Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#30366Dotaz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.02.2019, před 2 lety

Jaroslav Císař

Znění stížnosti

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu, ohledně ukončení smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu se společností Comfort Energy s.r.o.
Jako mnoho dalších jsem naletěl pánům, kteří zazvonili u nás doma jako zástupci ČEZU a ptali se, zda jsem dostal dopis, ohledně změn v dodávkách energii. Po necelé hodině jsem bohužel podepsal smlouvu o přechodu k firmě comfort energy, včetně převzetí " dárku " led žárovek. Asi za dva dny ověřovací telefon.

Toto bylo dne 16.3.2018. Přechod na odběr elektřiny by měl být 2.9.2019 a plyn 24.9.2019.

Chtěl jsem se tedy zeptat, zda mám svoji žádost formulovat jako žádost: o odstoupení od smlouvy, nebo
o ukončení smlouvy ?
Mám psát důvod odstoupení? Comfort Energy totiž od 1.1.2019 dost výrazně zvýšila ceny energii. Platil bych tedy nakonec víc, než u stávajícího dodavatele Innogy.
Jak mám postupovat s vrácením dárku, led žárovek? poslat doporučený balíček?

Předem děkuji
Jaroslav Císař


Požadované řešení

Prosím o radu jak postupovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2019 10:45, před 2 lety

Uzavřel-li spotřebitel smlouvu o dodávkách energií mimo obchodní prostory společnosti nebo za pomoci prostředku umožňující komunikaci na dálku (telefon, internet), může spotřebitel od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Jestliže již od uzavření smlouvy uplynulo více než čtrnáct dní, má spotřebitel možnost smlouvu bezplatně vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba je 15 dní a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li výpověď společnosti zaslána nejpozději do patnáctého dne po zahájení dodávky energií, nemůže společnost žádat po spotřebiteli žádný poplatek.

Pokud byla smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (např. při podomním prodeji), pak zákon stanoví lhůtu 15 dnů pro výpověď smlouvy po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (viz ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.). Přitom podle výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 10/2016 lze smlouvu podle výše zmíněného ustanovení vypovědět už po uzavření smlouvy. Není tedy nutné s výpovědí smlouvy čekat na zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Je pouze nutné, aby smlouva byla vypovězena nejpozději 15 dnů po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu.

Jakmile spotřebitel smlouvu o sdružených dodávkách energií vypoví, dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní ohledně žárovek. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky. Doporučujeme spotřebiteli LED žárovky doručit doporučené do sídla společnosti.

Spotřebitel má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci, pokud nedojde ke smírnému vyřešení stížnosti touto formou. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2019 13:56, před 2 lety

Spotřebitel nám zaslal formou samostatné stížnosti následující doplňující informace:

"V pondělí dne 18.2.2019 předám osobně vypovězení smlouvy a vrátím
LED žárovky v sídle COMFORT ENERGY s.r.o. na adrese: Na Poříčí 1046/24 Praha 1.

Text dopisu zní takto:


COMFORT ENERGY s.r.o. Kladno dne 18.2.2019
Na Poříčí 1046/24
11000 Praha 1

Věc: Vypovězení smlouvy

Na základě ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. a výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 10/2016,
vypovídám smlouvu č. CHA50245701, uzavřenou dne 16.3.2018 v mém bydlišti: ........... Kladno s obchodním zástupcem F. O.

Současně s tím žádám o zrušení kupní smlouvy č. CHA50245701, na LED
žárovky, dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, což znamená, že tato smlouva je provázána se smlouvou č.CHA50245701 o sdružených dodávkách energií.
LED žárovky vracím v originálním balení a nepoškozeném stavu.

S pozdravem

J. Císař"Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost se k dané věci vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2019 09:56, před 2 lety

Spotřebitel nám zaslal formou samostatné stížnosti následující doplňující informace:

Dobrý den, včera 18.2.2019 jsem navštívil osobně sídlo společnosti
COMFORT ENERGY s.r.o. a předal jsem na přepážce dopis s vypovězením
smlouvy o sdružených dodávkách energií, s dodatkem o zrušení kupní smlouvy na LED žárovky. Znění dopisu jsem Vám poslal v mém minulém
dopise.
Slečna, která se mnou jednala, mě upozornila, po ověření totožnosti, že mám v žádosti uvedené špatné číslo smlouvy. Místo CMA50245701, mám C H A ........( číslo smlouvy jsem opisoval z originálu smlouvy kterou jsem podepsal, a tam bylo číslo vypsáno ručně. Celá moje rodina četla písmeno M , jako H. Bohužel jsem v tištěné smlouvě, která mi přišla poštou, nepostřehl tento rozdíl. Tím se omlouvám i Vám , za milnou informaci.)
Slečna mi nabídla, že výpověď smlouvy přepíše, ale bez žádosti o zrušení kupní smlouvy na LED žárovky. Tvrdila mi, že na zrušení kupní smlouvy nemám nárok, a pochopitelně odmítla žárovky převzít.
Řekla mi, ať ani nezkouším žárovky posílat poštou, že mi je obratem, na mé náklady pošlou zpět.
Souhlasil jsem tedy se zněním nové výpovědi, s tím že žárovky budu řešit samostatně.

Nové znění výpovědi je takto:

VÝPOVĚĎ SMLOVY (OD PODPISU AŽ DO 15.DNE PO ZAHÁJENÍ DODÁVEK)

Jméno a Příjmení/ ......
Datum narození/ ......
Bytem/ .......

Tímto vypovídám Smlouvu o sdružených službách dodávky energií (pro uvedené odběrné místo) v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb.,§ 11a odst. 3 "energetického zákona" ve znění pozdějších předpisů. Výpověď je učiněna v zákonem stanovené lhůtě. Zároveň odvolávám s okamžitou platností plnou moc, která Vám byla udělena.

Číslo smlouvy, kterou vypovídám CMA50245701

dne 18.2.2019

.......
(podpis)


datum a razítko
Comfort energy,
včetně podpisu
úřednice


Slečna mi potom řekla, že dostanu poštou vyrozumění, a zároveň
složenku na zaplacení žárovek.

Předpokládám tedy, že výpověď bude akceptována, ale nevím jak mám
pokračovat se žárovkami. Přečetl jsem si vyjádření ČOI, kde je jasně uvedeno, že by společnost měla žárovky, pokud jsou originál zabalené a nepoškozené, vzít zpět, bez jakéhokoliv poplatku. Jak to ale udělat?

Ještě jednou se Vám omlouvám za chybu v čísle smlouvy.

S pozdravem J.Císař

Vyjádření dTestu:

Co se týče dotazu spotřebitele na vrácení LED žárovek v originálním balení a nepoškozených, doporučujeme spotřebiteli tuto sadu žárovek vrátit na adresu sídla společnosti doporučeným balíkem, o čemž si spotřebitel uchová důkaz v podobě poštovního podacího lístku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Kupní smlouvu na LED žárovky je třeba považovat za smlouvu závislou ve smyslu ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zároveň za smlouvu doplňkovou ve smyslu čl. 2 odst. 15 ve spojení s čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, která zaniká současně se zánikem smlouvy o dodávce elektřiny/plynu. Závislost obou smluv potvrzuje i Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. II. ÚS 908/16.

Spotřebitel by mohl následně doručit společnosti písemnou výzvu, aby zastavila neoprávněné vymáhání platby za LED žárovky, v opačném případě bude připraven se obrátit na soud.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu k uzavření případu

Publikováno
1.4.2019 12:04, před 2 lety

Spotřebitel nám zaslal formou samostatné stížnosti následující doplnění případu:

"Dobrý den,
chtěl bych Vás informovat o stavu mé kauzy s firmou comfort energy.

Jak jsem vás informoval v mém minulém příspěvku, smlouva o dodávkách energií byla úspěšně ukončena. Dostal jsem výzvu k zaplacení 500kč, za LED žárovky do 13.3.2019. Rozhodovali jsme se s manželkou, zda zaplatit, či pokračovat dle vaší rady a žárovky poslat doporučeně do sídla firmy comfort energy. Bohužel jsem byl nečekaně hospitalizován a tak jsme se rozhodly zaplatit. Manželka platila přiloženou složenkou (byla součástí vyzývacího dopisu) dne 6.3.2019 , tedy před splatností 13.3.2019. Tím jsme považovali celou kauzu za uzavřenou. Bohužel, dne 20.3.2019 jsem měl v kastlíku výzvu od české pošty k vyzvednutí doporučeného dopisu.
Dopis byl od comfort energy tohoto znění:

V Praze dne 15.3.2019
Plnění ke kupní smlouvě č........

Vážený pane Cisaři,
dovolte nám, abychom touto cestou reagovali na Vaši stížnost komunikovanou prostřednictvím portálu dTest.cz a týkající se plnění ke Kupní smlouvě.

Podpisem Kupní smlouvy jste vzal na vědomí, že se výhodnost nabídky zakoupení 5ks LED žárovek za 1 Kč váže ke statusu "Zákazník". Pokud dojde k ukončení Smlouvy na dodávky komodit a Zákazník svého statusu pozbude, není Zákazníkovi upřeno vlastnictví LED žárovek, ani nedochází k zániku Kupní smlouvy. Zákazník však ztrácí možnost čerpat výhodnost nabídky a stane se povinným uhradit plnou cenu LED žárovek ve výši 2 000 Kč. Protože jsme nepřijali odstoupení od Kupní smlouvy ve stanoveném termínu, a ani samotný produkt nebyl vrácen v termínu 30 dnů od jeho převzetí, vzniká naší společnosti nárok na úhradu plné ceny LED žárovek.

Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je dle § 1829 odst. 1 a) NOZ stanovena délkou 14 dní ode dne převzetí zboží. Naše společnost termín pro odstoupení rozšířila na 30 denní lhůtu. Ve Vašem případě tato lhůta marně uplynula dne 16.4.2018 (pozn. smlouva na dodávky byla uzavřena 16.3.2018).

Vzhledem k tomu, že jste nám LED žárovky nevrátil zpět ve stanoveném termínu, vyzvali jme Vás naším dopisem ze dne 26.2.2019, k úhradě částky 500 Kč jako ceny obvyklé, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku (pozn. 100Kč/ks).Tímto krokem jsme vyjádřili respekt k námitkám ze stany České obchodní inspekce, co do výše finančního plnění ke Kupní smlouvě. Protože jsme Vaši úhradu nepřijali, žádáme Vás, abyste nám v prodloužené lhůtě do 5.4.2019 vrátil nepoškozené balení 5 ks LED žárovek, a to formou poštovní zásilky. Naše zákaznické centrum není pro příjem zásilek uzpůsobeno. Pokud nám nebudou LED žárovky v termínu vráceny, budeme dále trvat na finančním plnění ke Kupní smlouvě.

V případě dotazů jsme Vám ochotně k dispozici na naší zákaznické lince 840 841 842.

S úctou
Jiřina Batlíková
specialista kvality

Tak takovýto krásný dopis.
Pochopitelně jsem okamžitě volal na udané číslo, a kupodivu jsem se po delší době dovolal. Chtěl jsem vědět, co má tento dopis znamenat, když manželka zaplatila dne 6.3.2019, což máme pochopitelně dokladováno ústřižkem složenky. Po delší době mi paní na telefonu potvrdila, že platba skutečně došla. Na můj dotaz, proč mi tedy posílají takovíto dopis neuměla odpovědět. Dále jsem se tedy ptal, zda mohu žárovky vrátit, a budou mi vráceny peníze, které jsem za ně zaplatil. Na to mi též odpověděla že neví, že se musí poradit s kolegy, že mi zavolá zpět. To bylo v pátek dopoledne, dnes je úterý a nic!

Každopádně Vám s manželkou chceme poděkovat za vaši skvělou práci. Nebít vašich rad, čísel paragrafů a zákonů, asi těžko by jsme uspěli ve sporu s firmou comfort energy.
Ještě tedy jednou díky.

S pozdravem
manželé Císařovi"

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.