Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#34260Nekalé obchodní praktiky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.07.2019, před 9 měsíci

Petr Komárek

Znění stížnosti

Dobrý den,
Obracím se na Vás ve věci opakované a dlouhodobé nekalé činnosti pracovníků firmy Bohemia Energy.

Dlouhodobě, znamená poslední cca 2 roky jsou moji rodiče vystaveni snahám této firmy o cílený ovšem zcela nevyžádaný převod energií od současného poskytovatele k této firmě. Poslední návštěva se odehrála dnes, tedy 19.7.2019 kdy se opět pracovník této firmy předem neohlášen objevil u mých rodičů v Pardubicích. Musím podotknout, že oba manželé jsou v pokročilém důchodovém věku.
Pod záminkou narovnání cen za energie jim byla podsunuta smlouva o sdružených dodávkách energií Elelktřina/Plyn. Tento problém řeším již po čtvrté. Potýkali jsme se s tak zvanými "dárky" v podobě úsporných žárovek, dvakrát jsme úspěšně odstoupili od smlouvy a vrátili se k původnímu dodavateli. Nyní mě, synovi manželů Komárkových dochází trpělivost. Žádám tedy o radu a rovnou podávám tímto písemnou stížnost na nekalé praktiky této společnosti.

S pozdravem,
Petr Komárek


Požadované řešení

Okamžité ukončení procesu přechodu k Bohemia Energy, zpět vzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě směrnice GDPR.
Dale si nepřejeme jiný, než písemný kontakt s touto společností. Nikoliv telefonický, nikoliv podomní, ale pouze a výhradně písemný.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2019 06:30, před 9 měsíci

Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Pokud byl při nabízení služeb užit nepravdivý údaj, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Spotřebitel by v takovém případě mohl namítat neplatnost smlouvy, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Byla-li smlouva o dodávce energií uzavřena mimo obchodní prostory společnosti, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

Jestliže již od uzavření smlouvy uplynulo více než čtrnáct dní, má spotřebitel možnost smlouvu bezplatně vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba je 15 dní a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li výpověď společnosti zaslána nejpozději do patnáctého dne po zahájení dodávky energií, nemůže společnost žádat po spotřebiteli žádný poplatek.

Má-li spotřebitel pochybnosti ohledně toho, zda společnost postupovala řádně, může se obrátit na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2019 07:01, před 8 měsíci

Vážený pane Komárku,

dovolte prosím, abychom Vás touto cestou požádali o doplnění údajů ke smlouvě (např. číslo smlouvy, jméno zákazníka).

Jakmile nám požadované údaje poskytnete, budeme se Vaší stížností podrobně zabývat.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Petr Komárek

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.7.2019 10:36, před 8 měsíci

Dobrý den,
Jedná se o smlouvu č.BMA50659799 uzavřené na jméno pí. Jana Komárková Lonkova 462 Pardubice.
Rád bych upozornil, že stejně jako v předchozích případech kdy se u nás objevil nezvaný zástupce vaší firmy(jak tvrdil) bylo obratem zasláno na adresu vašeho sídla jak odstoupení od dané smlouvy, tak od souhlasu se zpracováním osobních údajů. Přes telefonické ověření byla tato smlouva odmítnuta.
Dále zvážíme další kroky. Tito zástupci či dealeři nejsou u nás vítáni.
S pozdravem,
Petr Komárek

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2019 12:09, před 8 měsíci

Vážený pane Komárku,

na základě doplněných údajů sdělujeme, že Smlouva o sdružených službách dodávky č. BMA50659799 byla dne 22. 7. 2019 stornována, viz příloha.

V případě, že požadujete odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je třeba zaslat požadavek na náš kontaktní email kontakt@bohemiaenergy.cz nebo písemný požadavek na adresu BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o., Na Pořící 24 - 26, 110 Praha 1.

S pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Petr Komárek

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.7.2019 12:46, před 8 měsíci

Vážená paní Batlíková,
Mnohokrát děkuji za potvrzení storna smlouvy. Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně konkrétní specifikace čeho přesně se toto odvolání týká již nyní putuje formou doporučeného dopisu na vámi udanou adresu.

S pozdravem,
Petr Komárek

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2019 14:12, před 8 měsíci

Vážený pane Komárku,

jakmile Váš požadavek obdržíme, bude obratem zpracován.

Pro Vaše dotazy jsme Vám dále k dispozici na naší bezplatné zákaznické lince 800 025 025 nebo na emailové adrese kontakt@bohemiaenergy.cz.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Petr Komárek

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.7.2019 11:47, před 8 měsíci

Vážená paní Batlíková,
Na základě platné směrnice o ochraně osobních údajů GDPR byla na adresu sídla vaší společnosti zaslána žádost o výmaz osobních údajů. Zaslali jste nám zpět nic neříkající odůvodnění, že nebyly splněny veškeré náležitosti. Proto Vám tuto žádost zašleme opakovaně. Nebude li brán zřetel na projev svobodné vůle mých rodičů, obrátíme se na Úřad na ochranu osobních údajú.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2019 09:48, před 8 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
26.7.2019 12:10, před 8 měsíci

Vážený pane Komárku,

v reakci na Vaši zprávu ze dne 25. 7. 2019 sdělujeme následující.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkami služeb, naše společnost vzala na vědomí a Váš nesouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu byl zaznamenán do našeho informačního systému.

Vzhledem k tomu, že Vám na základě platné Rámcové smlouvy o poskytování služeb č. A299563 aktivně zajišťujeme dodávky zemního plynu pro odběrné místo Pardubice II - Polabiny, Lonkova 462 (27ZG500Z0132730D), není možné Vaše osobní údaje zcela smazat. Tyto údaje jsou nutné ke správě zákaznického účtu.

Děkujeme za pochopení.

S úctou,

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Petr Komárek

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.7.2019 14:49, před 8 měsíci

Vážená paní Batlíková,

Mnohokrát Vám děkuji za zjištěné informace. Chápu, že absolutní vymazání není prozatím možné. Neřešili bychom toto ovšem, nebýt darebáků, kteří vaší společnosti kazí pověst a vystupují jejím jménem.
Pokud jde o osobní údaje jde nám zejména o položky: NEPŘÍMÝ MARKETING, PŘÍMÝ MARKETING, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, AKTIVNÍ SCROLING, DATA SOUVISEJÍCÍ S BIOMETRICKÝM PODPISEM, POŘÍZENÍ KOPIE DOKLADU
Výše zmíněné bylo vyžádáno v souvyslosti s již stornovanou smlouvou a tudíž i potřeba shraňovat osobní údaje za tímto účelem pozbývá důvodu.
Rovněž Vás požádám o písemné potvrzení, že osobní údaje nadále nejsou ve výše zmíněných souvislostech shraňovány.

S pozdravem a mnohokrát Vám děkuji,
Petr Komárek

Reakce společnosti

Publikováno
29.7.2019 12:30, před 8 měsíci

Vážený pane Komárku,

Váš nesouhlas se zpracováním osobních údajů byl zaznamenán do našeho informačního systému takto:

Platnost od Stav Název souhlasu

23.07.2019 Neudělen 1. Nepřímý marketing
23.07.2019 Neudělen 2. Přímý marketing
23.07.2019 Neudělen 3. Zvyšování kvality poskytovaných služeb
23.07.2019 Neudělen 4. Aktivní scoring
23.07.2019 Neudělen 5. Biometrika
23.07.2019 Neudělen 6. Občanské průkazy

Výše uvedenému odpovídá naše písemné sdělení ze dne 24. 7. 2019, viz příloha - žlutě označeno.

S pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2019 05:04, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petr Komárek

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.8.2019 16:01, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: S oddělením stížností byla velmi rozumná řeč. Nyní jsme v závěrečné fázi úplného odchodu od této společnosti. Návštěvy podomních verbířů se tak této společnosti hrubě nevyplatily, neboť přišli o zákazníka.