Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#26217Neoprávněně naúčtovaný deaktivační poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 10 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2018, před rokem

Zdeněk Richter

Znění stížnosti

Dobrý den, celá věc se mám tak, že jsem dne 11. 7. 2017 podepsal "přihlášku" se společností aukce pro domácnosti, kde byla šikovně schovaná i plná moc,myslel jsem si, že mě přihlásili do soutěže a ne, že za mě budou uzavírat smlouvy na dodavatele energií. Dne 31. 7. 2017 jsem podepsal sám za sebe smlouvu s Bohemia Energy s tím, že k nim od 26. 8. 2018 (elektřina) 26. 10. 2018 (plyn) přejdu.
V prosinci 2017 mi přišel dopis od společnosti Utylis, že jsou mí noví dodavatele od (viz výše uvedené datumy). Okamžitě jsem jim zaslal odstoupení od smluv, to ovšem nebylo akceptováno, protože aukce pro domácnosti je uzavřela na základě plné moci a oni jednají/li jen s nimi. Po dlouhém boji se mi podařilo plnou moc vypovědět k 30. 4. 2018. Následně jsem začal řešit situaci jedno odběrné místo a dva dodavatelé. V dubnu jsem zaslal žádost na BE o pomoc s řešením situace. Do dnešního dne se neozvali. V srpnu jsem zjistil, že existuje výpověď dle § 11a/3 energetického zákona, dne 20 .8. 2018 jsem ji odeslal na BE, ti dle telefonického sdělení ji ovšem akceptovali jen v případě plynu, v případě elektřiny mi naúčtovali deaktivační poplatek 6 050 Kč, že jsem neposkytl součinnost při změně dodavatele. Obě komodity byly pod jedním číslem smlouvy.
Přitom byli informování, že jim žádnou součinnost poskytnout nemůžu jak emailem tak telefonicky, kdyby byli féroví, tak řeknou napište výpověď dle § 11a/3 energetického zákona. Oni raději vyčkávali,aby si naúčtovali poplatek.
Dne 22. 8. 2018 mi odeslali sdělení, že akceptují výpovd dle § 11a/3 a že k ukončení smlouvy dojde k 15. 9. 2018 o sankci v tomto sdělení není žádná zmínka. Následně mi byla dne 30. 8. 2018 doručena faktura- deaktivační poplatek se splatností do 31 .8. 2018!!!
Dnes se dcera dotazovala na BE, zda by existuje možnost, že by poplatek stornovali, snížili o 50% nebo poskytli splátkový kalendář. Odpověď neexistuje, nemůžeme, neschvalujeme.


Požadované řešení

Stornování faktury za deaktivační poplatek ve výši 6 050 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2018 12:45, před rokem

Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, má spotřebitel právo vypovědět smlouvu o dodávkách energií bez sankce až do patnácti dnů po zahájení dodávek energií, jestliže tato smlouva byla uzavřena při podomním prodeji či na dálku (například po telefonu).

Pokud spotřebitel tuto lhůtu stihl a smlouvu včas vypověděl, nemá společnost právo po něm požadovat jakoukoli platbu. V takovém případě doporučujeme spotřebiteli, aby částku neplatil a obrátil se na Energetický regulační úřad, který je dozorovým orgán všech dodavatelů energií.

Jestliže by spotřebitel vypověděl smlouvu až později než do patnácti dnů po zahájení dodávek energií a smlouva byla uzavřená na dobu určitou, mohla by pak společnost požadovat sankci za předčasné ukončení smlouvy a spotřebitel by tuto částku měl uhradit.

Reakce společnosti

Publikováno
9.10.2018 10:59, před rokem

Vážený pane Richtre,

Dovolte nám reagovat na Vaši stížnost, týkající se vystavení smluvní sankce, účtované fakturou č. 1860006468.
Po důkladném prověření vzniklé situace Vám zasíláme vyjádření.
Smluvní vztah s naší společností vznikl na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 31.07.2017 č. BMA50404173, sjednané v rozsahu odběru elektřiny do odběrného místa EAN 859182400503618455, s předpokládaným termínem zahájení dodávky ode dne 26.08.2018 a v rozsahu odběru plynu do odběrného místa EC 27ZG700Z0557907M, s předpokládaným termínem pro zahájení dodávky od dne 26.10.201. Ve stejný den byla zároveň uzavřena i Kupní smlouva na balení (5 ks) LED žárovek, které jste získal za zvýhodněnou cenu 1 Kč.

Dne 21.08.2018 byla do sídla společnosti doručena výpověď sjednané Smlouvy, v rozsahu odběru elektřiny do odběrného místa EAN 859182400503618455. Výpověď zaslaná v souladu s ustanovením §11a odst. 3 Energetického zákona byla ze strany BEE akceptované a Smlouva byla v daném rozsahu ukončena 15.9.2018. O této skutečnosti jste byl písemně vyrozuměn.

Naše společnost tedy pokračovala v procesu změny dodavatele do uvedeného odběrného místa, a to podáním žádosti do systému OTE ke dni 26.8.2018, v souladu s platnou Smlouvou a udělenou plnou mocí. Nicméně bylo zjištěno, že na odběrném místě dochází k souběžné změně dodavatele a předmětné odběrné místo bylo v konečném důsledku převedeno k jinému účastníku trhu s elektřinou/plynem. Je zřejmé, že z Vaší strany došlo pravděpodobně k podpisu více smluv s více dodavateli.

Naše společnost tedy přistoupila k ukončení Smlouvy v daném rozsahu, a to v souladu se smluvními podmínkami VOP a ceníkem poplatků.

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme sdělit, že naše společnost v souladu s ustanovením § 11a odst. 3. Energetického zákona, žádnému spotřebiteli právo na ukončení smlouvy, v případě jejího sjednání distančním způsobem, nebo mimo obchodní prostory neupírá, neboť zákazník má nepochybně možnost odstoupit od smlouvy až do patnáctého dne po zahájení dodávky tak, jak stanoví Energetický zákon. Nicméně v tomto konkrétním případě trváme na stanovisku, že shora uvedená Smlouva byla ukončena předčasně, a to bez řádně ukončeného smluvního vztahu, tedy s oprávněným nárokem BEE uplatnit vůči Vám smluvní sankci.

Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že v rozsahu odběru plynu do odběrného místa EIC 27ZG700Z0557907M, je smlouva řádně ukončena bez zahájení dodávek a bez sankcí.

S úctou
Lenka Trefná
BEE


Zdeněk Richter

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.10.2018 16:31, před rokem

Vážená paní Trefná,
za prvé si Vás dovoluji upozornit, že jsem Richter, tedy při skloňování pane Richtere.
Dále nechápu, když píšete,že: "Dne 21.08.2018 byla do sídla společnosti doručena výpověď sjednané Smlouvy, v rozsahu odběru elektřiny do odběrného místa EAN 859182400503618455. Výpověď zaslaná v souladu s ustanovením §11a odst. 3 Energetického zákona byla ze strany BEE akceptované a Smlouva byla v daném rozsahu ukončena 15.9.2018. O této skutečnosti jste byl písemně vyrozuměn.

Proč jste nadále pokračovali v procesu změny dodavatele do uvedeného odběrného místa, a to podáním žádosti do systému OTE ke dni 26.8.2018, jak píšete v souladu s platnou smlouvou a plnou mocí, když jste dne 21. 8. 2018 akceptovali výpověď této smlouvy.
Ve výkladovém stanovisku ERÚ k ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. pořadové číslo 10/2016 ze dne 28. 4. 2016 se píše: "Energetický regulační úřad doporučuje držitelům licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu interpretovat § 11a odst. 3 energetického zákona tak, že je možné dané typy smluv vypovídat již od jejich uzavření.
Tedy výpověď jsem podal včas,vy jste ji akceptovali, neměli jste důvod žádat změnu dodavatele podáním žádosti do systému OTE a smluvní sankce mi byla naúčtována neoprávněně a nadále trvám na jejím stornování a dále poplatek ve výši 1850 Kč a případné další poplatky vystavené společnosti Creditexpress budu požadovat uhradit od Vaší společnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2018 09:02, před rokem

Spotřebitel správně dohledal výkladové stanovisko ERÚ k předmětnému ustanovení. K tomu pouze doplníme, že § 11a odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, uvádí, že zákazník má právo smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu výpověď bez sankce až do 15 dnů po zahájení dodávek. Postup společnosti v konkrétním případě tak je v přímém rozporu s předmětným ustanovením, neboť spotřebiteli je účtována sankce, i když výpověď společnosti zaslal ještě před tím, než byly provedeny jakékoliv úkony ke změně dodavatele.

K případným nákladům inkasní agentury uvádíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008, v němž soud uvádí: Věřitel nemá z titulu náhrady škody vůči dlužníku právo na zaplacení odměny, kterou uhradil inkasní společnosti za vymožení podstatné části jeho pohledávek za dlužníkem. Případné požadování nákladů na vymáhání pohledávky je tedy rovněž neoprávněné.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
6.11.2018 13:23, před rokem

Vážený pane Richtere,

k Vašemu nesouhlasu s vyjádřením naší společnosti si dovolujeme sdělit, že zákazník je oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

S ohledem na výše uvedené potvrzujeme, že Vámi podaná výpověď ze dne 21.8.2018, byla ze strany naší společnosti akceptovaná. Nicméně si dovolujeme upozornit na fakt, že z Vaší strany nebyla dodržena výpovědní lhůta, která počínala běžet ode dne 1.9.2018 a končila 15.9.2018, a to bez ohledu na skutečnost, že dne 26.8.2018 měly být zahájeny dodávky do odběrného místa EAN 859182400503618455.

Předpokládáme, že při respektování smluvních ujednání, tedy zmocněnec (Váš stávající dodavatel), disponoval veškerými informacemi, nezbytnými pro řádné ukončení smluvního vztahu, bez rizika účtování jakékoliv smluvní sankce zákazníkovi.

Naše společnost trvá na stanovisku, že Smlouva č. BMA50404173, byla v daném rozsahu ukončena předčasně. Současně potvrzujeme, že smluvní sankce, kterou vůči Vám naše společnost uplatňuje, nebyla vystavena v důsledku §11a odst. 3. EZ, ale za maření procesu změny dodavatele.

S pozdravem

Lenka Trefná

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 10:08, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Zdeněk Richter

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.12.2018 11:27, před rokem

Společnost Bohemia Energy je tak "skvělá" jak se prezentuje ve svých reklamách. Ze smluvní pokuty 6050 Kč je rázem 7900 Kč, neboť nelenili a vymáhání předali další "skvělé" společnosti a to Creditexpress, která si naúčtovala 1850 Kč. Hold vrána k vráně sedá.

Na Bohemia Energy směřovaly 3 otázky:

Lze smluvní pokutu prominout? Odpověď BE: Nelze.
Je možnost smluvní pokutu snížit na polovinu? Odpověď BE: Není.
Je možnost uhradit smluvní pokutu ve splátkách? Odpověď BE: Splátkové kalendáře nepovolujeme.

Takže bych to uzavřel tím, že kdo chce, tak pomůže, kdo nechce hledá důvody proč to nejde. A tohle je případ společnosti Bohemia Energy. Vůbec jim nedochází, že jejich poplatky můžou být pro lidi likvidační.

Reakce společnosti

Publikováno
10.12.2018 09:35, před rokem

Vážený pane Richtere,

dovolte nám reagovat na Vaši zprávu.

Věřte nám, že celá situace, která na odběrném místě vznikla, nás velmi mrzí, nicméně jsme toho názoru, že zodpovědnost za vzniklou situaci nese Váš stávající dodavatel, který nerespektoval smluvní podmínky výpovědi smlouvy.

Výše smluvní pokuty je ustanovena na smlouvě a vystavena v souladu s platným ceníkem poplatků. Co se týká splátkového kalendáře, je možné se dohodnout s inkasní agenturou, které byla pohledávka postoupena.

Rádi bychom celou záležitost řešili smírně a navrhujeme Vám obnovení Smlouvy. V případě zahájení dodávek do odběrného místa EAN 859182400503618455, bychom upustili od vymáhání smluvní sankce a již uhrazená platba by Vám byla vrácena. Pouze poplatky spojené s vymáháním by zůstaly v platnosti, ty bohužel nejsou v našich kompetencích.

Jsme toho názoru, že Váš stávající dodavatel, by měl přehodnotit svůj postoj a případně odběrné místo uvolnit pro změnu dodavatele ke společnosti BEE, protože Vás vědomě smluvní sankci vystavil.

S úctou

Lenka Trefná
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2019 11:37, před rokem

Opět žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Zdeněk Richter

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.1.2019 12:59, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Návrh společnosti BE, že pokud k nim přestoupím, tak mi odpustí sankci je zcela nepřijatelný. Stávající dodavatel dobrovolně neustoupí, ukončí smlouvu, ale vystaví mi sankci, takže je ve finále úplně jedno u koho jsem a komu jsem tu pokutu zaplatil.
Vím jen to, že mě společnost BE zklamala, vždy jsem si myslel, že je to jedna z těch solidnějších a přesvědčil jsem se, že není. Myslel jsem, že na nestandartní situace reagujete pružně, ale opak je pravdou.
Má vnoučata měla zkažené Vánoce, jelikož jsem byl psychicky rozhozený, peníze, které jsem měl připravené pro rodinu, tak padly na pokutu.
Děkuji dTestu za snahu pomoci, v případě BE to byl ovšem boj s větrnými mlýny.