Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#33341Zrušení uzavřených smluv

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2019, před rokem

Jiří Kalášek

Znění stížnosti

Dne 13.5.2019 zazvonil u našeho bytu p. J. V. a po prokázání pověření žádal o ověření odběrných míst na dodávky elektřiny a plynu. Operoval pověřením od EU a požadoval předložení potřebných dokumentů. Přitom m.j. prohlásil, že toto ověření musí jeho společnost provádět ve všech domácnostech. Po podpisu smluv mi oznámil, že mi bude telefonicky kontaktovat další člověk od společnosti a ověří si mé osobní údaje. To se mi zdálo podivné. Navíc při odchodu ani neoslovil souseda, který se právě vracel domů, aby i u něho provedl obdobnou kontrolu. To mi bylo nápadné a proto jsem zašel na zákaznické centrum ČEZ a jedné se zprostředkovatelek služeb jsem předložil podepsané smlouvy. Ta mne hned ujistila, že jsem se stal předmětem podvodu, ve skutečnosti jsem podepsal změnu dodavatele energií. Byl jsem varován od podepisování jakýchkoli smluv doma. Mezitím mi volal nějaký další pracovník společnosti a žádal o ověření osobních údajů. Upozornil mne,že je telefonický rozhovor nahráván. Řekl jsem mu, že jsem byl obelhán a žádal jsem o okamžité zrušení uzavřených smluv. Pracovník mi přislíbil, že do jednoho měsíce mi přijde písemné oznámení o zrušení uzavřených smluv. Protože se tak nestalo, na tuto skutečnost jsem dnes upozornil zákaznické centrum ČEZ. Předchozí zprostředkovatelka tam nebyla, další mi sdělila, že jsem promeškal čtrnáctidenní lhůtu pro výpověď uzavřené smlouvy a musím se zeď obrátit jen na společnost, se kterou jsem nové smlouvy uzavřel. Tak využívám této možnosti ke zjištění skutečného stavu věci.


Produkt

Uzavřené Smlouvy č. 009950 - SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST, PLNÁ MOC atd.


Požadované řešení

Zaslání písemné zprávy, že doma uzavřené smlouvy jsou neplatné


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.6.2019 14:31, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2019 10:07, před rokem

Dobrý den, pane Kalášku,

přihláškou do výběrového řízení se naše společnost zavazuje, že pro zákazníka zcela zdarma realizuje výběrové řízení na cenově výhodnějšího dodavatele energií.
Zákazníkovi garantujeme, že nový dodavatel bude cenově výhodnější, než je jeho stávající. Když tato kritéria splníme, podle podmínek výběrového řízení, které zákazník obdržel, se nám zákazník zavazuje, že služby nového dodavatele využije.

Všechny podmínky výběrového řízení má od nás každý zákazník v písemné podobě. Pro zvýšení kvality služeb a ověření, že terénní pracovník předal klientovi jasné a srozumitelné informace, navíc každou přihlášku do výběrového řízení ověřujeme se zákazníkem následující pracovní den telefonicky tzv. verifikačním hovorem. V něm zákazníkovi znovu rekapitulujeme podmínky a proces výběrového řízení a ověřujeme, že jsou mu informace srozumitelné a se zařazením do výběrového řízení souhlasí.

Dle čísla přihlášky, které jste nám zaslal bylo zjištěno, že Vaše přihláška byla zrušena již v ověřovacím hovoru, kdy není zaslání písemného potvrzení podmínkou. Přihláška u naší společnosti je tedy zrušena, nicméně pro úplnost Vám potvrzení zašleme.

Jestli máte pocit, že jsme ve výše popsaném procesu pochybili, pošlete nám podmět prosím na e-mailovou adresu ombudsman@cvras.cz. Ověříme postup sepsání přihlášky, ověříme důvod a zkontrolujeme verifikační hovor. Jestliže najdeme jakoukoliv pochybnost z naší strany, zajistíme vyřízení této záležitosti k Vaší plné spokojenosti.

S pozdravem

Tým CVŘ


Jiří Kalášek

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.7.2019 21:24, před rokem

Jsem rád, že se moje stížnost vyřídila dle mého požadavku. Jen mne mrzí, že se tato společnost uchyluje k takovýmto praktikám, i když je v našem městě nabídka podomního prodeje a podobných praktik zakázána. Děkuji všem, kteří se na vyřízení mé stížnosti podíleli. S pozdravem Jiří Kalášek

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2019 15:16, před rokem

Na základě výše uvedených vyjádření stížnost uzavíráme.