Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:146
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#25089Zrušit VIP členství, smazat profil

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.07.2018, před rokem

Pavel Černý

Znění stížnosti

Vstup do seznamky cca v Lednu. Zaplacena částka 150,- jako zkušební. Bohužel odstartovala automatické prodlužování členství. Vymáhaná částka 92€ k dnešnímu dni. Profily jsou fiktivní, fotky "členů" nepravdivé, "pravé" foto je rozmazané a reakce protějšků jsou bohužel jen činností internetových scriptů.


Produkt

On-line Seznamka be2 S.a.r.l. - VIP členství ( www.be2.cz)


Požadované řešení

Žádám o zrušení VIP prémiového členství a smazaní profilu a zrušení vymáhané částky 92€.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2018 13:21, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
7.8.2018 15:07, před rokem

ID: 168734740


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 04/01/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu, děkujeme Vám.

........................


Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo zrušené.

V zájmu vymázání údajů z databáze prosím dodržte standardní postup a kontaktujte: ochrana@be2.cz, mějte však prosím na paměti, že proces vymáhání dlužného poplatku tím nebude dotčen.


Pavel Černý

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.8.2018 15:31, před rokem

TO BE2:

Tak, jak se každý dočte na všech diskusích ohledně seznamky BE2 jde jen o podnikání ve stylu přečte si VOP nebo nepřečte. Kdo je nepřečte a nebo je jen prolétne, je chycen do pasti kolotoče placení. Seznamka seznámení nenabízí. Profily jsou vesměs neaktivní a nikdo existující na ně neodpovídá - maximálně textový automat reaguje naučenými frázemi. Když BE2 projde veškeré diskuse na toto téma, zjistí, že všichni klienti si o nich myslí jako na podvodnou firmu, která se jen schovává za nabízené neexistující služby. Toto platí pro ČR, protože zda se stejně chová i v jiných zemích nemohu vědět. Od veškerých žádostí o platby by měla BE2 upustit a skončit.

Není to názor jednoho člověka ale stovek lidí v ČR.

Pavel Černý

prodlužování mi nemohou naúčtovat, protože profil mi zablokovali a je delší dobu neaktivní. viz příloha

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.8.2018 10:33, před rokem

Společnost má povinnost, než dojde k uzavření smlouvy, informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Informace o prodloužení pouze v obchodních podmínkách pak dostatečná není. Jestliže by tedy na platební stránce informace nebyla vůbec, potom dle našeho názoru společnosti žádný nárok v souvislosti s prodloužením nevznikl. Platební stránka užívaná spol. be2 sice obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu. Pokud by však dostatečné nebylo, nevznikla by na straně spotřebitele povinnost uhradit poplatek za prodloužené členství.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
9.8.2018 14:41, před rokem

ID: 168734740


Dobrý den.

Přístup k hrazeným službám byl zablokovaný z důvodu, že tyto nebyly do dnešního dne z Vaší strany uhrazené.


Pavel Černý

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.8.2018 21:01, před rokem

Žádám BE2 o zrušení VIP prémiového členství a smazaní profilu a zrušení vymáhané částky 92€. Není součástí dobrých mravů podnikat s "leností" lidí, kteří čtou nebo nečtou VOP -- protože služba BE2 v ČR spadá fakticky do podvodného jednání.
Nelze si účtovat poplatky za nefunkční služby.

Pavel Černý

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.8.2018 10:25, před rokem

Přeřazujeme stížnost na společnost, aby mohla reagovat na žádost spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
22.8.2018 14:36, před rokem

ID: 168734740


Dobrý den.

V souvislosti s obdobím platnosti a cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého Prémiového členství či možnostmi jeho Výpovědi jste byl informován prostřednictvím platební stránky, emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a/ anebo Všeobecných obchodních podmínek be2, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.be2.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

V zájmu vymázání údajů z databáze prosím dodržte standardní postup a kontaktujte: ochrana@be2.cz.

Pokud došlo z naší strany k omylu, Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal a vzniká tudíž nárok na zastavení procesu vymáhání dlužného poplatku, přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Pavel Černý

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.8.2018 17:55, před rokem

Zažádal jsem o výmaz dat a smazání profilu... pokutu za snahu o seznámení se, jsem se uvolil zaplatit. Aspoň už budu vědět, které firmy nebrat.
PAvel Černý

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2018 07:16, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2018 14:37, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.