Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#21801Žárovky BMA500098168

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 10 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.02.2018, před rokem

Zdeněk Mucha

Znění stížnosti

Dobrý den,
naletěl jsem společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 12.8.2015 přišel od nich boreček pan Kříž M.a lhal že je z ČEZ.Smlouva podepsaná 12.8.2015 ani slovem se nezmínil,že je od BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.Řekl jsem mu že chci zůstat u E.ONu .Prý se nic nemění a to jsem mu ještě ukázal vyúčtování za elektriku.Došlo mi to,až když došel dopis od E.ONu o ukončení smluvního vstahu.Naštěstí jsem u E.Onu zústal.Vše zařídil E.ON.Po upomínce jsem dne 4.11.2015 poslal doporučeněnerozbalené,nepoškozené žárovky zpět na Bohemia Energi,kteří si je převzaly.Odběr měl být zahájen 1.10.2015.
Od té doby i po telefonátech stále žádají zaplacení.Už to předaly firmě Creditexpress a to 2 900kč.
Že se nestydí....Už jen to,že vté době byl ve Vimperku zakázaný podomní prodej a pak ty lži.Žárovky nemám a ani je nechci.Děkuji za případnou radu.

S pozdravem Zdeněk Mucha


Produkt

Žárovky BMA500098168 vrácené,nepoškozené


Požadované řešení

Nevyžadovat peníze za žárovky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2018 08:13, před rokem

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Nebude-li možné se společností vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
4.4.2018 08:43, před rokem

Vážený pane Mucho,

níže si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vašemu nesouhlasu na uplatnění nároku naší společností na úhradu balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2 000,00 Kč vč. DPH.

Dne 12.8.2015 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny č. BMA50098168(„dále jen Smlouva“) se společností BOHEMIA ENERGY Entity s.r.o. Společně se Smlouvou Vám byla nabídnuta Kupní smlouva na balení 5 KS LED žárovek za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč. Zákazník při podpisu Kupní smlouvy na LED žárovky bere na vědomí, že zboží za zvýhodněnou cenu může mít pouze náš zákazník. Tento status Zákazník zaniká odstoupením, nebo výpovědi od Smlouvy.

Platné uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebylo z Vaší strany rozporováno ani v rámci v tzv. „verifikačním hovoru“, který pro vyloučení případných pochybností následuje po uzavření smluvního vztahu. Předmětem tohoto monitorovaného telefonického hovoru, vedeného operátorem call centra společnosti, je zjištění okolností uzavření smlouvy a kontrola postupu obchodního zástupce. V průběhu tohoto hovoru operátor provádí kontrolu Smlouvy, práci obchodního zástupce a zároveň ověření, zda došlo k předání dokumentů, spolu s balením LED žárovek.

Dne 24.9.2015 bylo doručeno odstoupení od sjednané smlouvy, v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Tento požadavek byl akceptován.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům lhůtu na odstoupení od Kupní smlouvy nad rámec zákonné úpravy, a to 30 dnů ode dne následujícího od podpisu Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena dne 12.8.2015. Protože neevidujeme platné odstoupení od Kupní smlouvy, je Vám v souladu s Kupní smlouvou účtováno balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2.000,- Kč vč. DPH. O plné ceně tohoto zboží je zákazník informován v Kupní smlouvě.

Podle § 1727 NOZ je každá ze smluv, uzavřených při témže jednání, posuzována samostatně. Pokud by však z povahy smluv plynul opak, jsou tyto smlouvami závislými, kdy pokud zanikne jedna z nich, zaniknou všechny smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní uzavřené. To ale není případ Smlouvy a Kupní smlouvy na LED žárovky. V případě, že Zákazník využije svého práva a od Kupní smlouvy na LED žárovky odstoupí ve lhůtě, kterou mu zákon a nad rámec zákona dodavatel, poskytli, Smlouva o sdružených službách dodávky tím v žádném případě nezaniká.

Zákazník bere na vědomí, že výhodnost nabídky se váže k statusu Zákazník. Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí v souladu s ustanoveními energetického zákona od Smlouvy, toto odstoupení naše společnost plně respektuje, avšak v souvislosti s takovým jednáním zákazníka je spojena ztráta jeho statusu „zákazník“ a tedy pozbytí jeho nároku na zvýhodněnou cenu zboží a stane se povinným uhradit nezvýhodněnou cenu LED žárovek a to ve výši 2.000,- Kč vč. DPH. Úhradu plné kupní ceny LED žárovek, považujeme za oprávněnou a trváme na úhradě.

Tento postup je zákazníkovi prezentován hned při uzavření Kupní smlouvy a je uveden jednak v „častých dotazech“ a samozřejmě na první stránce Kupní smlouvy, kde zákazník připojuje svůj podpis.

S ohledem na sjednanou Kupní Smlouvu ze dne 12.8.2015 Vám bude balení 5 ks LED žárovek vráceno zpět, po připsání platby na účet dodavatele, neboť v tomto případě jste vlastníkem balení LED žárovek. Odstoupení od Kupní smlouvy není možné akceptovat, neboť nebylo učiněno platně. Podle sjednané Smlouvy lhůta na vrácení balení LED žárovek uplynula dne 12.9.2015 a balení LED žárovek nyní náleží zákazníkovi. Námi uplatněný nárok na úhradu plné kupní ceny považujeme za platný a oprávněný.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Zdeněk Mucha

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.4.2018 10:40, před rokem

Nemůžu být vlastníkem žárovek, jelikož je máte vy.Tak si je nechte.Já je nechci.Děkuji.
S pozdravem Zdeněk Mucha

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2018 11:02, před rokem

Stejný názor ohledně LED žárovek jako my (viz https://www.dtest.cz/clanek-6014/danajsky-dar-v-podobe-led-zarovek) má také Česká obchodní inspekce (viz https://www.coi.cz/zarovky-zdarma-radeji-odmitejte/).

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
5.4.2018 10:19, před rokem

Vážený pane Mucho,

dovolte mi Vás touto cestou informovat o individuálním posouzení Vašeho případu.

Ačkoliv naše společnost i nadále setrvává na oprávněnosti uplatnění nároku na účtování plné kupní ceny za LED žárovky, rozhodli jsme se nadále svůj nárok, vůči Vám neuplatňovat.

Nezvýhodněná kupní cena, účtovaná fakturou č. 4126750637, kterou byl nárok naší společnosti, na úhradu částky 2.000,- Kč uplatněn, bude stornována a právní řešení vzniklé pohledávky bude zastaveno.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Zdeněk Mucha

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.4.2018 12:54, před rokem

Dekuji.To mi spadl kámen ze srdce.Moc děkuji dTestu za pomoc.

Zdeněk Mucha