Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#32002Reklamace bot

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.04.2019, před 3 lety

Viktor Král

Znění stížnosti

Dobrý den,

zakoupené boty od společnosti Humanic vykazovaly vadu (odlepení podrážky) a z tohoto důvodu jsem je reklamoval. V reklamačním protokolu jsem požadoval vrácení peněz nebo nové zboží, jelikož vada se vyskytla v prvních 6 měsících od zakoupení, uplatňoval jsem tedy právo na náhradu nebo odstoupení od kupní smlouvy dle NOZ.
Následně mi přišlo vyjádření, že mi společnost nabízí opravu boty (z čehož vyvozuji, že reklamace byla uznána), ale na odstoupení od kupní smlouvy právo nemám, protože vada je odstranitelná. Pokud je mi známo, NOZ již nerozlišuje vady odstranitelné a neodstranitelné, ale zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Nabídku opravy jsem tedy odmítl a trval na jednom z požadovaných způsobů řešení reklamace.
Výsledkem celé reklamace bylo vyzvání k dostavení se na pobočku k dořešení reklamace, kde mi bylo sděleno, že reklamace nebyla uznána.

Prosím o radu při dalším řešení této situace.
Předem děkuji.


Produkt

boty Vagabond


Požadované řešení

vrácení peněz, nové zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 11:14, před 3 lety

Kupující sice při uplatnění reklamace do reklamačního protokolu uvádí, jakým způsobem chce, aby byla reklamace vyřízena, ale konečný způsob vyřízení je dle splnění zákonných podmínek na prodávajícím. Prodávající se vždy musí řídit zákonem a může přihlédnout ke způsobu zvolenému kupujícím. Nároky z vadného plnění jsou upraveny v § 2169 občanského zákoníku. Zde je jistá hierarchie. Primárně by spotřebitel měl mít právo na bezplatné odstranění vady. Dále, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na dodání nové totožné věci bez vad. Není-li možný žádný z předchozích postupů, mohl by kupující od smlouvy odstoupit. Neuplatní-li žádný z předchozích způsobů, může požadovat přiměřenou slevu.

Jestliže spotřebiteli již došlo vyjádření, s návrhem opravy bot, mohlo by se takové vyjádření považovat za konkludentní uznání reklamace a spotřebitel by tak mohl požadovat nabízenou opravu obuvi.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
10.5.2019 15:34, před 2 lety

Dobrý den,

reklamace pana Krále byla opětovně hodnocena prodávajícím, který navrhuje vyřešit reklamaci dle požadavku zákazníka a to zrušením kupní smlouvy. Věříme, že tímto způsobem bude reklamace vyřízena k závěru a spokojenosti zákazníka. Zákazník byl o této skutečnosti již informován.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 17:22, před 2 lety

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl informaci potvrdit, případně stížnost uzavřít.


Viktor Král

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.5.2019 05:33, před 2 lety

Hodnocení: