Společnost


PLATFORM ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#28213Neakceptace odstoupení od Smlouvy - přihlášky k energetické soutěži

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 16 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.11.2018, před 9 měsíci

Marie Michalíková

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 28.8.2018 maminka (79 let, velmi špatný zrak) podepsala ve svém bytě firmě PLATFORM ENERGY s.r.o. přihlášku k energetické soutěži.
Byla ujištěna, že se nejedná o změnu dodavatele el. energie a plynu. Následující den proběhl ještě verifikační tel. hovor. Dopisem ze dne 29.10.2018 jí bylo sděleno, že novým dodavatelem energií je LAMA energy a.s. a byla upozorněna, aby nepodnikala žádné kroky ke zmaření procesu změny dodavatele. Dne 7.11.2018 jsme napsali odstoupení od Přihlášky uzavřené s podomním prodejcem vč. odvolání plné moci. Minulý týden maminka obdržela od PLATFORM ENERGY s.r.o. oznámení, že společnost neakceptuje podané odstoupení od přihlášky, protože nebyla dodržena 14 denní lhůta od jejího sepsání s tím, že možnost zrušení obou smluv je podmíněna udělením sankce až do výše 5 000,- Kč za každé odběrné místo. V současné době má maminka u stávajícího dodavatele Bohemia energy zafixován odběr elektřiny a plynu a pokud ukončí smlouvy dříve, hrozí jí rovněž sankce. Poraďte nám, prosím, jak máme dále postupovat.


Požadované řešení

Akceptace odstoupení od Přihlášky k energetické soutěži uzavřené s podomním prodejcem a zrušení smluv za každé odběrné místo bez sankce (elektřina a plyn).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2018 14:45, před 9 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

U ADR České obchodní inspekce může navíc spotřebitel zahájit mimosoudní řízení ohledně neoprávněně naúčtované smluvní pokutě. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
3.12.2018 12:56, před 9 měsíci

Dobrý den,
poprosíme Vás o přesné jméno a datum narození klientky, abychom mohli celou situaci prověřit a následně věcně reagovat.
Děkujeme,
Platform Energy s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 15:42, před 9 měsíci

Spotřebitelka nám zaslala požadované osobní údaje, které přikládáme do referenčních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
16.12.2018 15:59, před 8 měsíci

Dobrý den,
po obdržení údajů jsme tento případ ověřili a sdělujeme, že si za svým postupem stojíme.
Jednak jsme prověřili upozornění stěžovatelky, že jí bylo sděleno, že se nejedná o změnu dodavatele. Obchodní zástupce klientce sdělil, že v rámci přihlášení do energetické soutěže může, ale nutně nemusí dojít ke změně jejího stávajícího dodavatele, neboť se energetické soutěže může rovněž účastnit stávající dodavatel klienta a i tento může v energetické soutěži zvítězit. V tomto případě pak dojde pouze ke změně stávající ceny, nikoliv ke změně dodavatele. Dále jsme prověřili možnost, že by klientka nebyla seznámena s možností odstoupení od Přihlášky k energetické soutěži a máme za to, že je to velmi nepravděpodobné, neboť klientka svůj podpis připojila pod kompletní předsmluvní informace na zadní straně Přihlášky k energetické soutěži rovnou pod odstavec referující o možnosti odstoupení od Přihlášky. Rovněž jsme prověřili verifikační hovor, v jehož samotném závěru klientka obchodního zástupce pochválila a na dotaz, zda byla spokojena odpověděla, že "ano ano ano, byl velmi vstřícný a slušný....jako byla jsem spokojená".
Pokud se jedná o prohlášení p. Marie Michalíkové, že jí nyní hrozí sankce ze strany stávajícího dodavatele, tak toto tvrzení je zcela mylné, neboť vítězný dodavatel, společnost LAMA energy a.s. se zavázala dodržet stávající závazky klientky a přechod k tomuto vítěznému dodavateli bude uskutečněn až po skončení stávajících závazků se současným dodavatelem.
Z výše uvedeného si stojíme nadále za svým rozhodnutím a popíráme, že bychom postupovali chybně.
Platform Energy s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2019 19:50, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Marie Michalíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.2.2019 07:45, před 6 měsíci

Dobrý den,
přestože jsme podali písemnou výpověď z nových smluv na dodávku elektřiny a plynu po zahájení dodávek vč. opakovaného odvolání plné moci, dne 8. 2. 2019 maminka obdržela sdělení nového dodavatele Lama energy s tím, že výpověd neakceptuje a tento den byl v souvislosti se změnou dodavatele proveden i odečet elektroměru (dodávky elektřiny byly dle nové smlouvy zahájeny 1. 2. 2019). U dodávky plynu tato skutečnost nastane v prosinci 2019. Vzhledem k tomu, že už jsme unaveni neustálou korespondencí a překrucováním skutečností zprostředkovatelem energie společností Platform energy, která maminku uvedla v omyl a uplatňuje nekalou praktiku při získávání nových klientů, a také novým dodavatelem Lama energy, maminka se rozhodla novou skutečnost akceptovat. Děkuji za Vaši pomoc - vaše vyjádření jsem uplatňovala v korespondenci s uvedenými společnostmi - a žádám o uzavření stížnosti. S pozdravem Marie Michalíková

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2019 09:40, před 6 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému vyjádření spotřebitelky stížnost uzavíráme.