Společnost


Národní Pokladnice s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#3683Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 16 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
08.07.2014, před 5 lety

Vladimír Doležal

Znění stížnosti

Vážená společnosti! Prosím Vás o pomoc v případě neuznané reklamace, o kterou jsem zažádal jako zákazník společnosti Národní Pokladnice (dále jen NP). Zákazníkem této společnosti jsem zhruba 3 roky, a za tu dobu jsem si zde objednal celkem 6 kolekcí a dále další jednotlivé numismaty. Po celou dobu zákaznické spolupráce s NP však přetrvává jeden problém, a to velmi problematická kvalita dodávaných numismatů a z toho vyplývající opakované vynucené reklamace. Celkem těchto reklamací bylo 17 a z toho vyplývající 2 uznaná odstoupení od smlouvy. Poslední mnou požadovaná reklamace se týká kolekce "Největší osobnosti českého národa" s celkovým počtem 48 ks pozlacených medailí. Protože jsem opět musel v průběhu 3 měsíců řešit 2 reklamace vadných numismatů, rozhodl jsem se od smlouvy odstoupit i z dalších důvodů, které uvadím dále. Tato reklamace však již NP uznána nebyla. Důvody, které jsem NP uvedl v dopise, a který Vám také mohu poskytnout, byly následující: opakované reklamace, které jsou v rozporu s Obchodními podmínkami NP, kde je garantována vysoká kvalita zasílaných numismatů, naprostá ztráta důvěry v NP jako v seriózního obchodního partnera, a snaha ze strany NP o klamání zákazníka, který objednává nabízené zboží NP na základě nepravdivých informací, uvedených v Obchodních podmínkách. Argumenty NP k odmítnutí reklamace byly následující: všechny předcházející reklamace byly NP vyřízeny, a lhůta k odstoupení od smlouvy je v Obchodních podmínkách NP 14 dní. To je sice pravda, ale znal bych rád vysvětlení, jak mám do 14ti dnů odstoupit od smlouvy, které je pro potřebné zkompletování celé kolekce platná zhruba po dobu 48 měsíců. Tolik tedy alespoň základní fakta k celé záležitosti. Všechny případné další potřebné informace Vám rád poskytnu, včetně již zmíněného dopisu NP. Předem děkuji za pomoc! V. Doležal.


Produkt

Kolekce pozlacených medailí v počtu 48 ks a v ceně 968.- Kč za každý kus.


Požadované řešení

Uznat Národní Pokladnící oprávněnost na odstoupení od smlouvy včetně vrácení finančních prostředků, vynaložených na pořízení části kolekce v počtu 45 zatím dodaných kusů medailí, popřípadě dostat alespoň výraznou slevu na celou kolekci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2014 17:18, před 5 lety

V tomto případě se nejedná o odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, ale spotřebitel uplatňuje práva z vadného plnění, která lze uplatnit byla-li smlouva uzavřena za úplatu. Poskytování mincí za úplatu splňuje náležitosti kupní smlouvy a protože se jedná o vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem, uplatní se ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku. V tomto případě může jít o tzv. nesplněnou jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku, kdy prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud by chtěl prodávající reklamaci zamítnout, měl by se vypořádat s vyvratitelnou domněnkou týkající se vadnosti zboží již při převzetí.
Primárně má tedy spotřebitel právo na výměnu mince, neprokáže-li prodávající, že zboží při převzetí nebylo vadné. Není-li to možné, mohl by od smlouvy odstoupit. Pro zodpovězení otázky, zda je možné z tohoto důvodu odsoupit od celé kolekce je rozhodující, zda se jedná o soubor věcí nebo mince mají jako celek sběratelskou hodnotu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2014 09:36, před 5 lety

Spotřebitel nám ke stížnosti sdělil následující:

Vážená společnosti! Asi před třemi měsíci jsem se na Vás obrátil s prosbou o pomoc při řešení sporu o přijetí reklamace společností Národní Pokladnice. Tato stížnost byla Vámi přijata a řešena pod číslem žádosti 3683. Dnes Vás chci informovat, že celá záležitost byla vyřešena změnou postoje Národní Pokladnice, která uznala oprávněnost reklamace v plném rozsahu a následně poukázala na moji adresu požadovanou finanční náhradu. Protože mohu oprávněně předpokládat, že k tomuto pozitivnímu obratu v celé záležitosti došlo především díky Vaší pomoci, chci Vám touto cestou velmi poděkovat; s potěšením konstatuji, že pomoc Vaší společnosti opravdu funguje. Ještě jednou velmi děkuji! V. Doležal

Stížnost tedy uzavíráme s dosažením dohody.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2014 10:43, před 5 lety

Společnost nesouhlasí s tvrzením spotřebitele. Z tohoto důvodu zde úvadíme její vyjádření ke stížnosti, které nám bylo zasláno e-mailem:

Pan Doležal si u společnosti Národní Pokladnice, s.r.o. objednal kolekci pozlacených pamětních medailí „Největší osobnosti českého národa“ s intervalem zasílání 1 medaile každý kalendářní měsíc.
Zákazník celkem odebral 44 ks medailí z této sbírky. V průběhu sbírání jsme obdrželi od pana Doležala 3 reklamace:

• Medaile „Dobrovský“
• Medaile „Žižka“
• Medaile „Burian“

U medailí „Dobrovský“ a „Žižka“ byly shledány výrobní vady a reklamace zákazníka uznána. Obratem jsme panu Doležalovi medaile vyměnili za kusy bezvadné.

Medaile „Burian“ nebyla nikterak poškozena a reklamace tudíž nebyla uznána. Zákazníkovi jsme medaili vrátili.
Po neuznání poslední reklamace zákazník poslal celou sbírku zpět Národní Pokladnici a žádal o odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Na tyto úkony však dle smluvních podmínek neměl nárok.

Proto Národní Pokladnice odeslala panu Doležalovi sbírku zpět s odůvodněním, že na vrácení zboží bez udání důvodů je lhůta 14 dní.
Zásilka se Národní Pokladnici vrátila zpět jako nepřevzatá.

Jelikož si Národní Pokladnice zakládá na nadstandartním servisu zákazníkům, rozhodla se i přes výše uvedené přijmout sbírku zpět. Panu Doležalovi byla dne 29. 9. 2014 vrácena peněžní částka za kompletní vrácenou sbírku.
Peněžní částka byla zákazníkem převzata. Národní Pokladnice tímto považuje celou záležitost za uzavřenou.