Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#25290Podomní prodej

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 5 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.08.2018, před rokem

Lukáš Kubíček

Znění stížnosti

Dnes v Havířově navštívil podomní prodejce O. K. této společnosti babičku mé manželky, stalo se tak bez jakéhokoliv předchozího kontaku, což zakazuje obecně závazná vyhláška města Havířova.

Smlouvy bohužel vzhledem k noblomnosti thoto šmejda podespala.

Spoldčnost jako vždy tvrdila, že nemohou být zodpovědní za všechny své zaměstnance, což není pravda protože dle O.Z. je podnikatel odpovědný za své zaměstnance ale jim je to jedno, ostatně jako vždy.

Zajímavé, že takových podomních prodejů právě od Bohemia Energy je jako hub po dešti a tonejen v Havířově, takže buď nebírají nespochné lidi nebo je k porušování vyhlášek sami nabádají.

No bylo předáno MP Havířov, snad se s tímto šmejdem setkáme na přestupkovém.


Požadované řešení

Aby tato společnost už jendou pro vždy přijala odpovědnost za své zaměstnance a přestala vědomě porušovat vyhlášky. Aby ihned smlouvu automaticky stornovala a zaslala omluvný dopis.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2018 11:41, před rokem

Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Pokud byl při nabízení služeb užit nepravdivý údaj, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Spotřebitel by v takovém případě mohl namítat neplatnost smlouvy, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Byla-li smlouva o dodávce energií uzavřena mimo obchodní prostory společnosti, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

Jestliže již od uzavření smlouvy uplynulo více než čtrnáct dní, má spotřebitel možnost smlouvu bezplatně vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba je 15 dní a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li výpověď společnosti zaslána nejpozději do patnáctého dne po zahájení dodávky energií, nemůže společnost žádat po spotřebiteli žádný poplatek.

Má-li spotřebitel pochybnosti ohledně toho, zda společnost postupovala řádně, může se obrátit na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
10.9.2018 14:29, před rokem

Vážený pane Kubíčku,

velice nás mrzí, pokud u podpisu smlouvy došlo k možnému sdělení neúplných informací. Nicméně si dovolujeme sdělit, že z právního hlediska je vyhláška, regulující podomní prodej, právní předpis nižší právní síly, než-li je zákon. Zákon podomní prodej připouští, jako plnohodnotný způsob prodeje. To, že je Smlouva uzavřena v místě se zákazem podomního prodeje, nemá na platnost smluvních ujednání vliv. Obchodní zástupce jedná při uzavírání smlouvy na vlastní odpovědnost a v případě porušení místní vyhlášky zakazující podomní prodej, se může dopustit přestupku, který může být řešen v rámci správního řízení orgánem místní samosprávy. Nicméně na platnost smlouvy, jak již bylo uvedeno, nemá toto porušení vliv.

V naší společnosti klademe velký důraz na etické chování našich obchodních zástupců při komunikaci se zákazníkem. Našim cílem je mít spokojené zákazníky a nabízet produkty slušně a poctivě.
Ačkoli máme nastaveny kontrolní mechanismy a naši zástupci procházejí rozsáhlým školením, není s ohledem na lidský faktor prakticky možné zajistit 100% neomylnost.

Platné uzavření Smlouvy je ze strany Zákazníka potvrzováno také v rámci verifikačního hovoru. V případě námitek Zákazníka v průběhu verifikačního hovoru proces změny dodavatele není zahájen. Pokud v mezi období došlo k zahájení procesu změny dodavatele, je tento proces přerušen a odběrné místo není převedeno do bilanční skupiny žádajícího dodavatele. Tyto hovory jsou vedeny zpravidla v řádu několika dnů po uzavření Smlouvy tak, aby bylo možné zajistit případné ukončení Smlouvy, či sjednat nápravu, co do postupů obchodního zástupce, při kontraktačním procesu co nejdříve.

Prosíme o sdělení identifikačních údajů zákaznice, abychom mohli tento konkrétní případ důsledně prošetřit.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Lukáš Kubíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.9.2018 14:41, před rokem

Dobý den, smlouvu jsme samozřejmně stornovali, nicméně to vaše stálé vymlouvání se, že své zástupce školíte a že jednají v souladu s etickým kodexem. Jak pak vysvětlíte, že excesy podobné tomu co jsme zažili my jsou na denním pořádku ve většina obcí ČR? Kdybych na to měl čas udělám statistiky a pak by mne zajímalo na co by jste se vymluvili. Pokud jste opravdu fér, tak jistě mile rádi poskytnete součinnost Městskému úřadu v Havířově a pomůžete k objasnění tohoto případu. Jméno "zákznice" Danuše Horálková, Alšova 15, Havířov Město.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 15:14, před rokem

Dobrý den pane Kubíčku,

je nám líto ale v informačním systému společnosti jsme žádnou Smlouvu, vedenou na jméno Danuše Horálková nedohledali. Patrně nedošlo k zaevidování dokumentu.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2018 08:51, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 10:10, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.