Společnost


Jiří Cvejn

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#24320Nedodané zboží, nevrácená úhrada peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.06.2018, před 3 lety

Jaroslav Orálek

Znění stížnosti

8.5.2018 objednáno krmivo CD Dog Light 23/10 15kg, na základě potvrzení objednávky č. PW961803540 provedena úhrada částky 487Kč na účet prodávajícího.
CCa po týdnu emailem urgováno dodání. Na Email žádná reakce.Telefony neberou.
Po třetí urgenci emailem odpověděli 21.5.2018, že mají zprávu z uloženky, že zboží bylo již vydáno.V objednávce byla zvolena varianta dodání na (DEPO 1383)Vážní 521 POUCHOV. Na moji výzvu , aby doložili tuto informaci od přepravce nereagovali.

29.5.2018 jsem emailem zaslal odstoupení od smlouvy č.PW961803540 a žádost na vrácení peněz. Vše ještě zasláno poštou na adresu p. Cvejna.

Dodnes nic, žádná reakce, žádné vrácení peněz.
Dodatečně jsem na internetu zjistil několik podobných případů u tohoto prodejce. Celkový počet poškozených neznám, ale rozhodně nebudu sám.

Jaroslav Orálek


Produkt

krmivo CD Dog Light 23/10 15kg 428Kč +DOPRAVA na DPD PickUp 59Kč


Požadované řešení

vrátit peníze !


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2018 10:30, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2018 13:26, před 3 lety

Spotřebitel nám sdělil, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.


Jaroslav Orálek

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.6.2018 13:26, před 3 lety

Hodnocení: