Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1859
Z toho za letošní rok:377
Stále v řešení:107
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#26994Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.10.2018, před 9 měsíci

Tomáš Krulický

Znění stížnosti

Dobrý den,

tímto se přidávám do řady podvedených klientů této společnosti. V minulosti jsem si u této společnosti zřídil "premium" účet, uhradil poplatek za měsíční využívání, a to jak na serveru www.be2.cz tak i na serveru https://www.academic-singles.cz/, poté jsem zjistil že oba servery jsou provozovány jednou společností. Po nějaké době mi z mého účtu bez mého vědomí byla stržena částka 2 247 Kč, pravděpodobně za další využívání služby. Při prvotní registraci jsem však měl zato, že platím pouze za službu na zkoušku na dobu 1 měsíc, a po této době dojde k ukončení mého "premiového" členství, nebo mi bude např. nabídnuta možnost další platby, aj. Mám tak zato, že zde došlo v jistém smyslu slova k podvodu na mou osobu, resp. oklamání a nedorozumění při platbě.
Okamžitě jsem podal výpověď na využívání obou služeb (dne 11. 10. 2018 odeslán scan výpovědi přílohou mailu, na zákaznické maily obou serverů). Nyní čekám na rekci ze strany provozovatele, zda výpovědi budou akceptovány, k jakému datu budou obě služby zrušeny, a zda budou fin. prostředky vráceny.
Prosím o radu, zda je výpověď zaslaná jako příloha mailu dostačující, nebo mám ji i zaslat formou doporučeného dopisu na adresu sídla v Lucemburku?

Poučení- víc číst recenze

Děkuji

Tomáš Krulický


Produkt

Seznamka


Požadované řešení

Navrácení všech zúčtovaných částek, nebo alespoň platby stržené bez mého vědomí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2018 09:18, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2018 16:08, před 8 měsíci

ID: 178631722, 178193740


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2 i Academic singles.


Tomáš Krulický

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.10.2018 16:37, před 8 měsíci

Dobrý den,
ano to je pravda, nicméně jejich mailová konverzace příliš těsně nepřiléhala na mnou vznesené otázky, proto si dovolím zde otázky zopakovat a věřím, se že dočkám lepších odpovědí:

1) Mohu brát smluvní vztah mezi Vámi jakožto poskytovatelem a mnou jakožto příjemcem služby ze serverů be2 a AccademicSilgles jako právoplatně vypovězený? - stačí tedy výpověď zaslaná jako fotoscan výpovědi, nebo je nutné ji zasílat doporučeně na Vaši adresu do Lucemburska? nebo popř. na jakou jinou adresu by fyzická výpověď měla být směřována?
2) budou z Vaší strany nárokovány další finanční nároky za využívání Vašich služeb, pokud ano, z jakého titulu a v jaké výši?
3) zdvořile žádám o navrácení Vámi stržené částky dne 11. 10. 2018 ve výši 2247 kč bez mého vědomí, cítím se býti podveden a oklamán Vašimi velice nestandardními obchodními praktikami - když jsem dával souhlas pouze s úhradou poplatku za využití Vaší služby na 1 měsíc (cca 150 kč u každého serveru). Pokud dojde k připsání částky, kdy se tak stane, a kde Vám mohu avizovat platební údaje?


Děkuji za Vaše odpovědi a vstřícné řešení problému

Pěkný den

Krulický

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2018 07:17, před 8 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
17.10.2018 12:56, před 8 měsíci

ID: 178631722, 178193740


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 09/09/2018.

Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla přijata včasná a řádná vypověď Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství při oboch členstvích bylo již zrušené.

Vaše profily na Academic Singles a be2 již byli vymazané na základě Vaší žádosti.


Tomáš Krulický

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.10.2018 13:20, před 8 měsíci

Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď, nicméně ještě znovu vznáším dotazy dříve uvedené a prozatím nezodpovězené, tedy dotazy č. 1 a 2

1) Mohu brát smluvní vztah mezi Vámi jakožto poskytovatelem a mnou jakožto příjemcem služby ze serverů be2 a AccademicSilgles jako právoplatně vypovězený?

2) budou z Vaší strany nárokovány další finanční nároky za využívání Vašich služeb, pokud ano, z jakého titulu a v jaké výši? plynoucí z dříve uzavřených členství . . .


Pokud tedy došlo k platbě za prémiové členství na následující období, které však bylo zrušeno a nemám možnost jej využívat, domnívám se, že tak mohlo dojít k obohacení z Vaší strany, kdy v podstatě platím za službu, kterou mi nedodáváte.

Abych si mohl ověřit informace Vámi sdělené, prosím o zaslání printscreenu platební stránky a potvrzení, kde jak uvádíte byla informace o automatickém prodlužování uvedena.

Znovu zdvořile žádám o navrácení Vámi stržené částky dne 11. 10. 2018 ve výši 2247 kč bez mého vědomí. Pokud dojde k připsání částky, kdy se tak stane, a kde Vám mohu avizovat platební údaje?

Děkuji za Vaše odpovědi a vstřícné řešení problému

Pěkný den

Krulický

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2018 08:24, před 8 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na dotazy spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
19.10.2018 11:32, před 8 měsíci

ID: 178631722, 178193740


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo v obou případech již zrušené = "právoplatně vypovězené".

Vaše Prémiové členství nebudou prodloužené. Žádné další platby neproběhnou.

Vaše profili byli již vymazané.


Tomáš Krulický

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.10.2018 11:44, před 8 měsíci

Dobrý den,

děkuji za Vaši reakci, tedy již zbývá poslední bod mé stížnosti. Tedy navrácení Vámi stržené částky.

Znovu zde připomínám argument, že pokud došlo ke stržení částky za prémiové členství na následující období, které však bylo zrušeno a nemám možnost jej využívat, domnívám se, že tak mohlo dojít k obohacení z Vaší strany, kdy v podstatě platím za službu, kterou mi nedodáváte.

Dále zde uvádím citaci zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, který v § 209 klasifikuje podvod následovně:

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Podle mého soukromého názoru, tak mohlo dojít z Vaší strany k podvodu, kdy jste využili mého omylu a způsobil tím škodu na mém majetku - kdy si sám zúčtujete danou částku. Omyl poté, jak se domnívám, spočívá v nejednoznačném informování právě o automatickém prodlužování a všech závazků z toho plynoucích, a naopak pomlčení o možnostech výpovědi v důsledku čehož jsem byl uveden v omyl, a měl jsem jistě jiné záměry při registraci než se domníval poskytovatel služby že bych měl mít. Uvedení v omyl může dokládat např. i množství stížností ostatních uživatelů.

Znovu zdvořile žádám o navrácení Vámi stržené částky dne 11. 10. 2018 ve výši 2247 kč bez mého vědomí. Pokud dojde k připsání částky, kdy se tak stane, a kde Vám mohu avizovat platební údaje?

Děkuji za Vaše odpovědi a vstřícné řešení problému

Pěkný den

Krulický

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2018 11:33, před 8 měsíci

Stížnost opět přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
23.10.2018 15:17, před 8 měsíci

ID: 178631722, 178193740


Dobrý den.

Profil a Vaše osobní informace byly vymazané na základě Vaší žádosti.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Realizace Výpovědi Prémiového členství slouží výhradně k zastavení jeho prodloužení po vypršení stávajícího Prémiového období, nikoliv k navrácení (části) poplatku za stávající členství – v případě potřeby prosím zkontrolujte také Všeobecné obchodní podmínky be2/ Academic Singles, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce a také přímo v jejich uživatelském profilu.

Z tohto důvodu předplacené období nemůže být zkráceno.

Jestli si přejete využít Vaše nevyužité členství, vytvořte si, prosím, nový profil a Prémiové členství Vám přeneseme.


Tomáš Krulický

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.10.2018 15:29, před 8 měsíci

Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď, dobře, tedy znovu.

1) Žádám Vás tímto o zaslání "printscreen" obrazovek a mailů, kde jsem měl být informován o automatickém prodlužování členství v okamžiku registrace resp. nákupu prémiového členství.


Pěkný den

Krulický

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2018 15:31, před 8 měsíci

Stížnost opět přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na požadavek spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
24.10.2018 12:51, před 8 měsíci

ID: 178193740


Dobrý den.

V příloze aktuálního komentáře viz prosím Screenshot platebních stránek z Vašeho profilu na be2.

V zájmu přeposlání Potvrzení o realizaci úhrady prosím kontaktujte Zákaznické centrum na adrese: zakaznickyservis@be2.cz, jelikož toto obsahuje osobní data, není jej možné zveřenit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2018 14:00, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.12.2018 22:39, před 6 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.