Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:60
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:35
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#36788Poplatek za registraci na S-dražby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před 3 měsíci

Lenka Císařová

Znění stížnosti

Stalo se mi úplně to samé co všem ostatním, co zde uvádí své stížnosti. V září jsem našla hezký inzerát na Srealitach a zazadala si na S-drazbach o dražební vyhlášku k nabízené nemovitosti. Dražební vyhlášku mi zaslali pouze po registraci na jejich portálu. O tom že by byla služba zpoplatněna nebylo nikde ani zmínky, jinak bych to samozřejmě nechtěla. Nyní mi přišla výzva k uhrazení poplatku 5000,- Obratem jsem odstoupila od smlouvy ale nejsem si jistá zda jsem to stihla ve dvouměsíční možné lhůtě. Žádné vyjádření mi od nich zpět přišlo. Ráda bych věděla zda si můžu někde ověřit, zda jsem se nedostala do nějakého registru dlužníků.


Požadované řešení

Ráda bych měla nějaké potvrzení od společnosti S-dražby, že mezi námi nevznikl žádný dluh vůči mé osobě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 11:34, před 3 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně. Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Co se týče poplatku spojeného s registrací účtu, není na něj upozorňováno v registračním formuláři ani jinak. Informace o ceně je podstatnou náležitostí o které musí být spotřebitel jasně informován v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po něm mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2019 10:23, před 3 měsíci

Dobrý den paní Císařová, registraci jste provedla dobrovolně. Poplatek je zmíněn opakovaně, nad rámec zákonem stanovených povinností. Ve sdělení před uzavřením smlouvy je poplatek zvýrazněn tučně dokonce 2x, stačil by pouze 1x, ve Smlouvě je také logicky uveden. Na samotné webové stránce je na prvním místě uveřejněn celkový ceník našich služeb, na který musí narazit každý náš klient, pokud se chce opravdu seznámit s našimi Aukčními podmínkami, což mimo jiné tvrdí při samotné registraci. Pokud to klient učiní, či ne, toto opravdu již nejsme schopni ovlivnit, ale každý spotřebitel by měl postupovat dle „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“, tak jak je tato jejich povinnost definována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Ohledně § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se přímo uvádí:" Prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informací o ceně výrobku či služeb jinak vhodně zpřístupnit". Máme za to, že jsme tuto informační povinnost vůči spotřebiteli splnili tím, že jsme tuto informaci o ceně služby vhodně zpřístupnili. Pokud jste opravdu nečetla naše Aukční podmínky, (tvořenou Sdělením před uzavřením smlouvy a Smlouvou), byť při registraci tvrdíte opak, problém není na naší straně a nepoctivé tvrzení je na Vaši straně. Nechme rozhodnout ADR nebo příslušný soud, zda nárok na poplatek máme či ne. K dalším Vašim námitkám: Odstoupení od smlouvy nemá vliv na poskytnutí služeb a tedy na nárok na poplatek, jelikož klient v rámci smlouvy souhlasí se započetím činnosti před uplynutím ochranné 14 denní lhůty, tak aby nedošlo k prodlení v rámci dražby. V případě potřeby dalších dotazů můžete psát též na náš email.


Lenka Císařová

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.11.2019 08:56, před 3 měsíci

Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 11. 2019
Praha, 4.11.2019
V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ve znění účinném od 1. 9. 2017 vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Pokud smlouvu s podnikatelem uzavírá spotřebitel, je nutné na dané vztahy aplikovat ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných spotřebitelem (§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)). Podnikatel má povinnost v souladu s § 1811 odst. 1 OZ učinit veškerá sdělení vůči spotřebiteli jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Dle odstavce druhého, směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, je podnikatel povinen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy seznámit spotřebitele se službou a jejími hlavními vlastnostmi, také s její cenou včetně všech daní a poplatků. Není pochyb o tom, že za stěžejní vlastnost je možné považovat informaci, že zákazník má odesláním registrace uzavřít Smlouvu o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby a zároveň, že registrace má být zpoplatněna částkou 5.000,- Kč, jinými slovy, že cena poskytované služby činí 5.000,-Kč. Dle § 1753 OZ je neúčinné takové ustanovení obchodních podmínek, které nemohla druhá strana rozumně očekávat a které nepřijala výslovně. Lze důvodně předpokládat, že spotřebitelka by registraci nevyplnila, pokud by byla předem srozumitelně a transparentně informována o skutečnosti, že vyplněním registračního formuláře má být uzavřena smlouva o poskytnutí služby v rámci exekuční dražby, přičemž tato služba je zpoplatněna částkou 5.000,-Kč. Ujednání o registračním poplatku je překvapivé i z toho hlediska, že z průběhu předsmluvní komunikace nevyplývá, že by nabízená služba měla být jakýmkoli způsobem zpoplatněna.

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2019 09:36, před 3 měsíci

Paní Císařová, stěžovatelů je minimum proti registrovaným klientům, chápete to. Všichni kdo si zde stěžují, tak svým způsobem přiznávají, že nečetli Smlouvu a Sdělení před uzavřením smlouvy, ALE TOTO NENÍ OPRAVDU NÁŠ PROBLÉM. K NEZÁVAZNÉMU názoru ADR ze dne 1.112019, jsme podali vyjádření v tomto duchu: Překvapivá ujednání v Obchodních podmínkách, dle publikace Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 172., „Současně však právní úprava překvapivých obchodních podmínek přináší vysoké riziko tzv. morálního hazardu. Jedná se o stav, kdy akceptant nečte obchodní podmínky zcela záměrně s vědomím toho, že případné překvapivé ujednání bude bez ohledu na jeho vědomost neúčinné a čtením obchodních podmínek proto nezíská žádný prospěch. Takovýto přístup, byť jej můžeme hodnotit jako nepoctivý, se od předchozího legitimního předpokladu poctivosti obchodních podmínek liší pouze ve vnitřní motivaci akceptanta, a je velmi těžké je od sebe objektivně odlišit. Je pravda, že každé ochranné ustanovení je možné zneužít, a je pouze na úvaze zákonodárce a jeho hodnotovém rozhodnutí, zda přizná větší ochranu předkladatelům obchodních podmínek, či jejich akceptantům. Z hlediska uživatelů obchodních podmínek pak nelze než doporučit dostatečné upozornění na případná překvapivá ujednání obchodních podmínek přímo v hlavní smlouvě.“

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že názor nezávazný názor ADR o neúčinnosti překvapivé klauzule v Obchodních podmínkách, nemůže v žádném případě obstát ani v případě existence Obchodních podmínek, jelikož informace o ceně služby je zakotvena přímo ve Smlouvě a též i opakovaně ve Sdělení před uzavřením smlouvy.
Vždy bude o nároku rozhodovat pouze místně příslušný soud.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2019 11:15, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2020 11:44, před 16 dny

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.