Společnost


Sport Mall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#21477Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

10 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.02.2018, před 11 dny

Jitka Vorlíčková

Znění stížnosti

Dne 29.1.2018 jsem objednala a zaplatila zboží na e-shopu www.All4Fit.cz. Jelikož přišla vzápětí potvrzená objednávka, čekala jsem na dodání. 3.2.2018 mi přišel mail, že moje objednávka je kompletována a doručena do 48 hodin. Od té doby žádná reakce, objednávka nedorazila a na mé mailové dotazy neodpovídají. Telefonní číslo 737 350 333, které je uvedeno v e-shopu je nedostupné. Stejné telefonní číslo jsem dohledala i na www.x-hokej.cz (stejní jednatelé).


Produkt

Produkty zdravé výživy (9 ks) od firmy Nutrend, MyProtein, HealthyCo


Požadované řešení

Vrátit peníze nebo dodat zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2018 08:24, před 11 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.