Společnost


TERAE BUSINESS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:188
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 34 stížnostech.

#21904Nevrácení peněz za uhrazený a nedodaný mobilní telefon

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.03.2018, před rokem

Miloslav Rypl

Znění stížnosti

Dne 8. 12. 2017 jsem objednal a zaplatil převodem na účet mobilní telefon, typ Samsung Galaxy S6, černý, objednávka č. 18288887, částka 6209 Kč vč. DPH. Telefon byl objednaný jako vánoční dárek. Protože telefon nebyl dodán do určeného termínu, objednávku jsme stornovali s žádostí o vrácení částky za mobilní telefon převodem na účet. Do dnešního jsme na místo peněz obdrželi jen emaily plné výmluv, slibů a dokonce i pochybného výpisu z banky, že byly peníze odeslány, avšak dosud žádné nepřišly. Jednáním pana Ohanky jsme opravdu znechuceni. Mohu dodat kompletní emailovou dokumentaci ve wordu,kde je přesně vidět jednání pana jednatele a neúspěšné pokusy o dovolání se vrácení částky.


Produkt

Samsung Galaxy S6 (černý),objednávka č. 18288887, částka 6209 Kč vč. DPH


Požadované řešení

Okamžité vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2018 09:19, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2018 13:30, před 12 měsíci

Spotřebitel nám sdělil, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.