Společnost


Auctio Energia s.r.o.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37527Odpojení dodávky plynu k 4.12.2019

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 23 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2019, před 6 měsíci

Jaroslav Karásek

Znění stížnosti

Tchán obdržel dopis o GasNet, kdy mu hrozí odpojení plynu.
Postupně jsem zjistil následující: v roce 2017 podepsal souhlas aukcí na změnu dodavatele, což si samozřejmě dnes již nepamatuje. Žádnou kopii na místě nedostal, obdobným postup typu šmejdů - jde o seniora. Do současné doby neobdržel žádné informace o vysoutěženém dodavateli. Mně se podařilo zjistit, že vyhrála společnost X Energie, spojil jsem se s nimi, vůči nim nemá tchán žádné závazky. Proč tchána nekontaktovali jsem nepochopil. Máme zájem zůstat u dodavatele GasNet i nadále. Bohužel Auctio Energia je nekontaktní, na opakované telefonáty nereagují, telefon se po 6:28 automaticky odpojí, na kontaktní e-mail také nereagují. Naše obavy jsou zejména takové, zda tchánovi v souvislosti s odstoupením od smlouvy (kterou podepsal pod vlivem přesvědčivého jednání obchodníka...) nehrozí nějaká pokuta.


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy s Auctio Energia s.r.o.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.12.2019 13:38, před 5 měsíci

Podnikatel (zprostředkovatel energetické aukce) má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi (mj. o tom, že konečný výběr dodavatele bude na spotřebitelce). Pokud tak neučiní nebo poskytne informace nepravdivé, mohou být naplněny znaky klamavého jednání nebo opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Pokud by strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Spotřebitel by případně mohl namítnout podstatné porušení smlouvy, což by mělo za následek možnost od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy se dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Tedy se dá předpokládat, že by spotřebitel danou smlouvu nepodepsal, jestliže by věděl, že se o vysoutěženém dodavateli vůbec nedozví a ani mu nebudou zahájeny dodávky energií za slíbenou nižší cenu.

Navíc uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
3.2.2020 16:23, před 4 měsíci

Dobrý den, pane Karásku,

dovolte, abychom níže reagovali na Váš přípis. Předně bychom chtěli vyjádřit maximální uspokojení ohledně služby dTest, prostřednictvím které jsme o kauze dosud nebyli informováni přesto, že tak bylo nastaveno. Poté, v přímé závislosti na naší pozdní reakci, vnímáme negativní ohlasy na fungování naší společnosti.

Vrátíme-li se k vyjádření Vaším směrem, pane Karásku, bohužel nejsme schopni reagovat na tuto situaci, bez toho aniž bychom znali jméno konkrétního zákazníka, jehož prostřednictvím jednáte. Níže se budeme snažit reagovat na jednotlivé Vaše vstupy a dotazy, ovšem budeme nuceni vyjádřit rozpor s některými z Vašich tvrzení. Píšete, že Vašemu tchánovi hrozí odpojení od GasNet; pro vysvětlení, nejedná se o dodavatele, nýbrž o distributora. Pokud Váš tchán podepsal v roce 2017 rámcovou smlouvu o poskytování služeb, v takovém případě mu byla na místě zanechána kopie smlouvy s tím, že se tato skutečnost pro případ budoucího šetření bude dále prokazovat. Součástí kontrolního mechanismu je proto tzv. verifikační hovor, ve kterém se ověřuje kvalita služby poskytnutá ze strany našeho obchodníka, přes informovanost zákazníka, až po skutečnost, zda byly předmětné listiny konkrétnímu zákazníkovi zanechány.

Dále, vítězný dodavatel je určen na základě splnění smluvních parametrů, tzn. že k následné změně dodavatele skutečně dochází až v době, kdy bude zákazník skutečně šetřit, nikoliv pouze z principu změnit dodavatele energií. Pokud vyhrála společnost X Energie, zákazník je ohledně takové skutečnosti s předstihem informován formou oznamovacího dopisu, dále z důvodu dodržení zákonných lhůt pro možnost odstoupit nebo vypovědět smluvní vztah v zákonem daných lhůtách, tzn. možnost ukončit smlouvu bez potřeby komukoliv hradit sankce.

Pokud máte i v současnosti zájem setrvat u současného dodavatele, jde čistě o Vaše rozhodnutí. Aby se takového rozhodnutí netýkaly případné smluvní pokuty, je potřeba vše řešit s konkrétním zákazníkem. Poté není nijak neobvyklé zaujmout v této věci zcela individuální stanovisko, a pokud již nedošlo ke změně dodavatele, umožnit tak zákazníkovi bezsankční ukončení smlouvy s naší společností, tzn. formou výpovědi, která přestože musí být učiněna řádně a včas, může být po individuálním posouzení akceptována.

S úctou

Auctio Energia s.r.o.


Jaroslav Karásek

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.2.2020 09:03, před 4 měsíci

Vážená společnosti,
děkuji za vaše vyjádření.


Bohužel se musím opakovat, že tchánovi dotyčný prodejce doma žádné dokumenty ohledně souhlasu s aukcí nezanechal. Je zajímavé, že na internetu jsem našel více takových shodných negativních ohlasů na vaší společnost.

Rozhodně taky asi není v pořádku, že na vaší telefonní linku jsem se vůbec nemohl, opakovaně, dovolat.

Nicméně, v současné době je věc týkající se tchána vyřešena, tedy z naší strany rozhodně není žádný zájem o spolupráci s vaší společností.

Tchána jsem upozornil a doufám, že se u něho obdobná záležitost nebude už nikdy opakovat.


S pozdravem

J.Karásek

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:31, před 2 měsíci

Vzhledem k tomu, že v řešené věci bylo dosaženo vyřešení sporu, tuto stížnost uzavíráme.