Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#22139Sankce za LED žárovky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2018, před rokem

Radim Bouberle

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 01.06.2016 mě doma navštívili podomní prodejci společnosti Bohemia Energy entity s.r.o.,kterým jsem podepsal smlouvu č.BMA50230936 o dodávkách elektřiny.K tomu jsem obdržel jako “dárek” sadu LED žárovek v hodnotě 1,- Kč.Po podpisu smlouvy se dlouhou dobu nic nedělo,až cca.po roce se ozvali s tím,že žádost o změně dodavatele elektřiny byla zamítnuta,jelikož můj stávající dodavatel elektřiny Centropol Energy a.s. s tím nesouhlasil,protože s ním mám uzavřenou platnou smlouvu na dobu určitou. Jelikož mi však hrozila sankce za předčasné ukončení smlouvy,rozhodl jsem se nadále u stávajícího dodavatele elektřiny zůstat.Současně jsem společnosti Bohemia Energy zaslal nerozbalené LED žárovky v originálním balení doporučeně zpět ČP na jejich adresu s datumem dodání 19.02.18.Následně mi však byla ze strany jejich společnosti zaslána výzva k úhradě na částku 2000 Kč za LED žárovky se splatností do 14.3.2018. Výzva dále obsahuje upozornění, že pokud stanovená částka nebude v předmětném termínu uhrazena, uplatní společnost sankci ve výši 500 Kč.Společnost by však neměla účtovat žádný poplatek, pokud byla smlouva vypovězena před zahájením dodávek energií,což bylo učiněno.Dle § 11 odst. 3 energetického zákona je smlouvu možné bezplatně vypovědět ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek.Je tedy zřejmé, že v této souvislosti není možné s výpovědí spojovat žádnou sankci, a to i s ohledem na skutečnost, že žárovky byly prostřednictvím držitele poštovní licence vráceny neporušené v původním obalu na stanovenou adresu.
Předem děkuji za pomoc
S pozdravem,
Radim Bouberle


Požadované řešení

Požaduji storno poplatku 2000 Kč za LED žárovky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.3.2018 07:04, před rokem

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Nebude-li možné se společností vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.3.2018 08:13, před rokem

Vážený pane Bouberle,

níže si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vašemu nesouhlasu, na uplatnění nároku naší společností na úhradu balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2 000,- Kč vč. DPH.

Dne 1.6.2016 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny č. BMA50230936 se společností BOHEMIA ENERGY Entity s.r.o. Společně se Smlouvou Vám byla nabídnuta Kupní smlouva na balení 5 KS LED žárovek za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč. Zákazník při podpisu Kupní smlouvy na LED žárovky bere na vědomí, že zboží za zvýhodněnou cenu může mít pouze náš zákazník. Tento status Zákazník zaniká odstoupením, nebo výpovědi od Smlouvy.

Dne 19.2.2018 byla doručena výpověď sjednané smlouvy, v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Tento požadavek byl akceptován.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům lhůtu na odstoupení od Kupní smlouvy nad rámec zákonné úpravy, a to 30 dnů ode dne následujícího od podpisu Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena dne 1.6.2016. Protože neevidujeme platné odstoupení od Kupní smlouvy, Vám bylo v souladu s Kupní smlouvou účtováno balení 5 KS LED žárovek v celkové výši 2.000,- Kč vč. DPH. O plné ceně tohoto zboží je zákazník informován v Kupní smlouvě.

S ohledem na sjednanou Kupní Smlouvu ze dne 1.6.2016 bude z naší strany balení 5 ks LED žárovek vráceno zpět, neboť Vy je v tomto případě vlastníkem balení LED žárovek. Podle sjednané Smlouvy lhůta na vrácení balení LED žárovek uplynula dne 1.7.2016 a balení LED žárovek nyní náleží zákazníkovi.

Námi uplatněný nárok na úhradu Výzvy k úhradě č. 4143631792 na částku ve výši 2 000,- Kč vč. DPH považujeme za platný a oprávněný.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Radim Bouberle

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.3.2018 21:03, před rokem

Vážená paní Trefná,

jak již bylo napsáno,od smlouvy na dodávku energií se dá odstoupit do 14 dnů od uzavření,nebo ji bez jakékoliv sankce vypovědět až do 15.dne od zahájení dodávek.Nicméně je povinností spotřebitele LED žárovky vrátit,což jsem učinil(sadu nerozbalených LED žárovek jsem Vám vrátil zpět na Vaši adresu s datumem doručení 19.02.18.)

Oddělení mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce k dané problematice vydalo stanovisko, ve kterém uvádí, že požadavek podnikatele na úhradu zvýšené ceny LED žárovek je neoprávněný. Kupní smlouva na žárovky totiž tvoří de facto vedlejší ujednání ke smlouvě o dodávce energií, přičemž zánikem jedné smlouvy dochází automaticky k zániku smlouvy vedlejší. K obdobnému závěru došel v minulosti i Ústavní soud, na který ČOI ve svém stanovisku odkazuje.

Stanovisko je k dispozici zde: https://www.coi.cz/led-zarovky/.

Tímto Vás žádám o zrušení výzvy k úhradě,kterou jsem od Vás obdržel.Pokud tomu tak nebude,budu nucen tento nekalý postup hlásit Energetickému regulačnímu úřadu či podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.

S pozdravem

Radim Bouberle

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2018 22:41, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.