Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#36679Stížnost na prodání starého výrobku, kterýbyl nabízen jako nový

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2019, před rokem

Gustav Kašák

Znění stížnosti

Dne 8.6.2019 jsem zakoupil televizor Samsung, na prodejně v Mělníku. Jednalo se o poslední kus, vystavený na prodejně. Na dotaz u prodavačky, jak dlouho je vystaven. Odpověď maximálně 14 dní. Dne 18.10.2019 jsem byl na prodejně, kde jsem uplatňoval reklamaci na televizor, neboť se projevila vada. Prodavačka mi sdělila, že je nutno kontaktovat společnost Samsung. Nahlášeno, dne 24.10.2019 se dostavil technik z Inter servisu Liberec, při kontrole televizoru a když jsem mu sdělil, že televizor byl vystaven, ukázal mi na obrazovce počítadlo hodin, jak dlouho televizor hrál. Byl jsem velmi překvapen ukazatel 2417 hodin. Pak jsem napsal stížnost na Planeo a odeslal ji dne 24.10.2019v 11.48 hod. Požadoval jsem , aby byl televizor vyměněn za zcela nový. Několikráte jsme si vyměnili emaily, kdy mi bylo sděleno, paní Hovorkovou, že musí provést šetření, kde došlo nahrání těch hodin. Od této doby nic se neděje. Myslím si, že jako zákazník mám nárok na to, aby si společnost Planeo televizor nechala a vrátila mi obnos(již nemám žádnou důvěru ve společnost), když úmyslně nabízí starý televizor, bez slevy, a já v dobrém úmyslu jej jako blbec koupím.


Požadované řešení

Chci vrátit použitý televizor (prodávaný jako zcela nový) a vrátit finanční obnos.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2019 11:34, před rokem

Dle ustanovení § 2161 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy věc převzal, měla tato věc sjednané vlastnosti. Pokud ujednání o vlastnostech chybí, musí mít věc alespoň takové vlastnosti, které prodávající spotřebiteli popsal. Nemá-li věc popsané vlastnosti, jde o vadu věci. Pokud se tato vada projeví do 6 měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To, že tomu tak nebylo, prokazuje prodávající. V případě vadného plnění má spotřebitel právo uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě.

Pokud nebude reklamace vytýkané vady provedena ve výše popsané lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které zakládá nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

Pokud bude reklamace provedena včas, ale prodávající reklamaci nevyhoví, odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2020 05:40, před rokem

Spotřebitel nám sdělil, že věc byla kladně vyřízena. Stížnost proto uzavíráme.