Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#29594Podmínění dodatku smlouvy udělením plné moci

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.01.2019, před rokem

Blanka Březinová

Znění stížnosti

V závěru loňského roku jsem byla kontaktována call centrem společnosti Bohemia Energy entity s.r.o. s tím, že ačkoliv mám smluvně fixovanou cenu energií na několik let, došlo k takovému zdražení cen, že je nutné navýšit cenu za dodávky elektřiny i přes uvedenou fixaci. Toto mě sice udivilo (fixace jen do doby dokud vyhovuje dodavateli?), nicméně jsem po problému nijak zvlášť nepátrala. Pracovník následně navrhl, abych uzavřela dodatek smlouvy se zvýhodněním oproti plné ceně energie platné od Nového roku. Po dlouhém vysvětlování, že bez přečtení znění dodatku nejsem schopna potvrdit svůj souhlas s jeho uzavřením, mi byl dodatek doručen písemně. K dodatku byla k mému překvapení bez dalšího přiložena plná moc, kterou bych měla společnosti udělit, aby mým jménem jednala s dodavateli jakýchkoliv energií a mým jménem též prováděla změnu dodavatelů. Plnou moc jsem udělit nehodlala, takže jsem společnosti odeslala podepsaný dodatek, bez plné moci. Dnešního dne mi bylo sděleno, že bez udělení plné moci není možné dodatek akceptovat a zvýhodnění nastavit. Což je naprosto absurdní. Jak to spolu souvisí?


Produkt

Akce "Garance měsíc zdarma"


Požadované řešení

Nechápu, proč je zasahováno do "fixních" smluv - k čemu tedy byly dobré? Žádám, aby uzavření dodatku smlouvy nebylo podmiňováno udělováním plných mocí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.1.2019 20:45, před rokem

Společnost je dle § 11a odst. 7 energetického zákona ve spojení s § 1752 odst. 1 a 2 občanského zákoníku oprávněna jednostranně změnit smluvní podmínky (včetně neregulované ceny) pouze v případě, pokud tak bylo ujednáno ve smlouvě.

Byla-li možnost jednostranně měnit smluvní podmínky skutečně ve smlouvě sjednána, měla by společnost podle § 11a odst. 5 energetického zákona před změnou smluvních podmínek spotřebitelku o této změně informovat nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti a současně spotřebitelku poučit o jejím právu na odstoupení od smlouvy nejpozději desátý den před účinností změny. Pokud společnost spotřebitelku neinformuje, je spotřebitelka oprávněna odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data změny smluvních podmínek.

Pokud společnost při nabízení svých služeb garantovala "fixaci" cen energií na určité období, ač tomu tak ve skutečnosti nebylo, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi zákonem o ochraně spotřebitele zakázané nekalé obchodní praktiky. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila uvedený zákaz, má možnost se obrátit na Energetický regulační úřad, který v této oblasti vykonává dozor.

Co se týká akce "Garance měsíce zdarma", tak dle aktuálního znění podmínek této akce (publikovaných na webových stránkách https://www.bohemiaenergy.cz/mesic-zdarma/) není nutné, aby spotřebitelka společnost zmocnila pro jednání s jinými dodavateli energií za účelem změny dodavatele energií.

Reakce společnosti

Publikováno
18.2.2019 10:00, před rokem

Vážená paní Březinová,
dovolte nám reagovat na Váš podnět k prověření.

Smluvní vztah s naší společností je založen Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny č. A097971
V souvislosti s výše uvedeným si dovolujeme upozornit, že smlouva je sjednána v délce trvání smluvního úvazku 24 měsíců ode dne účinnosti poslední smluvní změny, s produktovou řadou NAJISTO 24. Smluvní vztah se uskutečňuje za aktuální cenu produktové řady NAJISTO 24 dle platného ceníku společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Nejedná se tedy o fixaci ceny, jak uvádíte, ale změnu smluvních podmínek s nabídkou nové produktové řady.

V rámci aktivních kampaní Vám byl, na základě telefonické domluvy, dne 19.11.2018 zaslán dodatek ke smlouvě č. A097971 s cenovou nabídkou produktové řady KASIK k podpisu. Je nám líto, ale vzhledem k vrácení nekompletních podkladů, jsme byli nuceni od zmíněného dodatku ke smlouvě odstoupit. Konkrétně nebyl doručen podepsaný ceník, tedy odsouhlasení cenové nabídky. Smlouva tedy zůstává nadále platná dle původně sjednaného dodatku ze dne 17.01.2018 s produktovou řadou NAJISTO 24.
S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Blanka Březinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.2.2019 10:15, před rokem

Dobrý den,

to je lež. Vizte příloha. Jak vidíte, v průvodním dopise žádáte zaslat zpět podepsaný dodatek a plnou moc. Dodatek Vám odešel, plná moc nikoliv. Skutečnost, že uzavření dodatku je podmíněno udělením plné moci je možné ověřit též posledním telefonátem s Vaší pracovnicí, která mi to výslovně potvrdila. Jsem z Vašeho jednání velmi zklamaná - dosud jsem měla Vaši společnost v poněkud jiné kategorii.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2019 18:13, před rokem

V návaznosti na výše uvedené informace a zaslané podklady žádáme společnost, aby vysvětlila, jakou souvislost má s úpravou cen za dodávku energií udělení časově neomezené plné moci, která v podstatě znamená udělení exkluzivního práva společnosti na odběrné místo spotřebitelky.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
25.2.2019 15:21, před rokem

Dobrý den paní Březinová,

prosím Vás tímto o strpení. Zjišťuji detailní informace a současně možnosti individuálního posouzení.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2019 06:09, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Blanka Březinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.3.2019 08:41, před rokem

Společnost trvá na tom, že její postup byl správný, nicméně mi vyhověla a dodatek byl uzavřen i bez doložení plné moci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2019 10:22, před 11 měsíci

Na základě výše uvedeného vyjádření spotřebitelky stížnost uzavíráme.