Společnost


Česká Regionální Energetika a.s.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#29756Klamavé jednání podomního dealera

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 14 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2019, před 3 lety

Jan Klement, DiS.

Znění stížnosti

Dobrý den,
někdy na konci Listopadu otevřela má družka Marie Krauseová jakési paní která ,,se byla zeptat na elektřinu" Bohužel více si má družka už nepamatuje a výsledkem je že dnes jí přišel dopis od společnosti Auctio Energia a smlouva od společnosti Česká Regionální Energetika na odběr elektřiny. Má družka byla evidentně uvedena v omyl, nechtěla měnit svého stávajícího dodavatele. Jak máme prosím postuipovat ??? Četl jsem že jste už v podobné situaci se stejnou společností pomáhali. Má družka těmto věcem nerozumí a je na vozíku takže tuto záležitost musím řešit za ní. Infolinka společnosti Auctio Energia nefunguje a na infolince společnosti Česká Regionální Energetika mi bylo řečeno že smlouvu může vypovědět ale že může být sankce od společnosti Auctio Energia.

Předem Vám děkuji za pomoc
S pozdravem
Jan Klement, DiS.


Produkt

Bonus 120 000 Plus


Požadované řešení

Zrušit smlouvu a vrátit se k původnímu dodavateli


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2019 12:12, před 3 lety

Podnikatel (zprostředkovatel energetické aukce) má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Pokud by strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
29.1.2019 13:10, před 3 lety

Vážený pane Klemente,

níže se budeme snažit zodpovědět nastíněnou problematiku ve vztahu k zákazníkovi paní Marii Krauseové a jejímu odběrnému místu na elektřinu.

Co se týče fungování společnosti Auctio Energia s.r.o., k tomuto nejsme schopni se z pochopitelných důvodů patřičně a kvalifikovaně vyjádřit, ovšem při vzájemné spolupráci s naší společnosti byla stanovena určitá pravidla fungování zejména ve vztahu k zákazníkovi, přičemž není možné, že Vaše družka již předem nevěděla ohledně návštěvy energetického poradce, a dle ujištění ze strany společnosti Auctio Energia s.r.o. výše řešená skutečně znala konkrétní čas, místo a jméno pracovníka, který ji posléze navštívil.

Dále není pravdivé tvrzení o tom, že by paní Krauseová neměla dostatečný prostor pro seznámení se s obsahem listin předložených jí k podpisu. Aby se takovým nežádoucím situacím zamezilo, činí se k tomu nezbytná opatření, včetně tzv. verifikačního hovoru, který nám byl postoupen, a prostřednictvím kterého se ověřuje kvalita služeb poskytnutých poradcem danému zákazníkovi, spokojenost zákazníka s poskytnutou službou, jakož i skutečnosti, zda byl zákazník dostatečně informován, zda poskytnutým informacím porozuměl a zda mu energetický poradce zanechal kopie příslušných dokumentů. Tento hovor se uskutečnil rovněž v případě paní Krauseové, která pak výslovně potvrdila, že jí byly předmětné listiny zanechány, že byla informována dostatečně a že všem informacím zcela porozuměla. Vše shora uvedené považujeme za snadno prokazatelné.

V důsledku byl naplněn požadavek jednání poctivého a s odbornou péčí a svým jednáním jsme v průběhu procesu paní Krauseové nezpůsobili žádnou škodu. V souvislosti s tím si dovolím připomenout, že paní Krauseová byla energetickým poradcem před podpisem příslušných listin upozorněna i na případné důsledky změny dodavatele energií, přičemž uvedené důsledky vzala na vědomí a se změnou dodavatele projevila výslovný souhlas, když toto stvrdila svým podpisem dokumentu označeného jako Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele. Paní Krauseová tedy svobodně a vědomě souhlasila se změnou dodavatele energií, a to ve vztahu ke svému odběrnému místu na elektřinu. Tzn. že Vaše družka v žádném případě nebyla uvedena v omyl, jak popisujete.

V závislosti na shora popsaném procesu jsme poté jako vítězi výběrového řízení dne 25. 12. 2018 podepsali Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s tím, že termín započetí dodávky je dle termínu zahájení dodávky až ke dni 1. 4. 2019. V závislosti na Vašem zamítavém rozhodnutí poté máte možnost s dostatečným časovým předstihem odstoupit od Smlouvy s Českou Regionální Energetikou a.s., a to až do 15. dne od zahájení dodávky elektřiny od nového dodavatele. Tzn. v případě přetrvávajícího zájmu dodavatele neměnit, je zcela dostačující zaslat na adresu společnosti Česká Regionální Energetika a.s. výpověď Smlouvy, jejíž podobu naleznete jak na webových stránkách dodavatele, nebo také na www.eru.cz. Totiž ne pro každého je v době neustálého zdražování dostačující ponížení v ceně, přičemž fixní změna ceny u silové elektřiny je z 1213,- Kč/MWh nově na 1067,- Kč/MWh a stálý měsíční plat ze 60,- Kč nově na 53,- Kč bez DPH.

Co se týče zmínky vystavení smluvní sankce ze strany Auctio Energia s.r.o., se společností bylo komunikováno s tím, že jsme obdrželi příslib, že po individuálním uvážení smluvní sankce nebude vystavena.

Vzniklá situace nás velmi mrzí, ovšem věříme, že jsme poskytli dostatečné informace k jejímu zdárnému dořešení.


S úctou
Česká Regionální Energetika a.s.


Jan Klement, DiS.

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.1.2019 23:17, před 3 lety

Dobrý den, děkuji Vám za Vaší odpověď a ochotu. Bohužel výpověď smlouvy jsme omylem zaslali na adresu společnosti Auction Energia, s.r.o. nicméně zítra pošleme na adresu Vaší společnosti Česká Regionální Energetika, a.s. do Polabin / Pardubice.

S pozdravem
Jan Klement, DiS.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2019 08:33, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jan Klement, DiS.

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.3.2019 16:09, před 3 lety

Vše bylo odesláno avšak nedostalo se nám odpovědi. Podací lístek dokládající odeslání výpovědi máme a příjemce si dopis vyzvedl takže myslím že výpověď byla uznána.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2019 08:30, před 3 lety

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Reakce společnosti

Publikováno
30.4.2019 08:03, před 3 lety

Dobrý den, k situaci výše uvádíme, že na naši společnost bylo doručeno pouze odstoupení, které nemohlo být dle zákonných lhůt akceptováno. Klienta jsme o tom dne 5.2.2019 telefonicky informovali a instruovali ho k odeslání řádné výpovědi.
Prozatím nebyla řádná výpověď doručena. Tímto znovu vyzýváme k zaslání výpovědi, abychom mohli celou situaci uzavřít, a to v zájmu klienta. Děkujeme

Michaela Skalická
Česká Regionální Energetika a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.5.2019 23:55, před 3 lety

Opět žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2019 11:51, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.