Společnost


Beast s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:96
Stále v řešení:85
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36789Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před 14 dny

Yveta Kalinová

Znění stížnosti

Dne 17.10.2019 zaplacené zboží dosud nepřišlo.Protože jsem neuvedla variabilní symbol, neustále bombardují mejlem, že zboží je nezaplacené. Ihned jsem doložila doklad z banky o úhradě částky 437 Kč, ale stále nic, chodí jen upomínky na zaplacení. Mejlů jsem jim poslala již asi 5, vše jsem podrobně popsala.


Produkt

Dámské teplátky Cats, číslo objednávky 1234713.


Požadované řešení

Vrácení peněz - zaplaceno 437 Kč. O zakoupené zboží již nemám zájem, protože mělo být překvapením pro dceru a toto již pominulo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 12:46, před 14 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.