Společnost


MEGA PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#31766Zablokovaný skipas

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.03.2019, před rokem

Michal Krejčí

Znění stížnosti

Dne 12.2.2019 mi byl zablokován šestidenní skipas ve skiresortu Černá Hora v Jánských Lázních.Poté jsem musel navštívit reklamační oddělení ,kde mi bylo sděleno,že skipas je nepřenosný a byl zablokován z důvodu více uživatelů skipasu.(fotokontrola). Skipas jsme si půjčovali tři lidé a k blokaci došlo třetí den.Po asi půlhodinovém vyjednávání mi byl skipas opět aktivován a byl jsem upozorněn na to ,že skipas může používat pouze jedna osoba.


Produkt

6 dnů skipas s večerním lyžováním za 4280,-kč


Požadované řešení

Prosím o odpověď nebo Váš názor na to jestli mají na tuto blokaci právo.Příští rok bychom chtěli skiresort navštívit znovu.Abychom věděli jak reagovat a postupovat. Děkuji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2019 13:10, před rokem

Jízdenky můžeme dělit na držitele a na jméno. Ty na jméno patří konkrétní osobě, zpravidla mají charakter jízdenky sezónní a jejich půjčování někomu jinému je obecně nepřípustné.

Internetové stránky areálu stanovují podmínky užívání skipasu. Uvádí, že i u „6 a 7-denních jízdenek s večerním lyžováním je nutné sdělit jméno a příjmení zákazníka. Pokladní a odbavovací systém je kamerově monitorován, neoprávněný držitel jízdenky se vystavuje možnosti zablokování jízdenky."

Jestliže tedy v daném případě byla koupena jízdenka na jméno, potom je půjčování nepřípustné.

Opačná situace by nastala, byla-li zakoupena jízdenka na držitele. V takovém případě by byl oprávněn užívat jízdenku nejen ten, kdo ji zakoupil, ale i ten, kdo by se jízdenkou prokázal.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.5.2019 13:03, před rokem

Společnost nás dne 9. 5. 2019 kontaktovala telefonicky s tím, že si přeje se ke stížnosti vyjádřit. Stížnost jsme proto znovu otevřeli a poskytnuli prostor k vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
9.5.2019 09:30, před rokem

Dobrý den,

obchodní společnost MEGA PLUS s.r.o. shora uvedené právní stanovisko dTestu k problematice přenositelnosti časových jízdenek nesdílí, jelikož je toto v rozporu s platnými právními předpisy i smluvním ujednáním mezi společností a zákazníkem obsaženém v příslušných ustanoveních všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti MEGA PLUS s.r.o. ve znění platném k okamžiku uzavření příslušné smlouvy o přepravě. Předmětný právní názor dTestu je v rozporu i s výkladovým stanoviskem Ministerstva dopravy ČR k přepravnímu řádu zn. 91/2015-190-VD/2 ze dne 27.03.2015, ze kterého lze dovodit, že oprávněným k užití časových jízdenek je výlučně jejich držitel, tj. osoba, která zakoupenou jízdenku aktivuje, resp. uzavře smlouvu s dopravcem, při prvním průchodu odbavovacím turniketem za současného identifikace držitele jízdenky přiřazením jeho fotografie ke konkrétnímu individuálnímu kódu příslušné jízdenky zařízením, které k tomu má odpovídající technologické vybavení.

Je-li tedy dle smluvních přepravních podmínek specifikován postup personalizace a stanovena nepřenositelnost jízdenky, stane se spotřebitel při prvním použití dosud anonymního dokladu držitelem této jízdenky. Jakékoli rozdělování časových jízdenek na držitele či na jméno je proto v tomto případě nepřijatelné a právní názor dTestu není podle názoru společnosti MEGA PLUS s.r.o. správný.

Obchodní společnost MEGA PLUS s.r.o. je proto vzhledem ke všemu shora uvedenému přesvědčena o oprávněnosti svého postupu v daném případě.

Obchodní společnost MEGA PLUS s.r.o. závěrem doplňuje, že celá věc již byla smírnou cestou vyřešena, což uvádí i sám spotřebitel ve svém dotazu, kdy došlo k odblokování jízdenky a upozornění spotřebitele na obsah smluvních přepravních podmínek a nepřenositelnost jízdenky, a jakékoliv mimosoudní řešení dotazu spotřebitele Českou obchodní inspekcí se jeví jako zcela nadbytečné.

Marek Lambert
obchodně technický ředitel
skiResort ČERNÁ HORA – PEC

MEGA PLUS s.r.o.
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

E-mail: lambert@skiresort.cz


Michal Krejčí

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.6.2019 00:23, před 12 měsíci

Skipas byl zakoupen standardně u pokladny a nebyl vázán na jméno a jak uvádí i společnost Mega je to anonymní doklad a při prvním použití skipasu, se stáváte držitelem.
Dále společnost uvádí ,že je nepřijatelné rozdělovat časovou jízdenku na držitele či na jméno.
Při prvním vstupu do přepravního prostoru ,souhlasíte s přepravními podmínkami, kde je samozřejmě napsáno že skipas je nepřenosný.

Proto ještě jednou prosím DTest o vyjádření k těmto skutečnostem.
Děkuji.
S pozdravem Michal Krejčí

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2019 16:13, před 12 měsíci

Co se týče smírného řešení věci v tomto individuálním případě, v tom dáváme společnosti za pravdu. Upozornění na službu Mimosoudního řešení sporů při ČOI směřovalo spíše jako obecná informace pro spotřebitele do budoucna.

Zásadní je v tomto případě § 38 odst. 1 vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (předmětná vyhláška řeší také provoz lyžařských vleků a lanovek). Uvedené ustanovení zní doslova: "K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo předloží originál jízdenky nebo zavazadlového lístku; zní-li jízdenka na držitele, je oprávněným držitel."

Jak jsme uváděli v úvodním vyjádření, pokud je jízdenka vydána na jméno konkrétního držitele, potom je půjčování nepřípustné, protože oprávněnou osobou je konkrétní držitel. V případě, že jízdenka takto vydána není, je oprávněn práva vůči dopravci uplatnit každý, kdo předloží jízdenku.

Provozovatel lyžařského areálu má nepochybně oprávněný zájem na tom, aby nejelo na tu samou jízdenku v konkrétním okamžiku více lidí. Nicméně, pokud jde o časovou jízdenku, platí si lyžař časové období, po které může jedna osoba využívat zařízení areálu. Je tedy otázkou zda společností popsaná praxe není ve vztahu ke spotřebitelům nepřiměřeným zneužíváním postavení a zda se tedy neuplatní § 1815 občanského zákoníku, dle kterého se k nepřiměřenému ujednání nepřihlíží.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
13.6.2019 15:06, před 12 měsíci

Vážení,

obchodní společnost MEGA PLUS s.r.o. tímto reaguje na další právní názor dTestu ve věci, se kterým se opět nelze ztotožnit. Ačkoliv smlouva o přepravě osob má zásadně charakter spotřebitelské smlouvy, a proto nesmí být cestující na svých právech, plynoucích z právních předpisů, dopravcem žádným způsobem krácen, je nutno upozornit dTest na to, že tato ochrana nemůže být bezbřehá a měla by zároveň reflektovat rovněž základní principy soukromého práva zakotvené v ust. § 6 a ust. § 8 OZ (tj. každý má povinnost jednat v právním styku poctivě, nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého jednání a zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany). dTest ve svém dodatečném stanovisku odkazuje na ust. § 1815 OZ, přičemž ale žádným způsobem nekonkretizuje, v čem je spatřována údajná nepřiměřenost a zneužívání postavení a naopak zcela opomíjí, že pokud spotřebitel předá jiné osobě (ať už za úplatu či nikoli) dříve zakoupenou časovou jízdenku, jejímž se stal držitelem, jedná v rozporu se smlouvou o přepravě, v rozporu se smluvními přepravními podmínkami a nejedná tedy v žádném případě poctivě. V této souvislosti zdůrazňujeme základní povinnost každého cestujícího z přepravní smlouvy, kterou je především za přepravu zaplatit a dodržovat podmínky přepravy stanovené ve smlouvě o přepravě a ve smluvních přepravních podmínkách.

Klíčový v celé věci je ovšem nesprávný výklad příslušných ustanovení vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ze kterých nevyplývá, že ztotožnění konkrétní jízdenky s konkrétní prosbou je přípustné toliko jejím vystavením na jméno. Naopak i v souladu s dříve citovaným výkladovým stanoviskem ministerstva dopravy a s připravovanou novelizací vyhlášky, která má vést k odstranění těchto výkladových nejasností.

Obchodní společnost MEGA PLUS s.r.o. je proto i nadále přesvědčena o oprávněnosti svého postupu v daném případě a jakékoliv hodnocení v tom smyslu, že by mělo tímto postupem dojít k významné nerovnováze práv a povinností podnikatele a spotřebitele, považuje za mylné.

Marek Lambert
obchodně technický ředitel
skiResort ČERNÁ HORA – PEC

MEGA PLUS s.r.o.
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

E-mail: lambert@skiresort.cz


Michal Krejčí

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.6.2019 08:34, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji oběma stranám za vyjádření.