takže na první pohled by se zdálo že lze smlouvu vypovědět tímto formulářem, název je ovšem vzhledem ke kontextu věci značně zavádějící (pravděpodobně záměr), protože v případě odeslání tohoto formuláře se zruší pouze nákup žárovek, nikoliv samotný závazek na nákup elektřiny!

Přitom na tomto formuláři je uveden hned jako první parametr „číslo Smlouvy“, tedy označení primární smlouvy na odběr elektřiny, jedná se však pouze o referenční údaj. Pravděpodobně je zde tedy opět snaha záměrně navodit u seniora dojem, že člověk vyplňuje ten správný formulář pro zrušení celé „akce“, ve skutečnosti však lze tímto postupem vrátit pouze žárovky!

Formulář pro zrušení primární smlouvy (odběr elektřiny) vůbec obchodní zástupce nepředal, tento je nutno stáhnout z internetu. Přitom obchodní zástupce seniorovi dále předal seniorovy celou řadu jiných tištených materiálů (4 stránkové obchodní podmínky, 6 stránkovou brožuru s ceníkem, desky a „dobročinný“ leták) – opět lze tudíž dovodit, že nepředání formuláře pro zrušení primární smlouvy je ze strany obchodního zástupce záměrný kalkul.

Kromě výše popsaných praktik jsou firmou BOHEMIA ENERGY používány další doprovodné matoucí a podvodné techniky, např.:
• v kupní smlouvě uvedeno, že „V případě, že dojde k využití Vašeho práva a ukončení Smlouvy v souladu s ustanoveními energetického zákona a přestanete být nadále naším Zákazníkem, vzniklý naší společnosti nárok na úhradu plné ceny LED žárovek a to ve výši 2000,- Kč s DPH“ – za 5 ks LED žárovek (3000K, 730lm, 9W) je vyžadováno podstatně více, než jaká je jejich skutečná hodnota (ta činí max. 500 Kč), evidentně se tedy nejedná o „kompenzaci nákladů“ firmy BOHEMIA ENERGY, ale zkrátka o mechanismus, jak zastrašit toho, kdo by chtěl smlouvu vypovědět (zvláště pro seniory jsou 2000 Kč poměrně velké peníze).
• ve formuláři pro odstoupení od Kupní smlouvy je uvedeno, že „9) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy (…), nemůže-li vrátit původní zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v případech stanovených zákonem (§ 2110 občanského zákoníku).“ – tato formulace má patrně v seniorovi vzbudit dojem, že jakmile rozbalil dodané žárovky, tak už od smlouvy (resp. od smluv) nemůže odstoupit.

Celkově považuji jak vystupování obchodního zástupce firmy BOHEMIA ENERGY, tak i podobu jejich tištěných materiálů za naprosto vykalkulovanou s jasným záměrem podvodně přesvědčit lidi – zejména seniory – k podpisu smlouvy za jasně nevýhodných podmínek a navíc záměrně ztěžují možnosti pro následní vyvázání z těchto smluv.


Požadované řešení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.1.2018 07:42, před 2 lety

Mnoho obcí již na svém území zakázalo podomní prodej, je tedy vhodné se informovat, zda zákaz takovéhoto prodeje neplatí také v místě pobytu spotřebitele. Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Zaměstnanec jedná jménem podnikatele dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku jako jeho zástupce a právní jednání zaměstnance podnikatele zavazuje. Obchodní praktika, kterou popsal spotřebitel, by mohla být kvalifikována jako nekalá obchodní praktika, neboť spotřebitel by mohl být zaměstnancem společnosti uveden v omyl. Nekalé obchodní praktiky jsou zákonem o ochraně spotřebitele zakázané. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele v úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušuje zákon o ochraně spotřebitele, je vhodné podat podnět tomuto úřadu.

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2018 08:44, před 2 lety

Vážený pane Fraňo,

dovolte nám, abychom touto cestou reagovali na Váš podnět, jehož prostřednictvím vyjadřujete nespokojenost s postupem naší společnosti ve věci uzavírání smluvních vztahů.

Dovolujeme si uvést, že v naší společnosti klademe velký důraz na etické chování našich obchodních zástupců při komunikaci se zákazníkem. Našim cílem je mít spokojené zákazníky a nabízet produkty slušně a poctivě.

Ačkoli máme nastaveny kontrolní mechanismy a naši zástupci procházejí rozsáhlým školením, není s ohledem na lidský faktor prakticky možné zajistit 100% neomylnost. Rádi bychom Vás však ujistili, že postupy, které výše popisujete, rozhodně nejsou naším standardem.

Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny jsou uzavírány v místě bydliště Zákazníka, prostřednictvím tabletu, a to formou podomního prodeje, jako jednoho ze způsobů uzavírání smluv se Zákazníky. Zákazníci stvrzují svým podpisem platnost smlouvy elektronicky přímo do tabletu. Ostatní dokumenty, jako plné moci a ceník služeb apod., jsou v papírové podobě a zákazníci je podepisují standardně vlastnoručním podpisem. Dovolujeme si tvrdit, že zákazníci jsou ze strany obchodního zástupce plně informováni.

Platné uzavření smlouvy je ověřováno v tzv. verifikačním hovoru, který následuje v řádech několika dnů po návštěvě obchodního zástupce. Předmětem tohoto monitorovaného telefonického hovoru, vedeného operátorem call centra společnosti je zjištění okolností uzavření smlouvy a kontrola postupu obchodního zástupce. V případě námitek zákazníka, popř. odstoupení od uzavřené smlouvy dojde ke stornování.

Současně se smlouvou o dodávkách, je v případě zájmu zákazníka, též uzavřena Kupní smlouva na balení LED žárovek za 1,-Kč. Zákazník je o podmínkách informován, jak ze strany obchodního zástupce, tak v rámci verifikačního hovoru. V neposlední řadě má zákazník k dispozici veškerou dokumentaci. Sjednanou Smlouvu, v písemně podobě, zákazník obdrží až po verifikačním hovoru, a to v případě, že se smlouvou souhlasí. Pokud zákazník v rámci verifikačního hovoru využije svého práva na odstoupení, dojde ke stornování. V takovém případě je zákazník informován o termínu pro bezplatné vrácení LED žárovek, a to písemně na doručovací adresu.

Máme důvod se domnívat, že z právního hlediska je vyhláška, regulující podomní prodej, právní předpis nižší právní síly, než-li je zákon. Zákon podomní prodej připouští, jako plnohodnotný způsob prodeje. To, že je Smlouva uzavřena v místě se zákazem podomního prodeje, nemá na platnost smluvních ujednání vliv. Obchodní zástupce jedná při uzavírání smlouvy na vlastní odpovědnost a v případě porušení místní vyhlášky zakazující podomní prodej, se může dopustit přestupku, který může být řešen v rámci správního řízení orgánem místní samosprávy. Nicméně na platnost smlouvy, jak již bylo uvedeno, nemá toto porušení vliv.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Fraňo

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.1.2018 12:57, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Vyjádření Bohemia energy jsou pouze kecy kecy a zas jen kecy. Jsou to prostě typičtí šmejdi, ale pochopitelně to takto veřejně nikdy nepřiznají a snaží se to nabarvit na růžovo.

Já mám naopak od známého který pro tuto firmu v minulosti pracoval informaci, že obchodníci chodí na školení a tam se mimo jiné např. učí že když je senior odmítá vpustit dovnitř tak mají dát nohu do dveří, aby senior nemohl zavřít dveře(!). Takže neetické chování je touto firmou u jejich zaměstnanců naopak podporováno(!).

Poznámka: Odbornou pomoc poradce dTest jsem označil jako "Nedostatečná", protože to byla jediná možnost, která byla pravdivá. Nemohu říci, že by pomoc nebyla potřeba ani že by byla výborná nebo jakkoliv přínosná. Ale je mi jasné, že tyto podvodné firmy se nevyřeší jednou odpovědí, to by vyžadovalo nějakou větší akci.